ದಿವಾಕರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅತುಲ್ಯವೀರ್ಯಂಮುಗ್ರತೇಜಸಂ ಸುರಂ
ಸುಕಾಂತಿಮಿಂದ್ರಿಯಪ್ರದಂ ಸುಕಾಂತಿದಂ.
ಕೃಪಾರಸೈಕ- ಪೂರ್ಣಮಾದಿರೂಪಿಣಂ
ದಿವಾಕರಂ ಸದಾ ಭಜೇ ಸುಭಾಸ್ವರಂ.
ಇನಂ ಮಹೀಪತಿಂ ಚ ನಿತ್ಯಸಂಸ್ತುತಂ
ಕಲಾಸುವರ್ಣಭೂಷಣಂ ರಥಸ್ಥಿತಂ.
ಅಚಿಂತ್ಯಮಾತ್ಮರೂಪಿಣಂ ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಂ
ದಿವಾಕರಂ ಸದಾ ಭಜೇ ಸುಭಾಸ್ವರಂ.
ಉಷೋದಯಂ ವಸುಪ್ರದಂ ಸುವರ್ಚಸಂ
ವಿದಿಕ್ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಕವಿಂ ಕೃಪಾಕರಂ.
ಸುಶಾಂತಮೂರ್ತಿಮೂರ್ಧ್ವಗಂ ಜಗಜ್ಜ್ವಲಂ
ದಿವಾಕರಂ ಸದಾ ಭಜೇ ಸುಭಾಸ್ವರಂ.
ಋಷಿಪ್ರಪೂಜಿತಂ ವರಂ ವಿಯಚ್ಚರಂ
ಪರಂ ಪ್ರಭುಂ ಸರೋರುಹಸ್ಯ ವಲ್ಲಭಂ.
ಸಮಸ್ತಭೂಮಿಪಂ ಚ ತಾರಕಾಪತಿಂ
ದಿವಾಕರಂ ಸದಾ ಭಜೇ ಸುಭಾಸ್ವರಂ.
ಗ್ರಹಾಧಿಪಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಚ ನಿರ್ಜರಂ
ಸುಖಪ್ರದಂ ಶುಭಾಶಯಂ ಭಯಾಪಹಂ.
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮುತ್ತಮಂ ಚ ಭಾಸ್ಕರಂ
ದಿವಾಕರಂ ಸದಾ ಭಜೇ ಸುಭಾಸ್ವರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |