நவ துர்கா ஸ்துதி

வ்ருஷாரூடா ஸைஷா ஹிமகிரிஸுதா ஶக்திஸரிதா
த்ரிஶூலம் ஹஸ்தே(அ)ஸ்யா꞉ கமலகுஸுமம் ஶங்கரகதா।
ஸதீ நாம்னா க்யாதா விகதஜனனே ஶுப்ரஸுபகா
ஸதா பாயாத்தேவீ விஜயவிபவா ஶைலதனயா।
தபஶ்சர்யாஸக்தா வரயதி மஹேஶம் ஸ்வமனஸா
கரே வாமே குண்டீ பவதி ஜபமாலா(அ)பரகரே।
விராகம் த்யாகம் வா கலயதி ஸதா திவ்யஹ்ருதயே
தபோமூர்திர்மாதா விகிரது ஶிவம் லோகனிவஹே।
வராங்கே கண்டாபா விலஸதி ச சந்த்ரோ(அ)ர்தக்ருதிமான்
ம்ருகேந்த்ரஸ்தா தேவீ தஶகரயுதா ஹேமவதனா।
ப்ரசண்டைர்நிர்கோஷைஸ்-
துமுலனினதைர்யாந்தி தனுஜா
விதத்யாத் கல்யாணம் நிகிலபயஜாதம் ச ஹரதாத்।
ஸ்மிதேன ப்ரஹ்மாண்டம் ரசயதி ச ஸாம்லானவிபவா
கரே கோதண்டாதிப்ரஹரண-
சயஶ்சாம்ருதகட꞉।
ப்ரபா(ஆ)தித்யஸ்யாஸ்தே வபுஷி நிகிலே காந்திகிரணா
புனீதாம் கூஷ்மாண்டா விகிரது விபாம் லோகஹ்ருதயே।
தப꞉பூதா தேவீ முனிகுலஸமுத்பன்னவிபவா
ஸதா(அ)மோகந்தாத்ரீ நிகிலபயஹந்த்ரீ த்யுதியுதா।
ஜகத்ஸர்வம் யஸ்யா நயனநிமிஷேணாதபிதராம்
பராம்பா ஶக்தி꞉ ஸா விதரது க்ருபாம் பக்தநிகரே।
சகாஸ்தி ஸ்கந்தோ(அ)ங்கே தனயஸுகுமார꞉ ஸுககரோ
புஜே ஶ்ரீபர்ணம் வை நனு வரதமுத்ரா விஜயதே।
இயம் ஸிம்ஹாஸீனா ஸகலஸுகதா(அ)ஸௌ ச வரதா
மன꞉ஶுத்தம் வாசி ப்ரஸரது தந்நாம ச விமலம்।
அபைஷீத்தாம் த்ருஷ்ட்வா திதிஸுதகுலம் பீஷணமஹோ
ஜகானேயம் தைத்யான் ஸகலதனுஜான் கோபமனஸா।
ஶிரோமாலா கண்டே வபுஷி புஜகோ கோரவதனா
மஹாகாலீ ஸைஷா ஹ்யபயவரதா பாது நியதம்।
மஹாதேவாஸக்தா ஶமிதஶுசிரூபா ஸுநயனா
கரே டக்காஸ்வானோ விபவவரதா ஶ்வேதவஸனா।
பலீவர்த்தாஸீனா துரிதஶமனா ஶுப்ரகரணா
மஹாகௌரீ துஷ்யான்மம நுதினிபாடேன ஸததம்।
கதாம் சக்ரம் ஹஸ்தே நலினகுஸுமம் ஶங்கனினதோ
விபாதீயம் பத்மே துஹினகிரிகன்யா ச வரதா।
ஸதா சைஷா தத்தே கரிமலகிமாத்யஷ்டவிபவான்
புனீதாமாத்மானம் ஸகலகலுஷம் சித்தநிலயாத்।
நவதுர்காஸ்துதிம் சைனாம் ய꞉ படேத்யத்னதோ முதா।
ஆரோக்யம் தனதான்யம் வை ப்ராப்னுயாச்ச விஶேஷத꞉।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |