ನವಗ್ರಹ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರಜೋ-
ಽರುಣರುಚಿಃ ಸಿಂಹಾಧಿಪೋಽರ್ಕಃ ಸುರೋ
ಗುರ್ವಿಂದ್ವೋಶ್ಚ ಕುಜಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮಖಿಲಸ್ವಾಮೀ ಶುಭಃ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖಃ.
ಶತ್ರುರ್ಭಾರ್ಗವಸೌರಯೋಃ ಪ್ರಿಯಕುಜಃ ಕಾಲಿಂಗದೇಶಾಧಿಪೋ
ಮಧ್ಯೇ ವರ್ತುಲಪೂರ್ವದಿಗ್ದಿನಕರಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಚಂದ್ರಃ ಕರ್ಕಟಕಪ್ರಭುಃ ಸಿತನಿಭಶ್ಚಾತ್ರೇಯ-
ಗೋತ್ರೋದ್ಭವ-
ಶ್ಚಾತ್ರೇಯಶ್ಚತುರಶ್ರವಾ-
ಽರುಣಮುಖೋ ರಾಕೋಡುಪಃ ಶೀತಗುಃ.
ಷಟ್ಸಪ್ತಾಗ್ನಿ-
ದಶೈಕಶೋಭನಫಲೋ ನೋರಿರ್ಬುಧಾರ್ಕೌ ಪ್ರಿಯೌ
ಸ್ವಾಮೀ ಯಾಮುನಜಶ್ಚ ಪರ್ಣಸಮಿಧಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಭೌಮೋ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ತ್ರಿಕೋಣ-
ಯಮದಿಗ್ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರಃ ಖಾದಿರಃ
ಸ್ವಾಮೀ ವೃಶ್ಚಿಕಮೇಷಯೋಸ್ತು ಸುಗುರುಶ್ಚಾರ್ಕಃ ಶಶೀ ಸೌಹೃದಃ.
ಜ್ಞೋಽರಿಃ ಷಟ್ತ್ರಿಫಲಪ್ರದಶ್ಚ ವಸುಧಾಸ್ಕಂದೌ ಕ್ರಮಾದ್ದೇವತೇ
ಭಾರದ್ವಾಜಕುಲೋದ್ವಹೋ-
ಽರುಣರುಚಿಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಸೌಮ್ಯಃ ಪೀತ ಉದಙ್ಮುಖಃ ಸಮಿದಪಾಮಾರ್ಗೋ-
ಽತ್ರಿಗೋತ್ರೋದ್ಭವೋ
ಬಾಣೇಶಾನದಿಶಃ ಸುಹೃದ್ರವಿಸುತಃ ಶಾಂತಃ ಸುತಃ ಶೀತಗೋಃ.
ಕನ್ಯಾಯುಗ್ಮಪತಿರ್ದಶಾಷ್ಟಚತುರಃ ಷಣ್ಣೇತ್ರಗಃ ಶೋಭನೋ
ವಿಷ್ಣುರ್ದೇವ್ಯಧಿದೇವತೇ ಮಗಧಪಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಜೀವಶ್ಚಾಂಗಿರಗೋತ್ರ-
ಜೋತ್ತರಮುಖೋ ದೀರ್ಘೋತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಃ
ಪೀತೋಽಶ್ವತ್ಥಸಮಿಚ್ಚ ಸಿಂಧುಜನಿತಶ್ಚಾಪಾಧಿಪೋ ಮೀನಪಃ.
ಸೂರ್ಯೇಂದುಕ್ಷಿತಿಜಾಃ ಪ್ರಿಯಾ ಬುಧಸಿತೌ ಶತ್ರೂ ಸಮಾಶ್ಚಾಪರೇ
ಸಪ್ತದ್ವೇ ನವಪಂಚಮೇ ಶುಭಕರಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಶುಕ್ರೋ ಭಾರ್ಗವಗೋತ್ರಜಃ ಸಿತರುಚಿಃ ಪೂರ್ವಮ್ಮುಖಃ ಪೂರ್ವದಿಕ್-
ಪಾಂಚಾಲೋ ವೃಷಪಸ್ತುಲಾಧಿಪ-
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪೌದುಂಬರಃ.
ಇಂದ್ರಾಣೀಮಘವಾ ಬುಧಶ್ಚ ರವಿಜೋ ಮಿತ್ರಾರ್ಕಚಂದ್ರಾವರೀ
ಷಷ್ಠಾಕಾಶವಿವರ್ಜಿತೋ ಭಗುಸುತಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಮಂದಃ ಕೃಷ್ಣನಿಭಃ ಸಪಶ್ಚಿಮಮುಖಃ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಪಃ ಕಾಶ್ಯಪಿಃ
ಸ್ವಾಮೀ ನಕ್ರಸುಕುಂಭಯೋರ್ಬುಧಸಿತೌ ಮಿತ್ರೌ ಕುಜೇಂದೂ ದ್ವಿಷೌ.
ಸ್ಥಾನಂ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಮೌ ದೇವೌ ಧನುರ್ಧಾರಕಃ
ಷಟ್ತ್ರಿಸ್ಥಃ ಶುಭಕೃಚ್ಛನೀ ರವಿಸುತಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ರಾಹುಃ ಸಿಂಹಲದೇಶಪೋಽಪಿ ಸತಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಶೂರ್ಪಾಸನೋ
ಯಃ ಪೈಠೀನಸಗೋತ್ರ-
ಸಂಭವಸಮಿದ್ದೂರ್ವೋ ಮುಖಾದ್ದಕ್ಷಿಣಃ.
ಯಃ ಸರ್ಪಃ ಪಶುದೈವತೋಽಖಿಲಗತಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಛಾದಕಃ
ಷಟ್ತ್ರಿಸ್ಥಃ ಶುಭಕೃಚ್ಚ ಸಿಂಹಕಸುತಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಕೇತುರ್ಜೈಮಿನಿಗೋತ್ರಜಃ ಕುಶಸಮಿದ್ವಾಯವ್ಯ-
ಕೋಣಸ್ಥಿತ-
ಶ್ಚಿತ್ರಾಂಕಧ್ವಜಲಾಂಛನೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಮುಖಃ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚೈವ ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಪತಿಮಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಯಾಧಿದೇವಃ ಸದಾ
ಷಟ್ತ್ರಿಸ್ಥಃ ಶುಭಕೃಚ್ಚ ಬರ್ಬರಪತಿಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |