நிசும்பசூதனி ஸ்தோத்திரம்

ஸர்வதேவாஶ்ரயாம் ஸித்தாமிஷ்டஸித்திப்ரதாம் ஸுராம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ரத்னஹாரகிரீடாதிபூஷணாம் கமலேக்ஷணாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
சேதஸ்த்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீசக்ராங்கிதரூபிணீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
யோகானந்தாம் யஶோதாத்ரீம் யோகினீகணஸம்ஸ்துதாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ஜகதம்பாம் ஜனானந்ததாயினீம் விஜயப்ரதாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ஸித்தாதிபி꞉ ஸமுத்ஸேவ்யாம் ஸித்திதாம் ஸ்திரயோகினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மோக்ஷப்ரதாத்ரீம் மந்த்ராங்கீம் மஹாபாதகநாஶினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மத்தமாதங்கஸம்ஸ்தாம் ச சண்டமுண்டப்ரமர்த்தினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
வேதமந்த்ரை꞉ ஸுஸம்பூஜ்யாம் வித்யாஜ்ஞானப்ரதாம் வராம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மஹாதேவீம் மஹாவித்யாம் மஹாமாயாம் மஹேஶ்வரீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

 

Video - Durga Sahasranama Stotram 

 

Durga Sahasranama Stotram

 

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |