சண்டிகா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஸஹஸ்ரசந்த்ரனித்தகாதிகாந்தசந்த்ரிகாசயை-
திஶோ(அ)பிபூரயத் விதூரயத் துராக்ரஹம்ʼ கலே꞉.
க்ருʼதாமலா(அ)வலாகலேவரம்ʼ வரம்ʼ பஜாமஹே
மஹேஶமானஸாஶ்ரயன்வஹோ மஹோ மஹோதயம்.
விஶாலஶைலகந்தராந்தராலவாஸஶாலினீம்ʼ
த்ரிலோகபாலினீம்ʼ கபாலினீ மனோரமாமிமாம்.
உமாமுபாஸிதாம்ʼ ஸுரைரூபாஸ்மஹே மஹேஶ்வரீம்ʼ
பராம்ʼ கணேஶ்வரப்ரஸூ நகேஶ்வரஸ்ய நந்தினீம்.
அயே மஹேஶி தே மஹேந்த்ரமுக்யநிர்ஜரா꞉ ஸமே
ஸமானயந்தி மூர்த்தராகத பராகமங்க்ரிஜம்.
மஹாவிராகிஶங்கரா(அ)னுராகிணீம்ʼ நுராகிணீ
ஸ்மராமி சேதஸா(அ)தஸீமுமாமவாஸஸம்ʼ நுதாம்.
பஜே(அ)மராங்கனாகரோச்சலத்ஸுசாமரோச்சலன்
நிசோலலோலகுந்தலாம்ʼ ஸ்வலோகஶோகநாஶினீம்.
அதப்ரஸம்ப்ருʼதாதிஸம்ப்ரமப்ரபூதவிப்ரம-
ப்ரவ்ருʼத்ததாண்டவப்ரகாண்டபண்டிதீக்ருʼதேஶ்வராம்.
அபீஹ பாமரம்ʼ விதாய சாமரம்ʼ ததா(அ)மரம்ʼ
நு பாமரம்ʼ பரேஶித்ருʼக்விபாவிதாவிதத்ரிகே.
ப்ரவர்ததே ப்ரதோஷரோஷகேலன தவ ஸ்வதோஷ-
மோஷஹேதவே ஸம்ருʼத்திமேலனம்ʼ பதன்னும꞉.
பபூவ்பபவ்பபவ்பபாபிதோவிபாஸி பாஸ்வர-
ப்ரபாபரப்ரபாஸிதாககஹ்வராதிபாஸினீம்.
மிலத்தரஜ்வலத்தரோத்வலத்தரக்ஷபாகர
ப்ரமூதபாபரப்ரபாஸிபாலபட்டிகாம்ʼ பஜே.
கபோதகம்புகாம்யகண்டகண்டயகங்கணாங்கதா-
திகாந்தகாஶ்சிகாஶ்சிதாம்ʼ கபாலிகாமினீமஹம்.
வராங்க்ரிநூபுரத்வனிப்ரவ்ருʼத்திஸம்பவத் விஶேஷ-
காவ்யகல்பகௌஶலாம்ʼ கபாலகுண்டலாம்ʼ பஜே.
பவாபயப்ரபாவிதத்பவோத்தரப்ரபாவிபவ்ய-
பூமிபூதிபாவன ப்ரபூதிபாவுகம்ʼ பவே.
பவானி நேதி தே பவானி பாதபங்கஜம்ʼ பஜே
பவந்தி தத்ர ஶத்ருவோ ந யத்ர தத்விபாவனம்.
துர்காக்ரதோ(அ)திகரிமப்ரபவாம்ʼ பவான்யா
பவ்யாமிமாம்ʼ ஸ்துதிமுமாபதினா ப்ரணீதாம்.
ய꞉ ஶ்ராவயேத் ஸபுரூஹூதபுராதிபத்ய
பாக்யம்ʼ லபேத ரிபவஶ்ச த்ருʼணானி தஸ்ய.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |