துர்கா சரணாகதி ஸ்தோத்திரம்

துர்ஜ்ஞேயாம் வை துஷ்டஸம்மர்தினீம் தாம்
துஷ்க்ருத்யாதிப்ராப்திநாஶாம் பரேஶாம்.
துர்காத்த்ராணாம் துர்குணானேகநாஶாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
கீர்வாணேஶீம் கோஜயப்ராப்திதத்த்வாம்
வேதாதாராம் கீதஸாராம் கிரிஸ்தாம்.
லீலாலோலாம் ஸர்வகோத்ரப்ரபூதாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
தேவீம் திவ்யானந்ததானப்ரதானாம்
திவ்யாம் மூர்திம் தைர்யதாம் தேவிகாம் தாம்.
தேவைர்வந்த்யாம் தீனதாரித்ர்யநாஶாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
வீணாநாதப்ரேயஸீம் வாத்யமுக்யை-
ர்கீதாம் வாணீரூபிகாம் வாங்மயாக்யாம்.
வேதாதௌ தாம் ஸர்வதா யாம் ஸ்துவந்தி
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
ஶாஸ்த்ராரண்யே முக்யதக்ஷைர்விவர்ண்யாம்
ஶிக்ஷேஶானீம் ஶஸ்த்ரவித்யாப்ரகல்பாம்.
ஸர்வை꞉ ஶூரைர்நந்தனீயாம் ஶரண்யாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
ராகப்ரஜ்ஞாம் ராகரூபாமராகாம்
தீக்ஷாரூபாம் தக்ஷிணாம் தீர்ககேஶீம்.
ரம்யாம் ரீதிப்ராப்யமானாம் ரஸஜ்ஞாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
நாநாரத்னைர்யுக்த- ஸம்யக்கிரீடாம்
நிஸ்த்ரைகுண்யாம் நிர்குணாம் நிர்விகல்பாம்.
நீதானந்தாம் ஸர்வநாதாத்மிகாம் தாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
மந்த்ரேஶானீம் மத்தமாதங்கஸம்ஸ்தாம்
மாதங்கீம் மாம் சண்டசாமுண்டஹஸ்தாம்.
மாஹேஶானீம் மங்கலாம் வை மனோஜ்ஞாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
ஹம்ஸாத்மானீம் ஹர்ஷகோடிப்ரதானாம்
ஹாஹாஹூஹூஸேவிதாம் ஹாஸினீம் தாம்.
ஹிம்ஸாத்வம்ஸாம் ஹஸ்தினீம் வ்யக்தரூபாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
ப்ரஜ்ஞாவிஜ்ஞாம் பக்தலோகப்ரியைகாம்
ப்ராத꞉ஸ்மர்யாம் ப்ரோல்லஸத்ஸப்தபத்மாம்.
ப்ராணாதாரப்ரேரிகாம் தாம் ப்ரஸித்தாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
பத்மாகாராம் பத்மநேத்ராம் பவித்ரா-
மாஶாபூர்ணாம் பாஶஹஸ்தாம் ஸுபர்வாம்.
பூர்ணாம் பாதாலாதிஸம்ஸ்தாம் ஸுரேஜ்யாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.
யாகே முக்யாம் தேயஸம்பத்ப்ரதாத்ரீ-
மக்ரூராம் தாம் க்ரூரபுத்திப்ரநாஶாம்.
த்யேயாம் தர்மாம் தாமினீம் த்யுஸ்திதாம் தாம்
துர்காம் தேவீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |