சந்தோஷி மாதா அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஶ்ரீதேவ்யை நம꞉ . ஶ்ரீபதாராத்யாயை . ஶிவமங்கலரூபிண்யை .
ஶ்ரீகர்யை . ஶிவாராத்யாயை . ஶிவஜ்ஞானப்ரதாயின்யை . ஆதிலக்ஷ்ம்யை .
மஹாலக்ஷ்ம்யை . ப்ருʼகுவாஸரபூஜிதாயை . மதுராஹாரஸந்துஷ்டாயை .
மாலாஹஸ்தாயை . ஸுவேஷிண்யை. கமலாயை . கமலாந்தஸ்தாயை . காமரூபாயை .
குலேஶ்வர்யை . தருண்யை . தாபஸா(ஆ)ராத்யாயை . தருணார்கனிபானனாயை .
தலோதர்யை நம꞉ . 20

ௐ தடித்தேஹாயை நம꞉ . தப்தகாஞ்சனஸன்னிபாயை . நலினீதலஹஸ்தாயை .
நயரூபாயை . நரப்ரியாயை . நரநாராயணப்ரீதாயை . நந்தின்யை .
நடனப்ரியாயை . நாட்யப்ரியாயை . நாட்யரூபாயை . நாமபாராயணப்ரியாயை .
பரமாயை . பரமாஹ்லாததாயின்யை . பரமேஶ்வர்யை . ப்ராணரூபாயை .
ப்ராணதாத்ர்யை . பாராஶர்யாதிவந்திதாயை . மஹாதேவ்யை . மஹாபூஜ்யாயை .
மஹாபக்தஸுபூஜிதாயை நம꞉ . 40

ௐ மஹாமஹாதிஸம்பூஜ்யாயை நம꞉ . மஹாப்ராபவஶாலின்யை . மஹிதாயை .
மஹிமாந்தஸ்தாயை . மஹாஸாம்ராஜ்யதாயின்யை . மஹாமாயாயை . மஹாஸத்வாயை .
மஹாபாதகநாஶின்யை . ராஜப்ரியாயை . ராஜபூஜ்யாயை . ரமணாயை .
ரமணலம்படாயை . லோகப்ரியங்கர்யை . லோலாயை . லக்ஷ்மிவாணீஸம்பூஜிதாயை .
லலிதாயை . லாபதாயை . லகாரார்தாயை . லஸத்ப்ரியாயை . வரதாயை நம꞉ . 60

ௐ வரரூபாராத்யாயை நம꞉ . வர்ஷிண்யை . வர்ஷரூபிண்யை . ஆனந்தரூபிண்யை
தேவ்யை . ஸந்ததானந்ததாயின்யை . ஸர்வக்ஷேமகர்யை . ஶுபாயை .
ஸந்ததப்ரியவாதின்யை . ஸந்ததானந்தப்ரதாத்ர்யை . ஸச்சிதானந்தவிக்ரஹாயை .
ஸர்வபக்தமனோஹர்யை . ஸர்வகாமபலப்ரதாயை . புக்திமுக்திப்ரதாயை .
ஸாத்வ்யை . அஷ்டலக்ஷ்ம்யை . ஶுபங்கர்யை . குருப்ரியாயை . குணானந்தாயை .
காயத்ர்யை . குணதோஷிண்யை நம꞉ . 80

ௐ குடான்னப்ரீதிஸந்துஷ்டாயை நம꞉ . மதுராஹாரபக்ஷிண்யை . சந்த்ரானனாயை .
சித்ஸ்வரூபாயை . சேதனாயை . சாருஹாஸின்யை . ஹரஸ்வரூபாயை .
ஹரிண்யை . ஹாடகாபரணோஜ்ஜ்வலாயை . ஹரிப்ரியாயை . ஹராராத்யாயை .
ஹர்ஷிண்யை . ஹரிதோஷிண்யை . ஹரிதாஸமாராத்யாயை . ஹாரனீஹாரஶோபிதாயை .
ஸமஸ்தஜனஸந்துஷ்டாயை . ஸர்வோபத்ரவநாஶின்யை . ஸமஸ்தஜகதாதாராயை .
ஸர்வலோகைகவந்திதாயை . ஸுதாபாத்ரஸுஸம்யுக்தாயை நம꞉ . 100

ௐ ஸர்வானர்தநிவாரண்யை நம꞉ . ஸத்யரூபாயை . ஸத்யரதாயை .
ஸத்யபாலனதத்பராயை . ஸர்வாபரணபூஷாட்யாயை . ஸந்தோஷின்யை .
ஶ்ரீபரதேவதாயை . ஸந்தோஷீமஹாதேவ்யை நம꞉ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

96.3K

Comments

pwpyy

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |