நவ துர்கா ஸ்தவம்

ஸர்வோத்துங்காம் ஸர்வவிப்ரப்ரவந்த்யாம்
ஶைவாம் மேனாகன்யகாங்கீம் ஶிவாங்கீம்.
கைலாஸஸ்தாம் த்யானஸாத்யாம் பராம்பாம்
ஶுப்ராம் தேவீம் ஶைலபுத்ரீம் நமாமி.
கௌமாரீம் தாம் கோடிஸூர்யப்ரகாஶாம்
தாபாவ்ருத்தாம் தேவதேவீமபர்ணாம்.
வேதஜ்ஞேயாம் வாத்யகீதப்ரியாம் தாம்
ப்ரஹ்மோத்கீதாம் ப்ரஹ்மரூபாம் நமாமி.
வ்ருத்தாக்ஷீம் தாம் வாஸராரம்பகர்வ-
ஸூர்யாதாபாம் ஶௌர்யஶக்த்யைகதாத்ரீம்.
தேவீம் நம்யாம் நந்தினீம் நாதரூபாம்
வ்யாக்ராஸீனாம் சந்த்ரகண்டாம் நமாமி.
ஹ்ருத்யாம் ஸ்னிக்தாம் ஶுத்தஸத்த்வாந்தராலாம்
ஸர்வாம் தேவீம் ஸித்திபுத்திப்ரதாத்ரீம்.
ஆர்யாமம்பாம் ஸர்வமாங்கல்யயுக்தாம்
கூஷ்மாண்டாம் தாம் காமபீஜாம் நமாமி.
திவ்யேஶானீம் ஸர்வதேவைரதுல்யாம்
ஸுப்ரஹ்மண்யாம் ஸர்வஸித்திப்ரதாத்ரீம்.
ஸிம்ஹாஸீனாம் மாதரம் ஸ்கந்தஸஞ்ஜ்ஞாம்
தன்யாம் புண்யாம் ஸர்வதா தாம் நமாமி.
காலீம் தோர்ப்யாம் கட்கசக்ரே ததானாம்
ஶுத்தாமம்பாம் பக்தகஷ்டாதிநாஶாம்.
ஸத்த்வாம் ஸர்வாலங்க்ருதாஶேஷபூஷாம்
தேவீம் துர்காம் காதவம்ஶாம் நமாமி.
ருத்ராம் தீக்ஷ்ணாம் ராஜராஜைர்விவந்த்யாம்
காலாகாலாம் ஸர்வதுஷ்டப்ரநாஶாம்.
க்ரூராம் துண்டாம் முண்டமால்யாம்பராம் தாம்
சண்டாம் கோராம் காலராத்ரிம் நமாமி.
ஶூலீகாந்தாம் பாரமார்தப்ரதாம் தாம்
புண்யாபுண்யாம் பாபநாஶாம் பரேஶாம்.
காமேஶானீம் காமதானப்ரவீணாம்
கௌரீமம்பாம் கௌரவர்ணாம் நமாமி.
நிஶ்சாஞ்சல்யாம் ரக்தனாலீகஸம்ஸ்தாம்
ஹேமாபூஷாம் தீனதைன்யாதிநாஶாம்.
ஸாதுஸ்துத்யாம் ஸர்வவேதைர்விவந்த்யாம்
ஸித்தைர்வந்த்யாம் ஸித்திதாத்ரீம் நமாமி.
துர்காஸ்தோத்ரம் ஸந்ததம் ய꞉ படேத் ஸ꞉
ப்ராப்னோதி ஸ்வம் ப்ராதருத்தாய நித்யம்.
தைர்யம் புண்யம் ஸ்வர்கஸம்வாஸபாக்யம்
திவ்யாம் புத்திம் ஸௌக்யமர்தம் தயாம் ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |