ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರುತಿಶತನುತರತ್ನಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೈಕರತ್ನಂ
ಯತಿಹಿತಕರರತ್ನಂ ಯಜ್ಞಸಂಭಾವ್ಯರತ್ನಂ.
ದಿತಿಸುತರಿಪುರತ್ನಂ ದೇವಸೇನೇಶರತ್ನಂ
ಜಿತರತಿಪತಿರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಸುರಮುಖಪತಿರತ್ನಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬೋಧೈಕರತ್ನಂ
ಪರಮಸುಖದರತ್ನಂ ಪಾರ್ವತೀಸೂನುರತ್ನಂ.
ಶರವಣಭವರತ್ನಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರರತ್ನಂ
ಸ್ಮರಹರಸುತರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ನಿಧಿಪತಿಹಿತರತ್ನಂ ನಿಶ್ಚಿತಾದ್ವೈತರತ್ನಂ
ಮಧುರಚರಿತರತ್ನಂ ಮಾನಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜರತ್ನಂ.
ವಿಧುಶತನಿಭರತ್ನಂ ವಿಶ್ವಸಂತ್ರಾಣರತ್ನಂ
ಬುಧಮುನಿಗುರುರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಅಭಯವರದರತ್ನಂ ಚಾಪ್ತಸಂತಾನರತ್ನಂ
ಶುಭಕರಮುಖರತ್ನಂ ಶೂರಸಂಹಾರರತ್ನಂ.
ಇಭಮುಖಯುತರತ್ನಂ ಸ್ವೀಶಶಕ್ತ್ಯೇಕರತ್ನಂ
ಹ್ಯುಭಯಗತಿದರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.
ಸುಜನಸುಲಭರತ್ನಂ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಶರತ್ನಂ
ಭಜನಸುಖದರತ್ನಂ ಭಾನುಕೋಟ್ಯಾಭರತ್ನಂ.
ಅಜಶಿವಗುರುರತ್ನಂ ಚಾದ್ಭುತಾಕಾರರತ್ನಂ
ದ್ವಿಜಗಣನುತರತ್ನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಸ್ಕಂದರತ್ನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತುತಿ

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತುತಿ

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೇ ಭಾಸಯೇತ್ ತತ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಶ್ಚಾಹ್ಲಾದಕೃದ್ಭವೇತ್. ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಂ ದದ್ಯಾದ್ ಬುಧಶ್ಚ ಬುಧತಾಂ ದಿಶೇತ್. ಗುರುರ್ಮೇ ಗುರುತಾಂ ದದ್ಯಾತ್ ಕವಿಶ್ಚ ಕವಿತಾಂ ದಿಶೇತ್. ಶನಿಶ್ಚ ಶಂ ಪ್ರಾಪಯತು ಕೇತುಃ ಕೇತುಂ ಜಯೇಽರ್ಪಯೇತ್. ರಾಹುರ್ಮೇ ರಾಹಯೇದ್ರೋಗಂ ಗ್ರಹಾಃ ಸಂತು ಕರಗ್ರಹಾಃ. ನವಂ ನವಂ ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದಿಶಂತ್ವ

Click here to know more..

ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಮದಸುಗಂಧಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಂ. ಶುಂಡಂಚ ರತ್ನಘಟಮಂಡಿತಮೇಕದಂತಂ ಧ್ಯಾನೇನ ಚಿಂತಿತಫಲಂ ವಿತರನ್ನಮೀಕ್ಷ್ಣಂ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಭುಜಾನಶೇಷಾ- ನಬ್ಜಾದಿಭಿರ್ವಿಲಸಿತಾನ್ ಲಸಿತಾಂಗದೈಶ್ಚ. ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನ- ಚಂಡದಂಡಾನ್ ವಾಂಛಾಧಿಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವರದಾನದಕ್ಷಾನ್. ಪ್

Click here to know more..

ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ

ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ

ಮಾಲಾವತೀ ಕಾಲಪುರುಷ ಸಂವಾದ - ಮಾಲಾವತಿ, ನಿನ್ನ ಪತಿ ಯಾವ ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತನೆಂದು ಹೇಳು. ನಾನು ವೈದ್ಯ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |