ஸப்தசதீ சார துர்கா ஸ்தோத்திரம்

யஸ்யா தக்ஷிணபாககே தஶபுஜா காலீ கராலா ஸ்திதா
யத்வாமே ச ஸரஸ்வதீ வஸுபுஜா பாதி ப்ரஸன்னானனா.
யத்ப்ருʼஷ்டே மிதுனத்ரயம்ʼ ச புரதோ யஸ்யா ஹரி꞉ ஸைரிப-
ஸ்தாமஷ்டாதஶபாஹுமம்புஜகதாம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ ஸ்மரேன்மத்யகாம்.
லம்ʼ ப்ருʼத்வ்யாத்மகமர்பயாமி ருசிரம்ʼ கந்தம்ʼ ஹமப்ராத்மகம்ʼ
புஷ்பம்ʼ யம்ʼ மருதாத்மகம்ʼ ச ஸுரபிம்ʼ தூபம்ʼ விதூதாகமம்.
ரம்ʼ வஹ்ன்யாத்மகதபிகம்ʼ வமம்ருʼதாத்மானம்ʼ ச நைவேத்யகம்ʼ
மாதர்மானஸிகான்க்ருʼஹாண ருசிரான்பஞ்சோபசாரானமூன்.
கல்பாந்தே புஜகாதிபம்ʼ முரரிபாவாஸ்தீர்ய நித்ராமிதே
ஸஞ்ஜாதௌ மதுகைடபௌ ஸுரரிபூ தத்கர்ணபீயூஷத꞉.
த்ருʼஷ்ட்வா பீதிபரான்விதேன விதினா யா ஸம்ʼஸ்துதா(அ)காதயத்
வைகுண்டேன விமோஹ்ய தௌ பகவதீ தாமஸ்மி காலீம்ʼ பஜே.
யா பூர்வம்ʼ மஹிஷாஸுரார்திதஸுரோதந்தஶ்ருதிப்ரோத்தித-
க்ரோதவ்யாப்தஶிவாதிதைவதனுதோ நிர்கத்ய தேஜோமயீ.
தேவப்ராப்தஸமஸ்தவேஷருசிரா ஸிம்ʼஹேன ஸாகம்ʼ ஸுர-
த்வேஷ்ட்ரூʼணாம்ʼ கதனம்ʼ சகார நிதராம்ʼ தாமஸ்மி லக்ஷ்மீம்ʼ பஜே.
ஸைன்யம்ʼ நஷ்டமவேக்ஷ்ய சிக்ஷுரமுகா யோக்தும்ʼ யயுர்யே(அ)த தான்
ஹத்வா ஶ்ருʼங்ககுராஸ்யபுச்சவலனைஸ்த்ரஸ்தத்த்ரிலோகீஜனம்.
ஆக்ரம்ய ப்ரபதேன தம்ʼ ச மஹிஷம்ʼ ஶூலேன கண்டே(அ)பினத்-
யா மத்யாருணநேத்ரவக்த்ரகமலா தாமஸ்மி லக்ஷ்மீம்ʼ பஜே.
ப்ரஹ்மா விஷ்ணுமஹேஶ்வரௌ ச கதிதும்ʼ யஸ்யா꞉ ப்ரபாவம்ʼ பலம்ʼ
நாலம்ʼ ஸா பரிபாலனாய ஜகதோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ச குர்யான்மதிம்.
இத்தம்ʼ ஶக்ரமுகை꞉ ஸ்துதா(அ)மரகணைர்யா ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா(ஆ)பத்வ்ரஜம்ʼ
ஹந்தா(அ)ஸ்மீதி வரம்ʼ ததாவதிஶுபம்ʼ தாமஸ்மி லக்ஷ்மீம்ʼ பஜே.
பூய꞉ ஶும்பநிஶும்பபீடிதஸுரை꞉ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஹிமாத்ரௌ க்ருʼதம்ʼ
ஶ்ருத்வா தத்ர ஸமாகதேஶரமணீதேஹாதபூத்கௌஶிகீ.
யா நைஜக்ரஹணேரிதாய ஸுரஜித்தூதாய ஸந்தாரணே
யோ ஜேதா ஸ பதிர்மமேத்யகதயத்தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
தத்தூதஸ்ய வசோ நிஶம்ய குபித꞉ ஶும்போ(அ)த யம்ʼ ப்ரேஷயத்
கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம்ʼ பலயுதஸ்தாமானயேதி த்ருதம்.
தைத்யம்ʼ பஸ்ம சகார தூம்ரநயனம்ʼ ஹுங்காரமாத்ரேண யா
தத்ஸைன்யம்ʼ ச ஜகான யன்ம்ருʼகபதிஸ்தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
சண்டம்ʼ முண்டயுதம்ʼ ச ஸைன்யஸஹிதம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வா(ஆ)கதம்ʼ ஸம்ʼயுகே
கால்யா பைரவயா லலாடபலகாதுத்பூதயாகாதயத்.
தாவாதாய ஸமாகதேத்யத ச யா தஸ்யா꞉ ப்ரஸன்னா ஸதீ
சாமுண்டேத்யபிதாம்ʼ வ்யதாத்த்ரிபுவனே தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
ஶ்ருத்வா ஸம்ʼயதி சண்டமுண்டமரணம்ʼ ஶும்போ நிஶும்பான்வித꞉
க்ருத்தஸ்தத்ர ஸமேத்ய ஸைன்யஸஹிதஶ்சக்ரே(அ)த்புதம்ʼ ஸம்ʼயுகம்.
ப்ரஹ்மாண்யாதியுதா ரணே பலபதிம்ʼ யா ரக்தபீஜாஸுரம்ʼ
சாமுண்டா பரிபீதரக்தமவதீத்தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
த்ருʼஷ்ட்வா ரக்தஜனுர்வதம்ʼ ப்ரகுபிதௌ ஶும்போ நிஶும்போ(அ)ப்யுபௌ
சக்ராதே துமுலம்ʼ ரணம்ʼ ப்ரதிபயம்ʼ நானாஸ்த்ரஶஸ்த்ரோத்கரை꞉.
தத்ராத்யம்ʼ விநிபாத்ய மூர்ச்சிதமலம்ʼ சித்த்வா நிஶும்பம்ʼ ஶிர꞉
கட்கேனைனமபாதயத்ஸபதி யா தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
ஶும்பம்ʼ ப்ராத்ருʼவதாததீவ குபிதம்ʼ துர்கே த்வமன்யாஶ்ரயாத்
கர்விஷ்டா பவ மேத்யுதீர்ய ஸஹஸா யுத்யந்தமத்யுத்கடம்.
ஏகைவா(அ)ஸ்மி ந சாபரேதி வததீ பித்த்வா ச ஶூலேன யா
வக்ஷஸ்யேனமபாதயத்புவி பலாத்தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
தைத்யே(அ)ஸ்மின்னிஹதே(அ)னலப்ரப்ருʼதிபிர்தேவை꞉ ஸ்துதா ப்ரார்திதா
ஸர்வார்திப்ரஶமாய ஸர்வஜகத꞉ ஸ்வீயாரிநாஶாய ச.
பாதா தைத்யஜநிர்பவிஷ்யதி யதா தத்ராவதீர்ய ஸ்வயம்ʼ
தைத்யாந்நாஶயிதாஸ்ம்யஹம்ʼ வரமதாத்தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
யஶ்சைதச்சரிதத்ரயம்ʼ படதி நா தஸ்யைததே ஸந்ததி-
ர்தான்யம்ʼ கீர்திதநாதிகம்ʼ ச விபதாம்ʼ ஸத்யஶ்ச நாஶோ பவேத்.
இத்யுக்த்வாந்தரதீயத ஸ்வயமஹோ யா பூஜிதா ப்ரத்யஹம்ʼ
வித்தம்ʼ தர்மமதிம்ʼ ஸுதாம்ʼஶ்ச தததே தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
இத்யேதத்கதிதம்ʼ நிஶம்ய சரிதம்ʼ தேவ்யா꞉ ஶுபம்ʼ மேதஸா-
ராஜாஸௌ ஸுரத꞉ ஸமாதிரதுலம்ʼ வைஶ்யஶ்ச தேபே தப꞉.
யா துஷ்டா(அ)த்ர பரத்ர ஜன்மனி வரம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ததௌ பூப்ருʼதே
ஜ்ஞானம்ʼ சைவ ஸமாதயே பகவதீம்ʼ தாமஸ்மி வாணீம்ʼ பஜே.
துர்காஸப்தஶதீத்ரயோதஶமிதாத்யாயார்தஸங்கர்பிதம்ʼ
துர்காஸ்தோத்ரமிதம்ʼ படிஷ்யதி ஜனோ ய꞉ கஶ்சிதத்யாதராத்.
தஸ்ய ஶ்ரீரதுலா மதிஶ்ச விமலா புத்ர꞉ குலாலங்க்ருʼதி꞉
ஶ்ரீதுர்காசரணாரவிந்தக்ருʼபயா ஸ்யாதத்ர க꞉ ஸம்ʼஶய꞉.
வேதாப்ராவநிஸம்மிதா நவரஸா வர்ணாப்திதுல்யா꞉ கராம்னாயா
நந்தகரேந்தவோ யுககரா꞉ ஶைலத்வயோ(அ)க்ன்யங்ககா꞉
சந்த்ராம்போதிஸமா புஜானலமிதா பாணேஷவோ(அ)ப்ஜார்ணவா
நந்தத்வந்த்வஸமா இதீஹ கதிதா அத்யாயமந்த்ரா꞉ க்ரமாத்.
ஶ்ரீமத்காஶீகரோபாக்யராமக்ருʼஷ்ணஸுதீக்ருʼதம்.
துர்காஸ்தோத்ரமிதம்ʼ தீரா꞉ பஶ்யந்து கதமத்ஸரா꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |