ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

subramanya ashtakam

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಮುಖ-
ಪಂಕಜಪದ್ಮಬಂಧೋ.
ಶ್ರೀಶಾದಿದೇವಗಣ-
ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದೇವಾದಿದೇವಸುತ ದೇವಗಣಾಧಿನಾಥ
ದೇವೇಂದ್ರವಂದ್ಯ ಮೃದುಪಂಕಜಮಂಜುಪಾದ .
ದೇವರ್ಷಿನಾರದ-
ಮುನೀಂದ್ರಸುಗೀತಕೀರ್ತೇ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ನಿತ್ಯಾನ್ನರದಾನ-
ನಿರತಾಖಿಲರೋಗಹಾರಿನ್
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರದಾನ-
ಪರಿಪೂರಿತಭಕ್ತಕಾಮ.
ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮಪ್ರಣವವಾಚ್ಯ-
ನಿಜಸ್ವರೂಪ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಕ್ರೌಂಚಾಸುರೇಂದ್ರಪರಿ-
ಖಂಡನಶಕ್ತಿಶೂಲ-
ಚಾಪಾದಿಶಸ್ತ್ರಪರಿ-
ಮಂಡಿತದಿವ್ಯಪಾಣೇ.
ಶ್ರೀಕುಂಡಲೀಶಧರ-
ತುಂಡಶಿಖೀಂದ್ರವಾಹ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದೇವಾದಿದೇವ ರಥಮಂಡಲಮಧ್ಯವೇದ್ಯ
ದೇವೇಂದ್ರಪೀಡನಕರಂ ದೃಢಚಾಪಹಸ್ತಂ.
ಶೂರಂ ನಿಹತ್ಯ ಸುರಕೋಟಿಭಿರೀಡ್ಯಮಾನ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಹೀರಾದಿರತ್ನಮಣಿ-
ಯುಕ್ತಕಿರೀಟಹಾರ
ಕೇಯೂರಕುಂಡಲ-
ಲಸತ್ಕವಚಾಭಿರಾಮಂ.
ಹೇ ವೀರ ತಾರಕ ಜಯಾಽಮರವೃಂದವಂದ್ಯ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾದಿಮನು-
ಮಂತ್ರಿತಗಾಂಗತೋಯೈಃ
ಪಂಚಾಮೃತೈಃ ಪ್ರಮುದಿತೇಂದ್ರಮುಖೈರ್ಮುನೀಂದ್ರೈಃ .
ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಹರಿಯುಕ್ತ ಪರಾಸನಾಥ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾಮೃತಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಕಾಮಾದಿರೋಗ-
ಕಲುಷೀಕೃತದುಷ್ಟಚಿತ್ತಂ .
ಸಿಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಾಮವ ಕಲಾಧರ ಕಾಂತಿಕಾಂತ್ಯಾ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪಠಂತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ.
ತೇ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಯಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್.
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.2K

Comments Kannada

rqvqr
ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |