ಸೀತಾಪತಿ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಕ್ತಾಹ್ಲಾದಂ ಸದಸದಮೇಯಂ ಶಾಂತಂ
ರಾಮಂ ನಿತ್ಯಂ ಸವನಪುಮಾಂಸಂ ದೇವಂ.
ಲೋಕಾಧೀಶಂ ಗುಣನಿಧಿಸಿಂಧುಂ ವೀರಂ
ಸೀತಾನಾಥಂ ರಘುಕುಲಧೀರಂ ವಂದೇ.
ಭೂನೇತಾರಂ ಪ್ರಭುಮಜಮೀಶಂ ಸೇವ್ಯಂ
ಸಾಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ನರಹರಿರೂಪಂ ಶ್ರೀಶಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಸಮವರದಾನಂ ವಿಷ್ಣುಂ
ಸೀತಾನಾಥಂ ರಘುಕುಲಧೀರಂ ವಂದೇ.
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಸ್ಥಿತ- ರಮಣೀಯಸ್ವಾಂತಂ
ನೈಷ್ಕಲ್ಯಾಂಗಂ ಪವನಜಹೃದ್ಯಂ ಸರ್ವಂ.
ಸರ್ವೋಪಾಧಿಂ ಮಿತವಚನಂ ತಂ ಶ್ಯಾಮಂ
ಸೀತಾನಾಥಂ ರಘುಕುಲಧೀರಂ ವಂದೇ.
ಪೀಯೂಷೇಶಂ ಕಮಲನಿಭಾಕ್ಷಂ ಶೂರಂ
ಕಂಬುಗ್ರೀವಂ ರಿಪುಹರತುಷ್ಟಂ ಭೂಯಃ.
ದಿವ್ಯಾಕಾರಂ ದ್ವಿಜವರದಾನಂ ಧ್ಯೇಯಂ
ಸೀತಾನಾಥಂ ರಘುಕುಲಧೀರಂ ವಂದೇ.
ಹೇತೋರ್ಹೇತುಂ ಶ್ರುತಿರಸಪೇಯಂ ಧುರ್ಯಂ
ವೈಕುಂಠೇಶಂ ಕವಿವರವಂದ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ.
ಧರ್ಮೇ ದಕ್ಷಂ ದಶರಥಸೂನುಂ ಪುಣ್ಯಂ
ಸೀತಾನಾಥಂ ರಘುಕುಲಧೀರಂ ವಂದೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |