ದಂಡಪಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಂಡಪಾಪಹರ- ಪಾದಸೇವನಂ ಗಂಡಶೋಭಿವರ- ಕುಂಡಲದ್ವಯಂ.
ದಂಡಿತಾಖಿಲ- ಸುರಾರಿಮಂಡಲಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ಕಾಲಕಾಲತನುಜಂ ಕೃಪಾಲಯಂ ಬಾಲಚಂದ್ರವಿಲಸಜ್-ಜಟಾಧರಂ.
ಚೇಲಧೂತಶಿಶು- ವಾಸರೇಶ್ವರಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ತಾರಕೇಶ- ಸದೃಶಾನನೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತಾರಕಾರಿಮಖಿಲಾರ್ಥದಂ ಜವಾತ್.
ತಾರಕಂ ನಿರವಧೇರ್ಭವಾಂಬುಧೇರ್ದಂಡ- ಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ತಾಪಹಾರಿನಿಜ- ಪಾದಸಂಸ್ತುತಿಂ ಕೋಪಕಾಮಮುಖ- ವೈರಿವಾರಕಂ.
ಪ್ರಾಪಕಂ ನಿಜಪದಸ್ಯ ಸತ್ವರಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ಕಾಮನೀಯಕವಿ- ನಿರ್ಜಿತಾಂಗಜಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ- ಕರಾಂಬುಜಾರ್ಚಿತಂ.
ಕೋಮಲಾಂಗಮತಿ- ಸುಂದರಾಕೃತಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |