ಆಪದುನ್ಮೂಲನ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಜತಿ ಭುಜಗಾಧೀಶತಲ್ಪೇ ಸದರ್ಪಾ-
ವುತ್ಪನ್ನೌ ದಾನವೌ ತಚ್ಛ್ರವಣಮಲಮಯಾಂಗೌ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಂ ಚ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಸ್ಯ ಧಾತುಃ ಸ್ತುತಿಭಿರಭಿನುತಾಮಾಶು ತೌ ನಾಶಯಂತೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾ- ಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಯುದ್ಧೇ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಯಸ್ತದೀಯೇಷು ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ-
ಷ್ವಾಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಾನ್ ವಿಧೇಯಾನ್ ಸ್ವಯಮಗಮದಸೌ ಶಕ್ರತಾಂ ವಿಕ್ರಮೇಣ.
ತಂ ಸಾಮಾತ್ಯಾಪ್ತಮಿತ್ರಂ ಮಹಿಷಮಭಿನಿಹತ್ಯಾ- ಸ್ಯಮೂರ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಣಾಶ- ಸ್ಥಿತಿವಿಹೃತಿಪರೇ ದೇವಿ ಘೋರಾಮರಾರಿ-
ತ್ರಾಸಾತ್ ತ್ರಾತುಂ ಕುಲಂ ನಃ ಪುನರಪಿ ಚ ಮಹಾಸಂಕಟೇಷ್ವೀದೃಶೇಷು.
ಆವಿರ್ಭೂಯಾಃ ಪುರಸ್ತಾದಿತಿ ಚರಣನಮತ್ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣವರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಹಂತುಂ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ವಿಬುಧಗಣನುತಾಂ ಹೇಮಡೋಲಾಂ ಹಿಮಾದ್ರಾ-
ವಾರೂಢಾಂ ವ್ಯೂಢದರ್ಪಾನ್ ಯುಧಿ ನಿಹತವತೀಂ ಧೂಮ್ರದೃಕ್ ಚಂಡಮುಂಡಾನ್.
ಚಾಮುಂಡಾಖ್ಯಾಂ ದಧಾನಾಮುಪಶಮಿತ- ಮಹಾರಕ್ತಬೀಜೋಪಸರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಸ್ಕಂದನಾರಾಯಣ- ಕಿಟಿನರಸಿಂಹೇಂದ್ರಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಭೃತ್ಯಾಃ
ಕೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ನಿಶುಂಭಂ ಜಿತವಿಬುಧಗಣಂ ತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಲೋಕಂ.
ಏಕೀಭೂಯಾಥ ಶುಂಭಂ ರಣಶಿರಸಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಮಾತ್ತಖಡ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಉತ್ಪನ್ನಾ ನಂದಜೇತಿ ಸ್ವಯಮವನಿತಲೇ ಶುಂಭಮನ್ಯಂ ನಿಶುಂಭಂ
ಭ್ರಾಮರ್ಯಾಖ್ಯಾರುಣಾಖ್ಯಾ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ನಿಹಂತುಂ.
ಭೀಮಾ ಶಾಕಂಭರೀತಿ ತ್ರುಟಿತರಿಪುಭಟಾಂ ರಕ್ತದಂತೇತಿ ಜಾತಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಮನುಸರಣ- ಕಲಾಕೇಲಿನಾನಾವತಾರೈಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಶೀಲಾಂ ದನುಜಕುಲವನೀವಹ್ನಿಲೀಲಾಂ ಸಲೀಲಾಂ.
ದೇವೀಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೀಂ ತಾಂ ವಿತರಿತವಿನಮತ್ಸ- ತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಕರತಲವಿಲಸತ್ಶಂಖ- ಚಕ್ರಾಸಿರಮ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ರಿಪುಮಥನಕರೀಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಂ.
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಶಶಿಯುತಮಕುಟಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕೃಶಾಂಗೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ತ್ರಾಯಸ್ವಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ತ್ರಿಭುವನಜನನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತ್ವಯ್ಯಪಾರ್ಥಾ
ಪಾಲ್ಯಂತೇಽಭ್ಯರ್ಥನಾಯಾಂ ಭಗವತಿ ಶಿಶವಃ ಕಿನ್ನ್ವನನ್ಯಾ ಜನನ್ಯಾ.
ತತ್ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ಯೇತ್ಯವನತ- ವಿಬುಧಾಹ್ಲಾದಿವೀಕ್ಷಾವಿಸರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪ- ದುನ್ಮೂಲನಾಯ.
ಏತಂ ಸಂತಃ ಪಠಂತು ಸ್ತವಮಖಿಲವಿಪ- ಜ್ಜಾಲತೂಲಾನಲಾಭಂ
ಹೃನ್ಮೋಹಧ್ವಾಂತ- ಭಾನುಪ್ರತಿಮಮಖಿಲ- ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಕಲ್ಪಂ.
ದೌರ್ಗಂ ದೌರ್ಗತ್ಯಘೋರಾತಪತುಹಿನ- ಕರಪ್ರಖ್ಯಮಂಹೋಗಜೇಂದ್ರ-
ಶ್ರೇಣೀಪಂಚಾಸ್ಯದೇಶ್ಯಂ ವಿಪುಲಭಯದಕಾಲಾ- ಹಿತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಪ್ರಭಾವಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |