ಗುಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಂತಂ ಶಂಭುತನೂಜಂ ಸತ್ಯಮನಾಧಾರಂ ಜಗದಾಧಾರಂ
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನನಿರಂತರ- ಲೋಕಗುಣಾತೀತಂ ಗುರುಣಾತೀತಂ.
ವಲ್ಲೀವತ್ಸಲ- ಭೃಂಗಾರಣ್ಯಕ- ತಾರುಣ್ಯಂ ವರಕಾರುಣ್ಯಂ
ಸೇನಾಸಾರಮುದಾರಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸಮರ್ಚ್ಯಂ ಭಕ್ತಜನಾದಿತ್ಯಂ ವರುಣಾತಿಥ್ಯಂ
ಭಾವಾಭಾವಜಗತ್ತ್ರಯ- ರೂಪಮಥಾರೂಪಂ ಜಿತಸಾರೂಪಂ.
ನಾನಾಭುವನಸಮಾಧೇಯಂ ವಿನುತಾಧೇಯಂ ವರರಾಧೇಯಂ
ಕೇಯುರಾಂಗನಿಷಂಗಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಸ್ಕಂದಂ ಕುಂಕುಮವರ್ಣಂ ಸ್ಪಂದಮುದಾನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ
ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ತೋಮನಿರಂತರ- ರಮ್ಯಮಹಃಸಾಮ್ಯಂ ಮನಸಾಯಾಮ್ಯಂ.
ಮಾಯಾಶೃಂಖಲ- ಬಂಧವಿಹೀನಮನಾದೀನಂ ಪರಮಾದೀನಂ
ಶೋಕಾಪೇತಮುದಾತ್ತಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ವ್ಯಾಲವ್ಯಾವೃತಭೂಷಂ ಭಸ್ಮಸಮಾಲೇಪಂ ಭುವನಾಲೇಪಂ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಸಮರ್ಪಿತ- ಕಾಯಮನಾಕಾಯ- ವ್ಯಯಮಾಕಾಯಂ.
ಭಕ್ತತ್ರಾಣನಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಮನುದ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಣಯಾಸಕ್ತಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮರಣ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಯಂ ಶಿಷ್ಟಜನಾಸೇವ್ಯಂ ಸುಜಟಾಸೇವ್ಯಂ
ಸೇವಾತುಷ್ಟಸಮರ್ಪಿತ- ಸೂತ್ರಮಹಾಸತ್ರಂ ನಿಜಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ .
ಪ್ರತ್ಯರ್ತ್ಥ್ಯಾನತಪಾದ- ಸರೋರುಹಮಾವಾಹಂ ಭವಭೀದಾಹಂ
ನಾನಾಯೋನಿಮಯೋನಿಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಮಾನ್ಯಂ ಮುನಿಭಿರಮಾನ್ಯಂ ಮಂಜುಜಟಾಸರ್ಪಂ ಜಿತಕಂದರ್ಪಂ
ಆಕಲ್ಪಾಮೃತತರಲ- ತರಂಗಮನಾಸಂಗಂ ಸಕಲಾಸಂಗಂ.
ಭಾಸಾ ಹ್ಯಧರಿತಭಾಸ್ವಂತಂ ಭವಿಕಸ್ವಾಂತಂ ಜಿತಭೀಸ್ವಾಂತಂ
ಕಾಮಂ ಕಾಮನಿಕಾಮಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಶಿಷ್ಟಂ ಶಿವಜನತುಷ್ಟಂ ಬುಧಹೃದಯಾಕೃಷ್ಟಂ ಹೃತಪಾಪಿಷ್ಠಂ
ನಾದಾಂತದ್ಯುತಿಮೇಕ- ಮನೇಕಮನಾಸಂಗಂ ಸಕಲಾಸಂಗಂ.
ದಾನವಿನಿರ್ಜಿತ- ನಿರ್ಜರದಾರುಮಹಾಭೀರುಂ ತಿಮಿರಾಭೀರುಂ
ಕಾಲಾಕಾಲಮಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮಿಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸತ್ಯಮನಾಗಾರಂ ಭುವನಾಗಾರಂ
ಬಂಧೂಕಾರುಣಲಲಿತ- ಶರೀರಮುರೋಹಾರಂ ಮಹಿಮಾಹಾರಂ.
ಕೌಮಾರೀಕರಪೀಡಿತ- ಪಾದಪಯೋಜಾತಂ ದಿವಿ ಭೂಜಾತಂ
ಕಂಠೇಕಾಲಮಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ದುರ್ಗಾ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ದುರ್ಗಾ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಂ ವೈ ದುಷ್ಟಸಮ್ಮರ್ದಿನೀಂ ತಾಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿನಾಶಾಂ ಪರೇಶಾಂ. ದುರ್ಗಾತ್ತ್ರಾಣಾಂ ದುರ್ಗುಣಾನೇಕನಾಶಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಗೀರ್ವಾಣೇಶೀಂ ಗೋಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿತತ್ತ್ವಾಂ ವೇದಾಧಾರಾಂ ಗೀತಸಾರಾಂ ಗಿರಿಸ್ಥಾಂ. ಲೀಲಾಲೋಲಾಂ ಸರ್ವಗೋತ್ರಪ್ರಭೂತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.

Click here to know more..

ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅರಿಂದಮಃ ಪಂಕಜನಾಭ ಉತ್ತಮೋ ಜಯಪ್ರದಃ ಶ್ರೀನಿರತೋ ಮಹಾಮನಾಃ. ನಾರಾಯಣೋ ಮಂತ್ರಮಹಾರ್ಣವಸ್ಥಿತಃ ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ. ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪೋ ಮಣಿಮುಖ್ಯಭೂಷಿತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಃ ಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕೃಪಾಕರಃ. ಶುದ್ಧಃ ಸದಾ ಸತ್ತ್ವಗುಣೇನ ಪೂರಿತಃ ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೂಪಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯೇ

Click here to know more..

ಬಿಲ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಬಿಲ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಿಲ್ವದ ದೈವಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |