ಷಣ್ಮುಖ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವಸೇನಾನಿನಂ ದಿವ್ಯಶೂಲಪಾಣಿಂ ಸನಾತನಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಮಯೂರಾಧಿರೂಢಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಮಹಾದೇವತನೂಜಾತಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಗುಹಂ ಗೀರ್ವಾಣನಾಥಂ ಚ ಗುಣಾತೀತಂ ಗುಣೇಶ್ವರಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಷಡಕ್ಷರೀಪ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಪೂಜಿತಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ತೇಜೋಗರ್ಭಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಸುವ್ರತಂ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಮವ್ಯಕ್ತಂ ರಾಜವಂದ್ಯಂ ರಣೋತ್ಸುಕಂ|
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನೇಶಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ|
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಠದ್ಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಿದಾಯಕಂ|
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ವೀರ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನುಷಃ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |