ರಾಮ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಶ್ವೇಶಮಾದಿತ್ಯಸಮಪ್ರಕಾಶಂ
ಪೃಷತ್ಕಚಾಪೇ ಕರಯೋರ್ದಧಾನಂ.
ಸದಾ ಹಿ ಸಾಕೇತಪುರಪ್ರದೀಪ-
ಮಾನಂದವರ್ಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ನಾನಾಗುಣೈರ್ಭೂಷಿತಮಾದಿದೇವಂ
ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ವಿಮಲಂ ಮನೋಜ್ಞಂ.
ಆಪತ್ಸು ರಕ್ಷಾಕರಮೀಶಚಾಪ-
ಭಂಗಂ ಸುಸಂಗಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ಸೀತಾಪತಿಂ ಸರ್ವನತಂ ವಿನೀತಂ
ಸರ್ವಸ್ವದಾತಾರಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ.
ಸಿದ್ಧೈಃ ಸುಯುಕ್ತಂ ಸುರಸಿದ್ಧಿದಾನ-
ಕರ್ತಾರಮೀಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ಶುಭಪ್ರದಂ ದಾಶರಥಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ
ದಶಾಸ್ಯಹಂತಾರಮುರಂ ಸುರೇಡ್ಯಂ.
ಕಟಾಕ್ಷದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕರುಣಾರ್ದ್ರವೃಷ್ಟಿ-
ಪ್ರವರ್ಷಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ಮುದಾಕರಂ ಮೋದವಿಧಾನಹೇತುಂ
ದುಃಸ್ವಪ್ನದಾಹೀಕರಧೂಮಕೇತುಂ.
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವವಿಧೂತವಂದ್ಯ-
ಪದಾಂಬುಜಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ರಾಮಸ್ಯ ಪಾಠಂ ಸತತಂ ಸ್ತುತೇರ್ಯಃ
ಕರೋತಿ ಭೂತಿಂ ಕರುಣಾಂ ಸುರಮ್ಯಾಂ.
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಮಲಾಂ ಚ ಕೀರ್ತಿ-
ಮಾಯುರ್ಧನಂ ವಂಶಬಲೇ ಗುಣಂ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |