ರಾಘವ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಮುನಿಸೇವಿತಂ ಸುರವಂದಿತಂ
ಜಾನಕೀವದನಾರವಿಂದ- ದಿವಾಕರಂ ಗುಣಭಾಜನಂ.
ವಾಲಿಸೂನುಹಿತೈಷಿಣಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ
ಯಾತುಧಾನ-ಭಯಂಕರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಮೈಥಿಲೀಕುಚಭೂಷಣಾಮಲ- ನೀಲಮೌಕ್ತಿಕಮೀಶ್ವರಂ
ರಾವಣಾನುಜಪಾಲನಂ ರಘುಪುಂಗವಂ ಮಮ ದೈವತಂ.
ನಾಗರೀವನಿತಾನನಾಂಬುಜ- ಬೋಧನೀಯಕಲೇವರಂ
ಸೂರ್ಯವಂಶವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಹೇಮಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಮಲ- ಕಂಠದೇಶಮರಿಂದಮಂ
ಶಾತಕುಂಭಮಯೂರನೇತ್ರ- ವಿಭೂಷಣೇನ ವಿಭೂಷಿತಂ.
ಚಾರುನೂಪುರಹಾರ- ಕೌಸ್ತುಭಕರ್ಣಭೂಷಣ- ಭೂಷಿತಂ
ಭಾನುವಂಶವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ದಂಡಕಾಖ್ಯವನೇ ರತಾಮರಸಿದ್ಧ- ಯೋಗಿಗಣಾಶ್ರಯಂ
ಶಿಷ್ಟಪಾಲನ-ತತ್ಪರಂ ಧೃತಿಶಾಲಿಪಾರ್ಥ- ಕೃತಸ್ತುತಿಂ.
ಕುಂಭಕರ್ಣಭುಜಾಭುಜಂಗ- ವಿಕರ್ತನೇ ಸುವಿಶಾರದಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜವತ್ಸಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಕೇತಕೀಕರವೀರಜಾತಿ- ಸುಗಂಧಿಮಾಲ್ಯಸುಶೋಭಿತಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಿಥಿಲಾತ್ಮಜಾಕುಚ- ಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸಂ.
ದೇವದೇವಮಶೇಷಭೂತಮನೋಹರಂ ಜಗತಾಂ ಪತಿಂ
ದಾಸಭೂತಭಯಾಪಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಯಾಗದಾನಸಮಾಧಿಹೋಮ- ಜಪಾದಿಕರ್ಮಕರೈರ್ದ್ವಿಜೈಃ
ವೇದಪಾರಗತೈರಹರ್ನಿಶ- ಮಾದರೇಣ ಸುಪೂಜಿತಂ.
ತಾಟಕಾವಧಹೇತುಮಂಗದ- ತಾತವಾಲಿನಿಷೂದನಂ
ಪೈತೃಕೋದಿತಪಾಲಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಲೀಲಯಾ ಖರದೂಷಣಾದಿನಿಶಾ- ಚರಾಶುವಿನಾಶನಂ
ರಾವಣಾಂತಕಮಚ್ಯುತಂ ಹರಿಯೂಥಕೋಟಿಗಣಾಶ್ರಯಂ.
ನೀರಜಾನನ- ಮಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಹರಿಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಂ
ದೇವಕಾರ್ಯವಿಚಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ಕೌಶಿಕೇನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಸ್ತ್ರಕಲಾಪ- ಮಾಯತಲೋಚನಂ
ಚಾರುಹಾಸಮನಾಥ- ಬಂಧುಮಶೇಷಲೋಕ- ನಿವಾಸಿನಂ.
ವಾಸವಾದಿಸುರಾರಿ- ರಾವಣಶಾಸನಂ ಚ ಪರಾಂಗತಿಂ
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕೃತಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಂ.
ರಾಘವಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ- ದಮಚ್ಯುತಾಶ್ರಯಸಾಧಕಂ
ಮುಕ್ತಿಭುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಿದ್ಧಿವಿವರ್ಧನಂ.
ರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ- ದಮಾದರೇಣ ಸದಾ ಜಪೇದ್
ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಂಬುಜ- ದ್ವಯಸಂತತಾರ್ಪಿತಮಾನಸಃ.
ರಾಮ ರಾಮ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಘವಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ದೇವದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ದೇವರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ವೀರರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |