ನವಗ್ರಹ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ದಿನೇಶಂ ಸುರಂ ದಿವ್ಯಸಪ್ತಾಶ್ವವಂತಂ
ಸಹಸ್ರಾಂಶುಮರ್ಕಂ ತಪಂತಂ ಭಗಂ ತಂ.
ರವಿಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾನಮಾರ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪ್ರದೀಪಂ ಗ್ರಹೇಶಂ ನಮಾಮಿ.
ನಿಶೇಶಂ ವಿಧುಂ ಸೋಮಮಬ್ಜಂ ಮೃಗಾಂಕಂ
ಹಿಮಾಂಶುಂ ಸುಧಾಂಶುಂ ಶುಭಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ.
ದಶಾಶ್ವಂ ಶಿವಶ್ರೇಷ್ಠಭಾಲೇ ಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಸುಶಾಂತಂ ನು ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಂ ನಮಾಮಿ.
ಕುಜಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರೈರ್ಭೂಷಿತಂ ತಂ
ವಯಃಸ್ಥಂ ಭರದ್ವಾಜಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ವೈ.
ಗದಾವಂತಮಶ್ವಾಷ್ಟಕೈಃ ಸಂಭ್ರಮಂತಂ
ನಮಾಮೀಶಮಂಗಾರಕಂ ಭೂಮಿಜಾತಂ.
ಬುಧಂ ಸಿಂಹಗಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಧರಂತಂ
ವಿಭುಂ ಚಾತ್ರಿಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಚಂದ್ರಜಾತಂ.
ರಜೋರೂಪಮೀಡ್ಯಂ ಪುರಾಣಪ್ರವೃತ್ತಂ
ಶಿವಂ ಸೌಮ್ಯಮೀಶಂ ಸುಧೀರಂ ನಮಾಮಿ.
ಸುರಂ ವಾಕ್ಪತಿಂ ಸತ್ಯವಂತಂ ಚ ಜೀವಂ
ವರಂ ನಿರ್ಜರಾಚಾರ್ಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಮಾರ್ಷಂ.
ಸುತಪ್ತಂ ಸುಗೌರಪ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ
ಗುರುಂ ಶಾಂತಮೀಶಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ನಮಾಮಿ.
ಕವಿಂ ಶುಕ್ಲಗಾತ್ರಂ ಮುನಿಂ ಶೌಮಕಾರ್ಷಂ
ಮಣಿಂ ವಜ್ರರತ್ನಂ ಧರಂತಂ ವಿಭುಂ ವೈ.
ಸುನೇತ್ರಂ ಭೃಗುಂ ಚಾಭ್ರಗಂ ಧನ್ಯಮೀಶಂ
ಪ್ರಭುಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಶಾಂತರೂಪಂ ನಮಾಮಿ.
ಶನಿಂ ಕಾಶ್ಯಪಿಂ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಂ ತಂ
ಕೃಶಂ ನೀಲಬಾಣಂ ಧರಂತಂ ಚ ಶೂರಂ.
ಮೃಗೇಶಂ ಸುರಂ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವಾಗ್ರಜಂ ತಂ
ಸುಮಂದಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ.
ತಮಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಮೀಶಂ
ಸುರದ್ವೇಷಿಣಂ ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಂ.
ವರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಂ ಬಲಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ
ಮಹಾರೌದ್ರಮರ್ಧಂ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ.
ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಶಿಖಿಂ ಜೈಮಿನೀಸೂತ್ರಜಂ ತಂ
ಸುಕೇಶಂ ವಿಪಾಪಂ ಸುಕೇತುಂ ನಮಾಮಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ತುತಿ

ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ತುತಿ

ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ವಿಕಾರಾದಿಹೀನಂ ವಿಕಾರಾದಿಭೂತಂ ಮಹೇಶಾದಿವಂದ್ಯಂ । ಅಪಾರಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಮೇಕಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಕಲಾಕಾಲಹೀನಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಂ ಪರೇಶಂ । ಜನಜ್ಞಾನಕಾರಂ ಪ್ರಕಾಶೈರ್ವಿಹೀನಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥

Click here to know more..

ರಾಮದೂತ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮದೂತ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಜ್ರದೇಹಮಮರಂ ವಿಶಾರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವರಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಂ. ರಾಮಪಾದನಿರತಂ ಕಪಿಪ್ರಿಯಂ ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ. ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾನಿಲಾತ್ಮಜಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಪುರೀವಿಭಾವಸುಂ. ಮರ್ತ್ಯಕಲ್ಪಲತಿಕಂ ಶಿವಪ್ರದಂ ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ. ಜಾನಕೀಮುಖವಿಕಾಸಕಾರಣಂ ಸರ್ವದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಂ ಪ್ರಭುಂ. ವ್ಯಕ್ತರೂಪಮಮಲಂ ಧರಾಧರಂ ರಾಮದೂತಮ

Click here to know more..

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮದೇವ ಮಂತ್ರ

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮದೇವ ಮಂತ್ರ

ಮನ್ಮಥೇಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಕರಧ್ವಜಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋಽನಂಗಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |