Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ನವಗ್ರಹ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ದಿನೇಶಂ ಸುರಂ ದಿವ್ಯಸಪ್ತಾಶ್ವವಂತಂ
ಸಹಸ್ರಾಂಶುಮರ್ಕಂ ತಪಂತಂ ಭಗಂ ತಂ.
ರವಿಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾನಮಾರ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪ್ರದೀಪಂ ಗ್ರಹೇಶಂ ನಮಾಮಿ.
ನಿಶೇಶಂ ವಿಧುಂ ಸೋಮಮಬ್ಜಂ ಮೃಗಾಂಕಂ
ಹಿಮಾಂಶುಂ ಸುಧಾಂಶುಂ ಶುಭಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ.
ದಶಾಶ್ವಂ ಶಿವಶ್ರೇಷ್ಠಭಾಲೇ ಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಸುಶಾಂತಂ ನು ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಂ ನಮಾಮಿ.
ಕುಜಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರೈರ್ಭೂಷಿತಂ ತಂ
ವಯಃಸ್ಥಂ ಭರದ್ವಾಜಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ವೈ.
ಗದಾವಂತಮಶ್ವಾಷ್ಟಕೈಃ ಸಂಭ್ರಮಂತಂ
ನಮಾಮೀಶಮಂಗಾರಕಂ ಭೂಮಿಜಾತಂ.
ಬುಧಂ ಸಿಂಹಗಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಧರಂತಂ
ವಿಭುಂ ಚಾತ್ರಿಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಚಂದ್ರಜಾತಂ.
ರಜೋರೂಪಮೀಡ್ಯಂ ಪುರಾಣಪ್ರವೃತ್ತಂ
ಶಿವಂ ಸೌಮ್ಯಮೀಶಂ ಸುಧೀರಂ ನಮಾಮಿ.
ಸುರಂ ವಾಕ್ಪತಿಂ ಸತ್ಯವಂತಂ ಚ ಜೀವಂ
ವರಂ ನಿರ್ಜರಾಚಾರ್ಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಮಾರ್ಷಂ.
ಸುತಪ್ತಂ ಸುಗೌರಪ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ
ಗುರುಂ ಶಾಂತಮೀಶಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ನಮಾಮಿ.
ಕವಿಂ ಶುಕ್ಲಗಾತ್ರಂ ಮುನಿಂ ಶೌಮಕಾರ್ಷಂ
ಮಣಿಂ ವಜ್ರರತ್ನಂ ಧರಂತಂ ವಿಭುಂ ವೈ.
ಸುನೇತ್ರಂ ಭೃಗುಂ ಚಾಭ್ರಗಂ ಧನ್ಯಮೀಶಂ
ಪ್ರಭುಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಶಾಂತರೂಪಂ ನಮಾಮಿ.
ಶನಿಂ ಕಾಶ್ಯಪಿಂ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಂ ತಂ
ಕೃಶಂ ನೀಲಬಾಣಂ ಧರಂತಂ ಚ ಶೂರಂ.
ಮೃಗೇಶಂ ಸುರಂ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವಾಗ್ರಜಂ ತಂ
ಸುಮಂದಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ.
ತಮಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಮೀಶಂ
ಸುರದ್ವೇಷಿಣಂ ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಂ.
ವರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಂ ಬಲಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ
ಮಹಾರೌದ್ರಮರ್ಧಂ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ.
ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಶಿಖಿಂ ಜೈಮಿನೀಸೂತ್ರಜಂ ತಂ
ಸುಕೇಶಂ ವಿಪಾಪಂ ಸುಕೇತುಂ ನಮಾಮಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790