షణ్ముఖ భుజంగ స్తోత్రం

స్మితన్యక్కృతేందుప్రభాకుందపుష్పం
సితాభ్రాగరుప్రష్ఠగంధానులిప్తం .
శ్రితాశేషలోకేష్టదానామరద్రుం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

శరీరేంద్రియాదావహంభావజాతాన్
షడూర్మీర్వికారాంశ్చ శత్రూన్నిహంతుం .
నతానాం దధే యస్తమాస్యాబ్జషట్కం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

అపర్ణాఖ్యవల్లీసమాశ్లేషయోగాత్
పురా స్థాణుతో యోఽజనిష్టామరార్థం .
విశాఖం నగే వల్లికాఽఽలింగితం తం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

గుకారేణ వాచ్యం తమో బాహ్యమంతః
స్వదేహాభయా జ్ఞానదానేన హంతి .
య ఏనం గుహం వేదశీర్షైకమేయం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

యతః కర్మమార్గో భువి ఖ్యాపితస్తం
స్వనృత్యే నిమిత్తస్య హేతుం విదిత్వా .
వహత్యాదరాన్మేఘనాదానులాసీ
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

కృపావారిరాశిర్నృణామాస్తికత్వం
దృఢం కర్తుమద్యాపి యః కుక్కుటాదీన్ .
భృశం పాచితాన్ జీవయన్రాజతే తం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ..

భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తాం
స్తుతిం షణ్ముఖస్యాదరాద్యే పఠంతి .
సుపుత్రాయురారోగ్యసంపద్విశిష్టాన్
కరోత్యేవ తాన్ షణ్ముఖః సద్విదగ్ర్యాన్ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.9K

Comments Telugu

p3vt3
సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |