ಶರವನಭವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೋದ್ಭವಾಯ ಶಕ್ರಾರ್ಚಿತಾಯಾಥ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ.
ಶಮಾಯ ಶಂಭುಪ್ರಣವಾರ್ಥದಾಯ ಶಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.
ರಣನ್ಮಣಿಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲ- ಮೇಖಲಾಯ ರಮಾಸನಾಥಪ್ರಣವಾರ್ಥದಾಯ.
ರತೀಶಪೂಜ್ಯಾಯ ರವಿಪ್ರಭಾಯ ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.
ವರಾಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮರಕ್ಷಕಾಯ ವರತ್ರಿಶೂಲಾಭಯ- ಮಂಡಿತಾಯ.
ವಲಾರಿಕನ್ಯಾ- ಸುಕೃತಾಲಯಾಯ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.
ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯೇಶ್ವರ- ತತ್ತ್ವದಾಯ ನಗಾಧಿರೂಢಾಯ ನಗಾರ್ಚಿತಾಯ.
ನಗಾಸುರಘ್ನಾಯ ನಗಾಲಯಾಯ ನಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.
ಭವಾಯ ಭರ್ಗಾಯ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ಭಸ್ಮಾಯಮಾನಾದ್ಭುತ- ವಿಗ್ರಹಾಯ.
ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಾಮ- ಪ್ರದಕಲ್ಪಕಾಯ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.
ವಲ್ಲೀವಲಾರಾತಿ- ಸುತಾರ್ಚಿತಾಯ ವರಾಂಗರಾಗಾಂಚಿತ- ವಿಗ್ರಹಾಯ.
ವಲ್ಲೀಕರಾಂಭೋರುಹ- ಮರ್ದಿತಾಯ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |