ಗುಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಂತಂ ಶಂಭುತನೂಜಂ ಸತ್ಯಮನಾಧಾರಂ ಜಗದಾಧಾರಂ
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನನಿರಂತರ- ಲೋಕಗುಣಾತೀತಂ ಗುರುಣಾತೀತಂ.
ವಲ್ಲೀವತ್ಸಲ- ಭೃಂಗಾರಣ್ಯಕ- ತಾರುಣ್ಯಂ ವರಕಾರುಣ್ಯಂ
ಸೇನಾಸಾರಮುದಾರಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸಮರ್ಚ್ಯಂ ಭಕ್ತಜನಾದಿತ್ಯಂ ವರುಣಾತಿಥ್ಯಂ
ಭಾವಾಭಾವಜಗತ್ತ್ರಯ- ರೂಪಮಥಾರೂಪಂ ಜಿತಸಾರೂಪಂ.
ನಾನಾಭುವನಸಮಾಧೇಯಂ ವಿನುತಾಧೇಯಂ ವರರಾಧೇಯಂ
ಕೇಯುರಾಂಗನಿಷಂಗಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಸ್ಕಂದಂ ಕುಂಕುಮವರ್ಣಂ ಸ್ಪಂದಮುದಾನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ
ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ತೋಮನಿರಂತರ- ರಮ್ಯಮಹಃಸಾಮ್ಯಂ ಮನಸಾಯಾಮ್ಯಂ.
ಮಾಯಾಶೃಂಖಲ- ಬಂಧವಿಹೀನಮನಾದೀನಂ ಪರಮಾದೀನಂ
ಶೋಕಾಪೇತಮುದಾತ್ತಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ವ್ಯಾಲವ್ಯಾವೃತಭೂಷಂ ಭಸ್ಮಸಮಾಲೇಪಂ ಭುವನಾಲೇಪಂ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಸಮರ್ಪಿತ- ಕಾಯಮನಾಕಾಯ- ವ್ಯಯಮಾಕಾಯಂ.
ಭಕ್ತತ್ರಾಣನಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಮನುದ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಣಯಾಸಕ್ತಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮರಣ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಯಂ ಶಿಷ್ಟಜನಾಸೇವ್ಯಂ ಸುಜಟಾಸೇವ್ಯಂ
ಸೇವಾತುಷ್ಟಸಮರ್ಪಿತ- ಸೂತ್ರಮಹಾಸತ್ರಂ ನಿಜಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ .
ಪ್ರತ್ಯರ್ತ್ಥ್ಯಾನತಪಾದ- ಸರೋರುಹಮಾವಾಹಂ ಭವಭೀದಾಹಂ
ನಾನಾಯೋನಿಮಯೋನಿಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಮಾನ್ಯಂ ಮುನಿಭಿರಮಾನ್ಯಂ ಮಂಜುಜಟಾಸರ್ಪಂ ಜಿತಕಂದರ್ಪಂ
ಆಕಲ್ಪಾಮೃತತರಲ- ತರಂಗಮನಾಸಂಗಂ ಸಕಲಾಸಂಗಂ.
ಭಾಸಾ ಹ್ಯಧರಿತಭಾಸ್ವಂತಂ ಭವಿಕಸ್ವಾಂತಂ ಜಿತಭೀಸ್ವಾಂತಂ
ಕಾಮಂ ಕಾಮನಿಕಾಮಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ಶಿಷ್ಟಂ ಶಿವಜನತುಷ್ಟಂ ಬುಧಹೃದಯಾಕೃಷ್ಟಂ ಹೃತಪಾಪಿಷ್ಠಂ
ನಾದಾಂತದ್ಯುತಿಮೇಕ- ಮನೇಕಮನಾಸಂಗಂ ಸಕಲಾಸಂಗಂ.
ದಾನವಿನಿರ್ಜಿತ- ನಿರ್ಜರದಾರುಮಹಾಭೀರುಂ ತಿಮಿರಾಭೀರುಂ
ಕಾಲಾಕಾಲಮಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.
ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮಿಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸತ್ಯಮನಾಗಾರಂ ಭುವನಾಗಾರಂ
ಬಂಧೂಕಾರುಣಲಲಿತ- ಶರೀರಮುರೋಹಾರಂ ಮಹಿಮಾಹಾರಂ.
ಕೌಮಾರೀಕರಪೀಡಿತ- ಪಾದಪಯೋಜಾತಂ ದಿವಿ ಭೂಜಾತಂ
ಕಂಠೇಕಾಲಮಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.7K
1.0K

Comments Kannada

rz5wv
ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |