ఆపదున్మూలన దుర్గా స్తోత్రం

 

 

లక్ష్మీశే యోగనిద్రాం ప్రభజతి భుజగాధీశతల్పే సదర్పా-
వుత్పన్నౌ దానవౌ తచ్ఛ్రవణమలమయాంగౌ మధుం కైటభం చ.
దృష్ట్వా భీతస్య ధాతుః స్తుతిభిరభినుతామాశు తౌ నాశయంతీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషా- పదున్మూలనాయ.
యుద్ధే నిర్జిత్య దైత్యస్త్రిభువనమఖిలం యస్తదీయేషు ధిష్ణ్యే-
ష్వాస్థాప్య స్వాన్ విధేయాన్ స్వయమగమదసౌ శక్రతాం విక్రమేణ.
తం సామాత్యాప్తమిత్రం మహిషమభినిహత్యా- స్యమూర్ధాధిరూఢాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
విశ్వోత్పత్తిప్రణాశ- స్థితివిహృతిపరే దేవి ఘోరామరారి-
త్రాసాత్ త్రాతుం కులం నః పునరపి చ మహాసంకటేష్వీదృశేషు.
ఆవిర్భూయాః పురస్తాదితి చరణనమత్ సర్వగీర్వాణవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
హంతుం శుంభం నిశుంభం విబుధగణనుతాం హేమడోలాం హిమాద్రా-
వారూఢాం వ్యూఢదర్పాన్ యుధి నిహతవతీం ధూమ్రదృక్ చండముండాన్.
చాముండాఖ్యాం దధానాముపశమిత- మహారక్తబీజోపసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
బ్రహ్మేశస్కందనారాయణ- కిటినరసింహేంద్రశక్తీః స్వభృత్యాః
కృత్వా హత్వా నిశుంభం జితవిబుధగణం త్రాసితాశేషలోకం.
ఏకీభూయాథ శుంభం రణశిరసి నిహత్యాస్థితామాత్తఖడ్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
ఉత్పన్నా నందజేతి స్వయమవనితలే శుంభమన్యం నిశుంభం
భ్రామర్యాఖ్యారుణాఖ్యా పునరపి జననీ దుర్గమాఖ్యం నిహంతుం.
భీమా శాకంభరీతి త్రుటితరిపుభటాం రక్తదంతేతి జాతాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
త్రైగుణ్యానాం గుణానామనుసరణ- కలాకేలినానావతారైః
త్రైలోక్యత్రాణశీలాం దనుజకులవనీవహ్నిలీలాం సలీలాం.
దేవీం సచ్చిన్మయీం తాం వితరితవినమత్స- త్రివర్గాపవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
సింహారూఢాం త్రినేత్రాం కరతలవిలసత్శంఖ- చక్రాసిరమ్యాం
భక్తాభీష్టప్రదాత్రీం రిపుమథనకరీం సర్వలోకైకవంద్యాం.
సర్వాలంకారయుక్తాం శశియుతమకుటాం శ్యామలాంగీం కృశాంగీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
త్రాయస్వస్వామినీతి త్రిభువనజనని ప్రార్థనా త్వయ్యపార్థా
పాల్యంతేఽభ్యర్థనాయాం భగవతి శిశవః కిన్న్వనన్యా జనన్యా.
తత్తుభ్యం స్యాన్నమస్యేత్యవనత- విబుధాహ్లాదివీక్షావిసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాప- దున్మూలనాయ.
ఏతం సంతః పఠంతు స్తవమఖిలవిప- జ్జాలతూలానలాభం
హృన్మోహధ్వాంత- భానుప్రతిమమఖిల- సంకల్పకల్పద్రుకల్పం.
దౌర్గం దౌర్గత్యఘోరాతపతుహిన- కరప్రఖ్యమంహోగజేంద్ర-
శ్రేణీపంచాస్యదేశ్యం విపులభయదకాలా- హితార్క్ష్యప్రభావం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |