சண்டி கவசம்

ௐ மார்கண்டேய உவாச.ௐ மார்கண்டேய உவாச.யத்குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம்.யன்ன கஸ்யசிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ.ப்ரஹ்மோவாச.அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூதோபகாரகம்.தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்ருணுஷ்வ மஹாமுனே.ப்ரதமம் ஶைலபுத்ரீதி த்விதீயம் ப்ரஹ்மசாரிணீ.த்ருதீயம் சந்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம்.பஞ்சமம் ஸ்கந்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயநீதி ச.ஸப்தமம் காலராத்ரிஶ்ச மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம்.நவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச நவதுர்கா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉.உக்தான்யேதானி நாமானி ப்ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா.அக்னினா தஹ்யமானஸ்து ஶத்ருமத்யே கதோ ரணே.விஷமே துர்கே சைவ பயார்தா꞉ ஶரணம் கதா꞉.ந தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சிதஶுபம் ரணஸங்கடே.நாபதம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகது꞉கபயம் நஹி.யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்ருதா நூனம் தேஷாம் ஸித்தி꞉ ப்ரஜாயதே.யே த்வாம் ஸ்மரந்தி தேவேஶி ரக்ஷஸே தான்ன ஸம்ஶய꞉.ப்ரேதஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹீ மஹிஷாஸனா.ஐந்த்ரீ கஜஸமாருடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா.மாஹேஶ்வரீ வ்ருஷாருடா கௌமாரீ ஶிகிவாஹனா.லக்ஷ்மீ꞉ பத்மாஸனா தேவீ பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா.ஶ்வேதரூபதரா தேவீ ஈஶ்வரீ வ்ருஷவாஹனா.ப்ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாருடா ஸர்வாபரணபூஷிதா.இத்யேதா மாதர꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வயோகஸமன்விதா꞉.நாநாபரணஶோபாட்யா நாநாரத்னோபஶோபிதா.த்ருஶ்யந்தே ரதமாருடா தேவ்ய꞉ க்ரோதஸமாகுலா꞉.ஶங்கம் சக்ரம் கதாம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம்.கேடகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச.குந்தாயுதம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்கமாயுதமுத்தமம்.தைத்யானாம் தேஹநாஶாய பக்தாநாமபயாய ச.தாரயந்த்யாயுதானீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை.நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாரௌத்ரே மஹாகோரபராக்ரமே.மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவிநாஶினீ.த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் பயவர்தினி.ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைந்த்ரீ ஆக்னேயாமக்னிதேவதா.தக்ஷிணே(அ)வது வாராஹீ நைர்ருத்யாம் கட்கதாரிணீ.ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்வாயவ்யாம் ம்ருகவாஹினீ.உதீச்யாம் ரக்ஷ கௌபேரி ஈஶான்யாம் ஶூலதாரிணீ.ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா.ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா ஶவவாஹனா.ஜயா மே அக்ரத꞉ ஸ்தாது விஜயா ஸ்தாது ப்ருஷ்டத꞉.அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா.ஶிகாம் மே த்யோதினீ ரக்ஷேதுமா மூர்த்னி வ்யவஸ்திதா.மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவௌ ரக்ஷேத்யஶஸ்வினீ.த்ரிநேத்ரா ச ப்ருவோர்மத்யே யமகண்டா ச நாஸிகே.ஶங்கினீ சக்ஷுஷோர்மத்யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்வாரவாஸினீ.கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ.நாஸிகாயாம் ஸுகந்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா.அதரே சாம்ருதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ.தந்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்டமத்யே து சண்டிகா.கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே.காமாக்ஷீ சிபுகம் ரக்ஷேத்வாசம் மே ஸர்வமங்கலா.க்ரீவாயாம் பத்ரகாலீ ச ப்ருஷ்டவம்ஶே தனுர்தரீ.நீலக்ரீவா பஹி꞉கண்டே நலிகாம் நலகூபரீ.ஸ்கந்தயோ꞉ கட்கினீ ரக்ஷேத் பாஹூ மே வஜ்ரதாரிணீ.ஹஸ்தயோர்தண்டினீ ரக்ஷேதம்பிகா சாங்குலீஸ்ததா.நகாஞ்சூலேஶ்வரீ ரக்ஷேத் குக்ஷௌ ரக்ஷேன்னலேஶ்வரீ.ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்மன꞉ஶோகவிநாஶினீ.ஹ்ருதயே லலிதாதேவீ உதரே ஶூலதாரிணீ.நாபௌ ச காமினீ ரக்ஷேத்குஹ்யம் குஹ்யேஶ்வரீ ததா.பூதனா காமிகா மேட்ரம் குதே மஹிஷவாஹினீ.கட்யாம் பகவதீ ரக்ஷேஜ்ஜானுனீ விந்த்யவாஸினீ.ஜங்கே மஹாபலா ப்ரோக்தா ஸர்வகாமப்ரதாயினீ.குல்பயோர்நாரஸிம்ஹீ ச பாதௌ சாமிததேஜஸீ.பாதாங்குலீ꞉ ஶ்ரீர்மே ரக்ஷேத்பாதாதஸ்தலவாஸினீ.நகாந்தம்ஷ்ட்ராகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்வகேஶினீ.ரோமகூபேஷு கௌபேரீ த்வசம் வாகீஶ்வரீ ததா.ரக்தமஜ்ஜாவமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸீ பார்வதீ.அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ.பத்மாவதீ பத்மகோஶே கபே சுடாமணிஸ்ததா.ஜ்வாலாமுகீ நகஜ்வாலா அபேத்யா ஸர்வஸந்திஷு.ஶுக்ரம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேஶ்வரீ ததா.அஹங்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷ மே தர்மசாரிணி.ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானம் ஸமானோதானமேவ ச.வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரேக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணஶோபனா.ரஸே ரூபே ச கந்தே ச ஶப்தே ஸ்பர்ஶே ச யோகினீ.ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா.ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ தர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ.யஶ꞉ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச தனம் வித்யாம் ச சக்ரிணீ.கோத்ரமிந்த்ராணீ மே ரக்ஷேத்பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டிகே.புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவீ.பந்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமகரீ ததா.ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வத꞉ ஸ்திதா.ரக்ஷாஹீனம் து யத்ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து.தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தேவி ஜயந்தீ பாபநாஶினீ.பதமேகம் ந கச்சேத்து யதீச்சேச்சுபமாத்மன꞉.கவசேனாவ்ருதோ நித்யம் யத்ர யத்ராதிகச்சதி.தத்ர தத்ரார்த லாபஶ்ச விஜய꞉ ஸார்வகாமிக꞉.யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம்.பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான்.நிர்பயோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸங்க்ராமேஷ்வ பராஜித꞉.த்ரைலோக்யே து பவேத்பூஜ்ய꞉ கவசேனாவ்ருத꞉ புமான்.இதம் து தேவ்யா꞉ கவசம் தேவாநாமபி துர்லபம்.ய꞉ படேத்ப்ரயதோ நித்யம் த்ரிஸந்த்யம் ஶ்ரத்தயான்வித꞉.தைவீ கலா பவேத்தஸ்ய த்ரைலோகேஷ்வ பராஜித꞉.ஜீவேத்வர்ஷஶதம் ஸாக்ரமபம்ருத்யு விவர்ஜித꞉.நஶ்யந்தி வ்யாதய꞉ ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதய꞉.ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் வாபி க்ருத்ரிமம் சாபி யத்விஷம்.அபிசாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூதலே.பூசரா꞉ கேசராஶ்சைவ ஜலஜாஶ்சோபதேஶிகா꞉.ஸஹஜா꞉ குலஜா மாலா꞉ ஶாகினீ டாகினீ ததா.அந்தரிக்ஷசரா கோரா டாகின்யஶ்ச மஹாபலா꞉.க்ரஹபூதபிஶாசாஶ்ச யக்ஷகந்தர்வராக்ஷஸா꞉.ப்ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலா꞉ கூஷ்மாண்டா பைரவாதய꞉.நஶ்யந்தி தர்ஶனாத்தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி ஸம்ஸ்திதே.மானோன்னதிர்பவேத்ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்ருத்திகரம் பரம்.யஶஸா வர்ததே ஸோ(அ)பி கீர்திமண்டிதபூதலே.ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீம் க்ருத்வா து கவசம் புரா.யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸஶைலவனகானனம்.தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸந்ததி꞉ புத்ரபௌத்ரகீ.தேஹாந்தே பரமம் ஸ்தானம் யத்ஸுரைரபி துர்லபம்.ப்ராப்னோதி புருஷோ நித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாதத꞉.லபதே பரமம் ரூபம் ஶிவேன ஸஹ மோததே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.0K

Comments

v3z4m

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |