ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಲ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಮಂತ್ರಿಣೇ.
ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಮನೋವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಕಾಲನೇಮಿವಿದಾರಿಣೇ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ಚ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಮಹಾಬಲಾಯ ಶಾಂತಾಯ ದುರ್ದಂಡೀಬಂಧಮೋಚನ.
ಮೈರಾವಣವಿನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಪರ್ವತಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಿನೇ.
ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಭಕ್ತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ವಿರಕ್ತಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ.
ಋಷಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾಯಾಸ್ತು ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ದೀರ್ಘಬಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾರಿಣೇ.
ಲಂಕೀಣೀದರ್ಪನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ನಮಸ್ತೇ ವಾಯುನಂದನ.
ನಮಸ್ತೇ ಗಾನಲೋಲಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಪ್ರಭವಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಶುಭದಾಯ ಶುಭಾತ್ಮನೇ.
ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀರಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಆಂಜನೇಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ.
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |