ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಂ ವಿಶದಂ ಸಹಸ್ರಮರೀಚಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಭೂಮಿದೇಶಂ.
ಸಪ್ತಾಶ್ವಗಂ ಸದ್ಧ್ವಜಹಸ್ತಮಾದ್ಯಂ ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮಿಹಿರಂ ಹೃದಬ್ಜೇ.
ಶಂಖಪ್ರಭಮೇಣಪ್ರಿಯಂ ಶಶಾಂಕಮೀಶಾನಮೌಲಿ- ಸ್ಥಿತಮೀಡ್ಯವೃತ್ತಂ.
ತಮೀಪತಿಂ ನೀರಜಯುಗ್ಮಹಸ್ತಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಹೃದಬ್ಜೇ ಶಶಿನಂ ಗ್ರಹೇಶಂ.
ಪ್ರತಪ್ತಗಾಂಗೇಯನಿಭಂ ಗ್ರಹೇಶಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಕಮಲಾಸಿಹಸ್ತಂ.
ಸುರಾಸುರೈಃ ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಭೌಮಂ ದಯಾಲುಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಮರಾಮಿ.
ಸೋಮಾತ್ಮಜಂ ಹಂಸಗತಂ ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಶಂಖೇಂದುರೂಪಂ ಹ್ಯಸಿಪಾಶಹಸ್ತಂ.
ದಯಾನಿಧಿಂ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗಂ ಬುಧಂ ಸ್ಮರೇ ಮಾನಸಪಂಕಜೇಽಹಂ.
ತೇಜೋಮಯಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿಶೂಲಹಸ್ತಂ ಸುರೇಂದ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠೈಃ ಸ್ತುತಪಾದಪದ್ಮಂ.
ಮೇಧಾನಿಧಿಂ ಹಸ್ತಿಗತಂ ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇ ಮಾನಸಪಂಕಜೇಽಹಂ.
ಸಂತಪ್ತಕಾಂಚನನಿಭಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ದಯಾಲುಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಧೃತಸರೋರುಹದ್ವಂದ್ವಶೂಲಂ.
ಕ್ರೌಂಚಾಸನಂ ಹ್ಯಸುರಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಶುಕ್ರಂ ಸ್ಮರೇ ದ್ವಿನಯನಂ ಹೃದಿ ಪಂಕಜೇಽಹಂ.
ನೀಲಾಂಜನಾಭಂ ಮಿಹಿರೇಷ್ಟಪುತ್ರಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಂ ಪಾಶಭುಜಂಗಪಾಣಿಂ.
ಸುರಾಸುರಾಣಾಂ ಭಯದಂ ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಶನಿಂ ಸ್ಮರೇ ಮಾನಸಪಂಕಜೇಽಹಂ.
ಶೀತಾಂಶುಮಿತ್ರಾಂತಕ- ಮೀಡ್ಯರೂಪಂ ಘೋರಂ ಚ ವೈಡುರ್ಯನಿಭಂ ವಿಬಾಹುಂ.
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಪ್ರದಮಿಷ್ಟದಂ ಚ ರಾಹುಂ ಗ್ರಹೇಂದ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಮರಾಮಿ.
ಲಾಂಗುಲಯುಕ್ತಂ ಭಯದಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಬುಭೃತ್ಸನ್ನಿಭಮೇಕವೀರಂ.
ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೇತುಂ ಭಜೇ ಮಾನಸಪಂಕಜೇಽಹಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಮರವಂದಿತಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣಾಂತಕಲಿಂಗಂ. ಕರ್ಮನಿವಾರಣಕೌಶಲಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ. ಕಲ್ಪಕಮೂಲಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಲಿಂಗಂ ದರ್ಪಕನಾಶಯುಧಿಷ್ಠಿರಲಿಂಗಂ. ಕುಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಕರಾಂತಕಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ. ಸ್ಕಂದಗಣೇಶ್ವರಕಲ್ಪಿತಲಿಂಗಂ ಕಿನ್ನರಚಾರಣಗಾಯಕಲಿಂಗಂ. ಪನ್ನಗಭೂಷಣಪಾವನಲಿಂಗಂ ತನ್

Click here to know more..

ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಮಲಾ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ಸಾ ಕಮಲಾಕರಮಾಲಿನೀ. ವಿಮಲಾಭ್ರನಿಭಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಕಮಲಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ. ವಾರ್ಣಸಂಸ್ಥಾಂಗರೂಪಾ ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ. ನಿರ್ಣಯಾ ಭಾರತೀ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ. ವರದಾಭಯರುದ್ರಾಕ್ಷ- ವರಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ. ಸರಸಾ ಸಾ ಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸಾರಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಾಸ್ವತೀ. ಸುಂದರೀ ಸುಮುಖೀ ಪದ್ಮಮಂದಿರಾ

Click here to know more..

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |