ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯೋಽತ್ರಾವತೀರ್ಯ ಶಕಲೀಕೃತ- ದೈತ್ಯಕೀರ್ತಿ-
ರ್ಯೋಽಯಂ ಚ ಭೂಸುರವರಾರ್ಚಿತ- ರಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ.
ತದ್ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಧಿಯಾಂ ಕೃತತೃಪ್ತಿಪೂರ್ತಿಃ
ಸೀತಾಪತಿರ್ಜಯತಿ ಭೂಪತಿಚಕ್ರವರ್ತೀ .
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮೃತೇತ್ಯವಿದುಷಾಮಪ- ಲಾಪಮೇತತ್
ಸೋಢುಂ ನ ಚಾಽರ್ಹತಿ ಮನೋ ಮಮ ನಿಃಸಹಾಯಂ.
ವಾಚ್ಛಾಮ್ಯನುಪ್ಲವಮತೋ ಭವತಃ ಸಕಾಶಾ-
ಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತವೈವ ಕರುಣಾರ್ಣವನಾಮ ರಾಮ.
ದೇಶದ್ವಿಷೋಽಭಿಭವಿತುಂ ಕಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾಂ
ಶ್ರೀಭಾರತೇಽಮರಗಿರಂ ವಿಹಿತುಂ ಖರಾರೇ.
ಯಾಚಾಮಹೇಽನವರತಂ ದೃಢಸಂಘಶಕ್ತಿಂ
ನೂನಂ ತ್ವಯಾ ರಘುವರೇಣ ಸಮರ್ಪಣೀಯಾ.
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿ- ಭಾವಿತಹೃದಾಂ ದುರಿತಂ ದ್ರುತಂ ವೈ
ದುಃಖಂ ಚ ಭೋ ಯದಿ ವಿನಾಶಯಸೀಹ ಲೋಕೇ.
ಗೋಭೂಸುರಾಮರಗಿರಾಂ ದಯಿತೋಽಸಿ ಚೇತ್ ತ್ವಂ
ನೂನ ತದಾ ತು ವಿಪದಂ ಹರ ಚಿಂತಿತೋಽದ್ಯ.
ಬಾಲ್ಯೇಽಪಿ ತಾತವಚಸಾ ನಿಕಷಾ ಮುನೀಶಾನ್
ಗತ್ವಾ ರಣೇಽಪ್ಯವಧಿ ಯೇನ ಚ ತಾಟಿಕಾಽಽಖ್ಯಾ.
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಾಶ್ಚ ಜಗತೀತಲದುಷ್ಟಸಂಘಾಃ
ಶ್ರೀರ್ವೇದವಾಕ್ಪ್ರಿಯತಮೋಽವತು ವೇದವಾಚಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

49.7K
1.4K

Comments Kannada

w3G7x
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |