ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯೋಽತ್ರಾವತೀರ್ಯ ಶಕಲೀಕೃತ- ದೈತ್ಯಕೀರ್ತಿ-
ರ್ಯೋಽಯಂ ಚ ಭೂಸುರವರಾರ್ಚಿತ- ರಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ.
ತದ್ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಧಿಯಾಂ ಕೃತತೃಪ್ತಿಪೂರ್ತಿಃ
ಸೀತಾಪತಿರ್ಜಯತಿ ಭೂಪತಿಚಕ್ರವರ್ತೀ .
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮೃತೇತ್ಯವಿದುಷಾಮಪ- ಲಾಪಮೇತತ್
ಸೋಢುಂ ನ ಚಾಽರ್ಹತಿ ಮನೋ ಮಮ ನಿಃಸಹಾಯಂ.
ವಾಚ್ಛಾಮ್ಯನುಪ್ಲವಮತೋ ಭವತಃ ಸಕಾಶಾ-
ಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತವೈವ ಕರುಣಾರ್ಣವನಾಮ ರಾಮ.
ದೇಶದ್ವಿಷೋಽಭಿಭವಿತುಂ ಕಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾಂ
ಶ್ರೀಭಾರತೇಽಮರಗಿರಂ ವಿಹಿತುಂ ಖರಾರೇ.
ಯಾಚಾಮಹೇಽನವರತಂ ದೃಢಸಂಘಶಕ್ತಿಂ
ನೂನಂ ತ್ವಯಾ ರಘುವರೇಣ ಸಮರ್ಪಣೀಯಾ.
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿ- ಭಾವಿತಹೃದಾಂ ದುರಿತಂ ದ್ರುತಂ ವೈ
ದುಃಖಂ ಚ ಭೋ ಯದಿ ವಿನಾಶಯಸೀಹ ಲೋಕೇ.
ಗೋಭೂಸುರಾಮರಗಿರಾಂ ದಯಿತೋಽಸಿ ಚೇತ್ ತ್ವಂ
ನೂನ ತದಾ ತು ವಿಪದಂ ಹರ ಚಿಂತಿತೋಽದ್ಯ.
ಬಾಲ್ಯೇಽಪಿ ತಾತವಚಸಾ ನಿಕಷಾ ಮುನೀಶಾನ್
ಗತ್ವಾ ರಣೇಽಪ್ಯವಧಿ ಯೇನ ಚ ತಾಟಿಕಾಽಽಖ್ಯಾ.
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಾಶ್ಚ ಜಗತೀತಲದುಷ್ಟಸಂಘಾಃ
ಶ್ರೀರ್ವೇದವಾಕ್ಪ್ರಿಯತಮೋಽವತು ವೇದವಾಚಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |