ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಾಮಿಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಾಮಿರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ಸುರವೃಂದಸೇವ್ಯಂ.ಸಂಸಾರಬೀಜಂ ಭರತಾಗ್ರಜಂ ಶ್ರೀ-ಸೀತಾಮನೋಜ್ಞಂ ಶುಭಚಾಪಮಂಜುಂ.ರಾಮಂ ವಿಧೀಶೇಂದ್ರಚಯೈಃ ಸಮೀಡ್ಯಂಸಮೀರಸೂನುಪ್ರಿಯಭಕ್ತಿಹೃದ್ಯಂ.ಕೃಪಾಸುಧಾಸಿಂಧುಮನಂತಶಕ್ತಿಂನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನವಮೇಘರೂಪಂ.ಸದಾ ಶರಣ್ಯಂ ನಿತರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನ-ಮರಣ್ಯಭೂಕ್ಷೇತ್ರಕೃತಾಽಧಿವಾಸಂ.ಮುನೀಂದ್ರವೃಂದೈರ್ಯತಿಯೋಗಿಸದ್ಭಿ-ರುಪಾಸನೀಯಂ ಪ್ರಭಜಾಮಿ ರಾಮಂ.ಅನಂತಸಾಮರ್ಥ್ಯಮನಂತರೂಪ-ಮನಂತದೇವೈರ್ನಿಗಮೈಶ್ಚ ಮೃಗ್ಯಂ.ಅನಂತದಿವ್ಯಾಽಮೃತಪೂರ್ಣಸಿಂಧುಂಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಂ ನಿತರಾಂ ಸ್ಮರಾಮಿ.ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮೂಲಬೀಜಂಶತ್ರುಘ್ನಸೇವಾಽತಿಶಯಪ್ರಸನ್ನಂ.ಕ್ಷಪಾಟಸಂಘಾಽನ್ತಕರಂ ವರೇಣ್ಯಂಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.ಪುರೀಮಯೋಧ್ಯಾಮವಲೋಕ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಫುಲ್ಲಚಿತ್ತಂ ಸರಯೂಪ್ರತೀರೇ.ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಾಽಞ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಂಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ.ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ವಿಹರಂತಮೀಶಂ.ಪರಾತ್ಪರಂ ದಾಶರಥಿಂ ವರಿಷ್ಠಂಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ಭಜಾಮಿ.ದಶಾನನಪ್ರಾಣಹರಂ ಪ್ರವೀಣಂಕಾರುಣ್ಯಲಾವಣ್ಯಗುಣೈಕಕೋಷಂ.ವಾಲ್ಮೀಕಿರಾಮಾಯಣಗೀಯಮಾನಂಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಹೃದಿ ಚಿಂತಯಾಮಿ.ಸೀತಾರಾಮಸ್ತವಶ್ಚಾರು ಸೀತಾರಾಮಾಽನುರಾಗದಃ.ರಾಧಾಸರ್ವೇಶ್ವರಾದ್ಯೇನ ಶರಣಾಂತೇನ ನಿರ್ಮಿತಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

25.1K

Comments

e5aGi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |