ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರುತಿಶತನುತರತ್ನಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೈಕರತ್ನಂ
ಯತಿಹಿತಕರರತ್ನಂ ಯಜ್ಞಸಂಭಾವ್ಯರತ್ನಂ.
ದಿತಿಸುತರಿಪುರತ್ನಂ ದೇವಸೇನೇಶರತ್ನಂ
ಜಿತರತಿಪತಿರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಸುರಮುಖಪತಿರತ್ನಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬೋಧೈಕರತ್ನಂ
ಪರಮಸುಖದರತ್ನಂ ಪಾರ್ವತೀಸೂನುರತ್ನಂ.
ಶರವಣಭವರತ್ನಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರರತ್ನಂ
ಸ್ಮರಹರಸುತರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ನಿಧಿಪತಿಹಿತರತ್ನಂ ನಿಶ್ಚಿತಾದ್ವೈತರತ್ನಂ
ಮಧುರಚರಿತರತ್ನಂ ಮಾನಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜರತ್ನಂ.
ವಿಧುಶತನಿಭರತ್ನಂ ವಿಶ್ವಸಂತ್ರಾಣರತ್ನಂ
ಬುಧಮುನಿಗುರುರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಅಭಯವರದರತ್ನಂ ಚಾಪ್ತಸಂತಾನರತ್ನಂ
ಶುಭಕರಮುಖರತ್ನಂ ಶೂರಸಂಹಾರರತ್ನಂ.
ಇಭಮುಖಯುತರತ್ನಂ ಸ್ವೀಶಶಕ್ತ್ಯೇಕರತ್ನಂ
ಹ್ಯುಭಯಗತಿದರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಸುಜನಸುಲಭರತ್ನಂ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಶರತ್ನಂ
ಭಜನಸುಖದರತ್ನಂ ಭಾನುಕೋಟ್ಯಾಭರತ್ನಂ.
ಅಜಶಿವಗುರುರತ್ನಂ ಚಾದ್ಭುತಾಕಾರರತ್ನಂ
ದ್ವಿಜಗಣನುತರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |