சாமுண்டேசுவரி மங்கல ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீஶைலராஜதனயே சண்டமுண்டநிஷூதினி.
ம்ருʼகேந்த்ரவாஹனே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
பஞ்சவிம்ʼஶதிஸாலாட்யஶ்ரீசக்ரபுரநிவாஸினி.
பிந்துபீடஸ்திதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ராஜராஜேஶ்வரி ஶ்ரீமத்காமேஶ்வரகுடும்பினி.
யுகநாதததே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மஹாகாலி மஹாலக்ஷ்மி மஹாவாணி மனோன்மணி.
யோகநித்ராத்மகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மந்த்ரிணி தண்டினி முக்யயோகினி கணஸேவிதே.
பண்டதைத்யஹரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
நிஶும்பமஹிஷாஶும்பேரக்தபீஜாதிமர்தினி.
மஹாமாயே ஶிவே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
காலராத்ரி மஹாதுர்கே நாராயணஸஹோதரி.
விந்த்யாத்ரிவாஸினி துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
சந்த்ரலேகாலஸத்பாலே ஶ்ரீமத்ஸிம்ʼஹாஸனேஶ்வரி.
காமேஶ்வரி நமஸ்துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ப்ரபஞ்சஸ்ருʼஷ்டிரக்ஷாதிபஞ்சகார்யதுரந்தரே.
பஞ்சப்ரேதாஸனே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மதுகைடபஸம்ʼஹர்த்ரி கதம்பவனவாஸினி.
மஹேந்த்ரவரதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
நிகமாகமஸம்ʼவேத்யே ஶ்ரீதேவி லலிதாம்பிகே.
ஓட்யாணபீடகதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
புண்ட்ரேக்ஷுகண்டகோதண்டபுஷ்பகண்டலஸத்கரே.
ஸதாஶிவகலே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
காமேஶபக்தமாங்கல்ய ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்தரி.
ஸூர்யாக்னீந்துத்ரிநேத்ராயை சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
சிதக்னிகுண்டஸம்பூதே மூலப்ரக்ருʼதிரூபிணி.
கந்தர்பதீபகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மஹாபத்மாடவீமத்யே ஸதானந்தவிஹாரிணி.
பாஶாங்குஶதரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஸர்வதோஷப்ரஶமனி ஸர்வஸௌபாக்யதாயினி.
ஸர்வஸித்திப்ரதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஸர்வமந்த்ராத்மிகே ப்ராஜ்ஞே ஸர்வயந்த்ரஸ்வரூபிணி.
ஸர்வதந்த்ராத்மிகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஸர்வப்ராணிஹ்ருʼதாவாஸே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணி.
ஸர்வாபிஷ்டப்ரதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
வேதமாதர்மஹாராஜ்ஞி லக்ஷ்மி வாணி வஸுப்ரியே.
த்ரைலோக்யவந்திதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ப்ரஹ்மோபேந்த்ரஸுரேந்த்ராதிஸம்பூஜிதபதாம்புஜே.
ஸர்வாயுதகரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மஹாவித்யாஸம்ப்ரதாத்ரி ஸம்ʼவேத்யநிஜவைபவே.
ஸர்வமுத்ராகரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஏகபஞ்சாஶதே பீடே நிவாஸாத்மவிலாஸினி.
அபாரமஹிமே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
தேஜோமயி தயாபூர்ணே ஸச்சிதானந்தரூபிணி.
ஸர்வவர்ணாத்மிகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஹம்ʼஸாரூடே சதுர்வக்த்ரே ப்ராஹ்மீரூபஸமன்விதே.
தூம்ராக்ஷஸஹந்த்ரிகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மாஹேஸ்வரீஸ்வரூபே பஞ்சாஸ்யே வ்ருʼஷபவாஹனே.
ஸுக்ரீவபஞ்சிகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
மயூரவாஹே ஷட்வக்த்ரே கௌமாரீரூபஶோபிதே.
ஶக்தியுக்தகரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
பக்ஷிராஜஸமாரூடே ஶங்கசக்ரலஸத்கரே.
வைஷ்ணவீஸஞ்ஜ்ஞிகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
வாராஹி மஹிஷாரூடே கோரரூபஸமன்விதே.
தம்ʼஷ்ட்ராயுததரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
கஜேந்த்ரவாஹனாருடே இந்த்ராணீரூபவாஸுரே.
வஜ்ராயுதகரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
சதுர்புஜே ஸிம்ʼஹவாஹே ஜடாமண்டிலமண்டிதே.
சண்டிகே ஸுபகே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
தம்ʼஷ்ட்ராகராலவதனே ஸிம்ʼஹவக்த்ரே சதுர்புஜே.
நாரஸிம்ʼஹி ஸதா துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாகராலாஸ்யே சண்டகோபஸமன்விதே.
ஜ்வாலாமாலினி துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
ப்ருʼங்கிணே தர்ஶிதாத்மீயப்ரபாவே பரமேஶ்வரி.
நானாரூபதரே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
கணேஶஸ்கந்தஜனனி மாதங்கி புவனேஶ்வரி.
பத்ரகாலி ஸதா துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.
அகஸ்த்யாய ஹயக்ரீவப்ரகடீக்ருʼதவைபவே.
அனந்தாக்யஸுதே துப்யம்ʼ சாமுண்டாயை ஸுமங்கலம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.0K

Comments

5uked

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |