ஆபதுன்மூலன துர்கா ஸ்தோத்திரம்

லக்ஷ்மீஶே யோகநித்ராம் ப்ரபஜதி புஜகாதீஶதல்பே ஸதர்பா-
வுத்பன்னௌ தானவௌ தச்ச்ரவணமலமயாங்கௌ மதும் கைடபம் ச.
த்ருஷ்ட்வா பீதஸ்ய தாது꞉ ஸ்துதிபிரபினுதாமாஶு தௌ நாஶயந்தீம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷா- பதுன்மூலனாய.
யுத்தே நிர்ஜித்ய தைத்யஸ்த்ரிபுவனமகிலம் யஸ்ததீயேஷு திஷ்ண்யே-
ஷ்வாஸ்தாப்ய ஸ்வான் விதேயான் ஸ்வயமகமதஸௌ ஶக்ரதாம் விக்ரமேண.
தம் ஸாமாத்யாப்தமித்ரம் மஹிஷமபினிஹத்யா- ஸ்யமூர்தாதிரூடாம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
விஶ்வோத்பத்திப்ரணாஶ- ஸ்திதிவிஹ்ருதிபரே தேவி கோராமராரி-
த்ராஸாத் த்ராதும் குலம் ந꞉ புனரபி ச மஹாஸங்கடேஷ்வீத்ருஶேஷு.
ஆவிர்பூயா꞉ புரஸ்தாதிதி சரணனமத் ஸர்வகீர்வாணவர்காம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
ஹந்தும் ஶும்பம் நிஶும்பம் விபுதகணனுதாம் ஹேமடோலாம் ஹிமாத்ரா-
வாரூடாம் வ்யூடதர்பான் யுதி நிஹதவதீம் தூம்ரத்ருக் சண்டமுண்டான்.
சாமுண்டாக்யாம் ததாநாமுபஶமித- மஹாரக்தபீஜோபஸர்காம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
ப்ரஹ்மேஶஸ்கந்தநாராயண- கிடினரஸிம்ஹேந்த்ரஶக்தீ꞉ ஸ்வப்ருத்யா꞉
க்ருத்வா ஹத்வா நிஶும்பம் ஜிதவிபுதகணம் த்ராஸிதாஶேஷலோகம்.
ஏகீபூயாத ஶும்பம் ரணஶிரஸி நிஹத்யாஸ்திதாமாத்தகட்காம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
உத்பன்னா நந்தஜேதி ஸ்வயமவனிதலே ஶும்பமன்யம் நிஶும்பம்
ப்ராமர்யாக்யாருணாக்யா புனரபி ஜனனீ துர்கமாக்யம் நிஹந்தும்.
பீமா ஶாகம்பரீதி த்ருடிதரிபுபடாம் ரக்ததந்தேதி ஜாதாம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
த்ரைகுண்யானாம் குணாநாமனுஸரண- கலாகேலினானாவதாரை꞉
த்ரைலோக்யத்ராணஶீலாம் தனுஜகுலவனீவஹ்னிலீலாம் ஸலீலாம்.
தேவீம் ஸச்சின்மயீம் தாம் விதரிதவினமத்ஸ- த்ரிவர்காபவர்காம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
ஸிம்ஹாரூடாம் த்ரிநேத்ராம் கரதலவிலஸத்ஶங்க- சக்ராஸிரம்யாம்
பக்தாபீஷ்டப்ரதாத்ரீம் ரிபுமதனகரீம் ஸர்வலோகைகவந்த்யாம்.
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஶஶியுதமகுடாம் ஶ்யாமலாங்கீம் க்ருஶாங்கீம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
த்ராயஸ்வஸ்வாமிநீதி த்ரிபுவனஜனனி ப்ரார்தனா த்வய்யபார்தா
பால்யந்தே(அ)ப்யர்தனாயாம் பகவதி ஶிஶவ꞉ கின்ன்வனன்யா ஜனன்யா.
தத்துப்யம் ஸ்யாந்நமஸ்யேத்யவனத- விபுதாஹ்லாதிவீக்ஷாவிஸர்காம்
துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷாப- துன்மூலனாய.
ஏதம் ஸந்த꞉ படந்து ஸ்தவமகிலவிப- ஜ்ஜாலதூலானலாபம்
ஹ்ருன்மோஹத்வாந்த- பானுப்ரதிமமகில- ஸங்கல்பகல்பத்ருகல்பம்.
தௌர்கம் தௌர்கத்யகோராதபதுஹின- கரப்ரக்யமம்ஹோகஜேந்த்ர-
ஶ்ரேணீபஞ்சாஸ்யதேஶ்யம் விபுலபயதகாலா- ஹிதார்க்ஷ்யப்ரபாவம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.2K

Comments Tamil

2utu7
மிகவும் நல்ல இணையதளம் 👍 -தினேஷ்

மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வெப்ஸைட் -தேவிகா

மிகவும் பயனுள்ள இணையதளம் 😊 -ஆதி

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |