അപ്രമേയ രാമ സ്തോത്രം

നമോഽപ്രമേയായ വരപ്രദായ
സൗമ്യായ നിത്യായ രഘൂത്തമായ.
വീരായ ധീരായ മനോഽപരായ
ദേവാധിദേവായ നമോ നമസ്തേ.
ഭവാബ്ധിപോതം ഭുവനൈകനാഥം
കൃപാസമുദ്രം ശരദിന്ദുവാസം.
ദേവാധിദേവം പ്രണതൈകബന്ധും
നമാമി ഓമീശ്വരമപ്രമേയം.
അപ്രമേയായ ദേവായ ദിവ്യമംഗലമൂർതയേ.
വരപ്രദായ സൗമ്യായ നമഃ കാരുണ്യരൂപിണേ.
ആസ്ഥികാർഥിതകല്പായ കൗസ്തുഭാലങ്കൃതോരസേ.
ജ്ഞാനശക്ത്യാദിപൂർണായ ദേവദേവായ തേ നമഃ.
അപ്രമേയായ ദേവായ മേഘശ്യാമലമൂർതയേ.
വിശ്വംഭരായ നിത്യായ നമസ്തേഽനന്തശക്തയേ.
ഭക്തിവർധനവാസായ പദ്മവല്ലീപ്രിയായ ച.
അപ്രമേയായ ദേവായ നിത്യശ്രീനിത്യമംഗലം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |