மதுராஷ்டகம்

அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம்.
ஹ்ருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம் வஸனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம்.
சலிதம் மதுரம் ப்ரமிதம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
வேணுர்மதுரோ ரேணுர்மதுர꞉ பாணிர்மதுர꞉ பாதௌ மதுரௌ.
ந்ருத்யம் மதுரம் ஸக்யம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
கீதம் மதுரம் பீதம் மதுரம் புக்தம் மதுரம் ஸுப்தம் மதுரம்.
ரூபம் மதுரம் திலகம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
கரணம் மதுரம் தரணம் மதுரம் ஹரணம் மதுரம் ரமணம் மதுரம்.
வமிதம் மதுரம் ஶமிதம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
குஞ்ஜா மதுரா மாலா மதுரா யமுனா மதுரா வீசீ மதுரா.
ஸலிலம் மதுரம் கமலம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
கோபீ மதுரா லீலா மதுரா யுக்தம் மதுரம் முக்தம் மதுரம்.
த்ருஷ்டம் மதுரம் ஶிஷ்டம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.
கோபா மதுரா காவோ மதுரா யஷ்டிர்மதுரா ஸ்ருஷ்டிர்மதுரா.
தலிதம் மதுரம் பலிதம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |