ರಾಮ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚಾತ್ಮನೋನಿತ್ಯಂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ.
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಅಚಿಂತ್ಯೋಽಪಿ ಶರೀರಾದೇಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇನೈವ ವಿದ್ಯತೇ.
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಆತ್ಮಾಧಾರಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ.
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಗುಣಸಂಯುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯಾತ್ಮತನುಮಂಡಿತಃ.
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕೇಲಿನಿರತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಗುಣಲೀಲಾಸ್ವರೂಪೈಶ್ಚ ಮಿತಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ.
ಅತೋ ವಾಙ್ಮನಸಾ ವೇದ್ಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಗಃ.
ಆಹರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಜಾತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ವಾಸುದೇವಾದಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ಚತುರ್ಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಂ.
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಜನೈರ್ಜುಷ್ಟೋ ನಿವಿಷ್ಟಃ ಪರಮೇ ಪದೇ.
ಪದಂ ಪರಮಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ.
ಮಹದಾದಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾಕೃತೇ ಪದೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವರೂಪೈಶ್ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ.
ಮನ್ವಾದಿನೃಪರೂಪೇಣ ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ.
ಯಃ ಪ್ರಾಕೃತಸ್ವರೂಪೇಣ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಋಷಿರೂಪೇಣ ಯೋ ದೇವೋ ವನ್ಯವೃತ್ತಿಮಪಾಲಯತ್.
ಯೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಯೋಽಸೌ ಸರ್ವತನುಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವನಾಮಾ ಸನಾತನಃ.
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಭಾವೇಷು ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಬಹಿರ್ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಸದ್ಧರ್ಮಮನುಪಾಲಯನ್.
ಪರಿಪಾತಿ ಜನಾನ್ ದೀನಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಯಶ್ಚಾತ್ಮಾನಂ ಪೃಥಕ್ಕೃತ್ಯ ಭಾವೇನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ.
ಆರ್ಚಾಯಾಮಾಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಅರ್ಚಾವತಾರರೂಪೇಣ ದರ್ಶನಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಭಿಃ.
ದೀನಾನುದ್ಧರತೇ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಕೌಶಲ್ಯಾಶುಕ್ತಿಸಂಜಾತೋ ಜಾನಕೀಕಂಠಭೂಷಣಃ.
ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮೋ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖತ್ರಾತಾ ತಾಡಕಾಗತಿದಾಯಕಃ.
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಪಿನಾಕಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾನಕೀಪ್ರೇಮಪಾಲಕಃ.
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಪ್ರತಾಪಘ್ನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕೈಕೇಯೀವಚನಾತ್ಪುನಃ.
ಪಿತೃದತ್ತವನಕ್ರೀಡಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಜಟಾಚೀರಧರೋ ಧನ್ವೀ ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾನ್ವಿತಃ.
ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾವಾಸಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಮಹಾಪಂಚವಟೀಲೀಲಾ- ಸಂಜಾತಪರಮೋತ್ಸವಃ.
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರೀ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಖರದೂಷಣವಿಚ್ಛೇದೀ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಭಂಜನಃ.
ಹೃತಶೂರ್ಪನಖಾಶೋಭಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಮಾಯಾಮೃಗವಿಭೇತ್ತಾ ಚ ಹೃತಸೀತಾನುತಾಪಕೃತ್.
ಜಾನಕೀವಿರಹಾಕ್ರೋಶೀ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ಧನ್ವೀ ಲೋಕಯಾತ್ರವಿಡಂಬಕೃತ್.
ಪಂಪಾತೀರಕೃತಾನ್ವೇಷಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಜಟಾಯುಗತಿದಾತಾ ಚ ಕಬಂಧಗತಿದಾಯಕಃ.
ಹನುಮತ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಃ ಶ್ರೀಶೋ ಬಾಲಿನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ.
ಅಂಗದಾಶ್ವಾಸನಕರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಸೀತಾನ್ವೇಷಣನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖವ್ರಜಃ.
ಮುದ್ರಾನಿವೇಶಿತಬಲಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಹೇಲೋತ್ತರಿತಪಾಥೋಧಿ- ರ್ಬಲನಿರ್ಧೂತರಾಕ್ಷಸಃ.
ಲಂಕಾದಾಹಕರೋ ಧೀರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ರೋಷಸಂಬದ್ಧಪಾಥೋಧಿ- ರ್ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದರೋಧಕಃ.
ರಾವಣಾದಿಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಜಾನಕೀಜೀವನತ್ರಾತಾ ವಿಭೀಷಣಸಮೃದ್ಧಿದಃ.
ಪುಷ್ಪಕಾರೋಹಣಾಸಕ್ತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಃ ಕೌಶಲ್ಯಾನಂದವರ್ದ್ಧನಃ.
ನಾಮನಿರ್ಧೂತನಿರಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ತಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾಮಹೇಶ್ವರಃ.
ಅಯೋಧ್ಯಾಮುಕ್ತಿದಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.
ಪ್ರಪಠೇದ್ಯಃ ಶುಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯೇತ ಭವಬಂಧನಾತ್.
ಮಂತ್ರಶ್ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃಶರಣಂ ಮಮ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |