Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್‌ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಂಚವದನಾಯಾಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ .
ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಃ .
ಪಂಚಮುಖವಿರಾಟ್ ಹನುಮಾಂದೇವತಾ .
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ .
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ .
ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಂ .
ಕ್ರೂಂ ಕವಚಂ .
ಕ್ರೈಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ .

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಉವಾಚ .
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿ .
ಯತ್ಕೃತಂ ದೇವದೇವೇನ ಧ್ಯಾನಂ ಹನುಮತಃ ಪ್ರಿಯಂ .. 1..

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭೀಮಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನೈರ್ಯುತಂ .
ಬಾಹುಭಿರ್ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಂ .. 2..

ಪೂರ್ವಂ ತು ವಾನರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಂ .
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಭೃಕುಟೀಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಂ .. 3..

ಅಸ್ಯೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವಕ್ತ್ರಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ .
ಅತ್ಯುಗ್ರತೇಜೋವಪುಷಂ ಭೀಷಣಂ ಭಯನಾಶನಂ .. 4..

ಪಶ್ಚಿಮಂ ಗಾರುಡಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಮಹಾಬಲಂ ..

ಸರ್ವನಾಗಪ್ರಶಮನಂ ವಿಷಭೂತಾದಿಕೃಂತನಂ .. 5..

ಉತ್ತರಂ ಸೌಕರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದೀಪ್ತಂ ನಭೋಪಮಂ .
ಪಾತಾಲಸಿಂಹವೇತಾಲ ಜ್ವರರೋಗಾದಿ ಕೃಂತನಂ .. 6..

ಊರ್ಧ್ವಂ ಹಯಾನನಂ ಘೋರಂ ದಾನವಾಂತಕರಂ ಪರಂ .
ಯೇನ ವಕ್ತ್ರೇಣ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ತಾರಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಂ .. 7..

ಜಘಾನ ಶರಣಂ ತತ್ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಂ .
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಂಚಮುಖಂ ರುದ್ರಂ ಹನುಮಂತಂ ದಯಾನಿಧಿಂ .. 8..

ಖಡ್ಗಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಪರ್ವತಂ .
ಮುಷ್ಟಿಂ ಕೌಮೋದಕೀಂ ವೃಕ್ಷಂ ಧಾರಯಂತಂ ಕಮಂಡಲುಂ .. 9..

ಭಿಂದಿಪಾಲಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ದಶಭಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಂ .
ಏತಾನ್ಯಾಯುಧಜಾಲಾನಿ ಧಾರಯಂತಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ .. 10..

ಪ್ರೇತಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಂ ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ .
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ .. 11..

ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಹನುಮದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ .
ಪಂಚಾಸ್ಯಮಚ್ಯುತಮನೇಕ ವಿಚಿತ್ರವರ್ಣವಕ್ತ್ರಂ
ಶಶಾಂಕಶಿಖರಂ ಕಪಿರಾಜವರ್ಯಮ .
ಪೀತಾಂಬರಾದಿ ಮುಕುಟೈರುಪಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮಾದ್ಯಮನಿಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ .. 12..

ಮರ್ಕಟೇಶಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಂ .
ಶತ್ರು ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಪದಮುದ್ಧರ .. 13..

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟ ಮಂತ್ರಮಿದಂ
ಪರಿಲಿಖ್ಯತಿ ಲಿಖ್ಯತಿ ವಾಮತಲೇ .
ಯದಿ ನಶ್ಯತಿ ನಶ್ಯತಿ ಶತ್ರುಕುಲಂ
ಯದಿ ಮುಂಚತಿ ಮುಂಚತಿ ವಾಮಲತಾ .. 14..

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಕರಾಲವದನಾಯ
ನರಸಿಂಹಾಯ ಸಕಲಭೂತಪ್ರಮಥನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ
ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯೋತ್ತರ ಮುಖಾಯಾದಿವರಾಹಾಯ
ಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯೋರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ
ಸಕಲಜನವಶಂಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
ಋಷಿಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ . ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ .
ಹನುಮಾನಿತಿ ಬೀಜಂ . ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ . ಅಂಜನಾಸುತ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ .
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ..

ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ ..

ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ .
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಂ .
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ .
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ..

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ .
ವಂದೇ ವಾನರನಾರಸಿಂಹ ಖಗರಾಟ್ಕ್ರೋಡಾಶ್ವ ವಕ್ತ್ರಾನ್ವಿತಂ
ದಿವ್ಯಾಲಂಕರಣಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಾ .
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರಸಿ ಖೇಟಪುಸ್ತಕಸುಧಾ ಕುಂಭಾಂಕುಶಾದ್ರಿಂ ಹಲಂ
ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಫಣಿಭೂರುಹಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾರಿವೀರಾಪಹಂ .
ಅಥ ಮಂತ್ರಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಾಯಾಂಜನೇಯಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ
ಸೀತಾದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ ಲಂಕಾದಹನಕಾರಣಾಯ ಮಹಾಬಲಪ್ರಚಂಡಾಯ
ಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಕೋಲಾಹಲ ಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ
ಸಪ್ತಸಮುದ್ರನಿರ್ಲಂಘನಾಯ ಪಿಂಗಲನಯನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಫಲಸೇವನಾಯ ದುಷ್ಟನಿವಾರಣಾಯ ದೃಷ್ಟಿನಿರಾಲಂಕೃತಾಯ
ಸಂಜೀವಿನೀ ಸಂಜೀವಿತಾಂಗದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಹಾಕಪಿ ಸೈನ್ಯಪ್ರಾಣದಾಯ
ದಶಕಂಠವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ ಮಹಾಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಸೀತಾಸಹಿತ-
ರಾಮವರಪ್ರದಾಯ ಷಟ್ಪ್ರಯೋಗಾಗಮಪಂಚಮುಖ ವೀರಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಬಂಬಂಬಂಬಂಬಂ ವೌಷಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಫಂಫಂಫಂಫಂಫಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂ ಮಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂ ಆಕರ್ಷಿತ ಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಧಂಧಂಧಂಧಂಧಂ ಶತ್ರುಸ್ತಂಭನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ ಕೂರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ
ಪರಯಂತ್ರಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಕಂಖಂಗಂಘಂಙಂ ಚಂಛಂಜಂಝಂಞಂ ಟಂಠಂಡಂಢಂಣಂ
ತಂಥಂದಂಧಂನಂ ಪಂಫಂಬಂಭಂಮಂ ಯಂರಂಲಂವಂ ಶಂಷಂಸಂಹಂ
ಳಂಕ್ಷಂ ಸ್ವಾಹಾ .
ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರಾಲವದನಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಸಕಲಭೂತಪ್ರೇತದಮನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂ
ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಉತ್ತರಮುಖಾಯಾದಿವರಾಹಾಯ ಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಕಂಠಮೂರ್ತಯೇ
ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಉರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾ ಪಾದುಕಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರಮಥನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಾಯ
ಕಾಮದಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನ್ಯಂತರಿಕ್ಷ ಗ್ರಹ-
ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .
ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನ ನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವರಪ್ರಸಾದಾಯ ಜಂಜಂಜಂಜಂಜಂ ಸ್ವಾಹಾ .
ಇದಂ ಕವಚಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಕವಚಂ ಪಠೇನ್ನರಃ .
ಏಕವಾರಂ ಜಪೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಂ .. 15..

ದ್ವಿವಾರಂ ತು ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಂ .
ತ್ರಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶುಭಂ .. 16..

ಚತುರ್ವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಂ .
ಪಂಚವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಂ .. 17..

ಷಡ್ವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವವಶಂಕರಂ .
ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಂ .. 18..

ಅಷ್ಟವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮಿಷ್ಟಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿದಂ .
ನವವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ರಾಜಭೋಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ .. 19..

ದಶವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜ್ಞಾನದರ್ಶನಂ .
ರುದ್ರಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ .. 20..

ನಿರ್ಬಲೋ ರೋಗಯುಕ್ತಶ್ಚ ಮಹಾವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿಪೀಡಿತಃ .
ಕವಚಸ್ಮರಣೇನೈವ ಮಹಾಬಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ .. 21..

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.4K
1.4K

Comments Kannada

bfncf
Dhyanavadagalu -Raviraj

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ವೇದಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -Annapoorna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |