துர்கா ஸ்தவம்

ஸன்னத்தஸிம்ஹஸ்கந்தஸ்தாம் ஸ்வர்ணவர்ணாம் மனோரமாம்।
பூர்ணேந்துவதனாம் துர்காம் வர்ணயாமி குணார்ணவாம்।
கிரீடஹாரகேரைவேய-
நூபுராங்கதகங்கணை꞉।
ரத்னகாஞ்ச்யா ரத்னசித்ரகுசகஞ்சுகதேஜஸா।
விராஜமானா ருசிராம்பரா கிங்கிணிமண்டிதா।
ரத்னமேகலயா ரத்னவாஸோபரிவிபூஷிதா।
வீரஶ்ருங்கலயா ஶோபிசாருபாதஸரோருஹா।
ரத்னசித்ராங்குலீமுத்ரா-
ரத்னகுண்டலமண்டிதா।
விசித்ரசூடாமணினா ரத்னோத்யத்திலகேன ச।
அனர்க்யனாஸாமணினா ஶோபிதாஸ்யஸரோருஹா।
புஜவீர்யா ரத்னசித்ரகண்டஸூத்ரேண சாங்கிதா।
பத்மாக்ஷிணீ ஸுபிம்போஷ்டீ பத்மகர்பாதிபி꞉ ஸ்துதா।
கபரீபாரவின்யஸ்தபுஷ்ப-
ஸ்தபகவிஸ்தரா।
கர்ணநீலோத்பலருசா லஸத்பூமண்டலத்விஷா।
குந்தலானாம் ச ஸந்தத்யா ஶோபமானா ஶுபப்ரதா।
தனுமத்யா விஶாலோர꞉ஸ்தலா ப்ருதுநிதம்பினீ।
சாருதீர்கபுஜா கம்புக்ரீவா ஜங்காயுகப்ரபா।
அஸிசர்மகதாஶூல-
தனுர்பாணாங்குஶாதினா।
வராபயாப்யாம் சக்ரேண ஶங்கேன ச லஸத்கரா।
தம்ஷ்ட்ராக்ரபீஷணாஸ்யோத்த-
ஹுங்காரார்த்திததானவா।
பயங்கரீ ஸுராரீணாம் ஸுராணாமபயங்கரீ।
முகுந்தகிங்கரீ விஷ்ணுபக்தானாம் மௌக்தஶங்கரீ।
ஸுரஸ்த்ரீ கிங்கரீபிஶ்ச வ்ருதா க்ஷேமங்கரீ ச ந꞉।
ஆதௌ முகோத்கீதனாநாம்னாயா ஸர்ககரீ புன꞉।
நிஸர்கமுக்தா பக்தானாம் த்ரிவர்கபலதாயினீ।
நிஶும்பஶும்பஸம்ஹர்த்ரீ மஹிஷாஸுரமர்த்தினீ।
தாமஸானாம் தம꞉ப்ராப்த்யை மித்யாஜ்ஞானப்ரவர்த்திகா।
தமோபிமானனீ பாயாத் துர்கா ஸ்வர்காபவர்கதா।
இமம் துர்காஸ்தவம் புண்யம் வாதிராஜயதீரிதம்।
படன் விஜயதே ஶத்ரூன் ம்ருத்யும் துர்காணி சோத்தரேத்।

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |