ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ

ನಾರದ ಉವಾಚ-
ದೇವೇಶ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಾಗೀಶ ತತ್ತ್ವತಃ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಕೃಪಯಾ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ.
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ -
ಮಹರ್ಷೇ ಶೃಣು ಮದ್ವಾಕ್ಯಂ ಬಹುನಾ ಕಿಂ ತವಾನಘ.
ಮಂತ್ರಾಶ್ಚ ಕೋಟಿಶಃ ಸಂತಿ ಶಂಭುವಿಷ್ಣ್ವಾದಿದೇವತಾಃ.
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಕೋಟ್ಯಶ್ಚ ಹ್ಯಂಗನ್ಯಾಸಾಶ್ಚ ಕೋಟಿಶಃ.
ಉಪಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ವನೇಕೇ ಚ ಕೋಟಿಶಃ ಸಂತಿ ನಾರದ.
ಮಾಲಾಮಂತ್ರಾಃ ಕೋಟಿಶಶ್ಚ ಹ್ಯಶ್ವಮೇಧಫಲಪ್ರದಾಃ.
ಕುಮಾರಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ.
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಜ್ರಸಾರಸಮನ್ವಿತಂ.
ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇ ಶಂಭುಪುತ್ರೇ ಮತಿರಸ್ತ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ತವ.
ಧನ್ಯೋಽಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಸಿ ಭಕ್ತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಮತೇ.
ಯಸ್ಯೇದಂ ಶರಜಂ ಜನ್ಮ ಯದಿ ವಾ ಸ್ಕಂದ ಏವ ಚ.
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ಚೈತತ್ಕವಚಂ ಶಂಕರೋದಿತಂ.
ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ ದೇವತಾಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವವದೇವ ಚ.
ಧ್ಯಾನಂ ತು ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯೇನ ಸ್ವಾಮಿಮಯೋ ಭವೇತ್.
ಓಂಕಾರರೂಪಿಣಂ ದೇವಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಭುಂ.
ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ.
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿಭಂಜನಂ.
ಭವಾನೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರಂ ಚ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಕಂ.
ಶಂಕರಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ.
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ವೀರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತಂ.
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾಸೇನಂ ಕವಚಂ ವಜ್ರಪಂಜರಂ.
ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶುದ್ಧಿಸಂಯುತಃ.
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಂ.
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಋಷಿಃ.
ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ. ಪ್ರಸನ್ನಜ್ಞಾನಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ. ಓಂ ಬೀಜಂ.
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ. ಸೌಂ ಕೀಲಕಂ. ಪ್ರಸನ್ನಜ್ಞಾನಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ
ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ. ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.
ಧ್ಯಾನಂ -
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿಯನಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ಶಕ್ತಿಂ ವಜ್ರಮಯೀಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಂ.
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ದೋರ್ಭಿರ್ದಧಾನಂ ಸದಾ
ಧ್ಯಾಯಾಮೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ ಶಿವಸುತಂ ಸ್ಕಂದಂ ಸುರಾರಾಧಿತಂ.
ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ಷಣ್ಮುಖಮಂಬಿಕಾಸುತಂ
ಕುಮಾರಮಾದಿತ್ಯಸಮಾನತೇಜಸಂ.
ವಂದೇ ಮಯೂರಾಸನಮಗ್ನಿಸಂಭವಂ
ಸೇನಾನ್ಯಮದ್ಯಾಹಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ.
ಗಾಂಗೇಯಂ ವಹ್ನಿಗರ್ಭಂ ಶರವಣಜನಿತಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ಕುಮಾರಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾಮರೇಡ್ಯಂ ಗುಹಮಚಲಸುತಂ ರುದ್ರತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪಂ.
ಸೋನಾನ್ಯಂ ತಾರಕಘ್ನಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಯೂರಧ್ವಜರಥಸಹಿತಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ.
ಕನಕಕುಂಡಲಮಂಡಿತಷಣ್ಮುಖಂ ವನಜರಾಜಿವಿರಾಜಿತಲೋಚನಂ.
ನಿಶಿತಶಸ್ತ್ರಶರಾಸನಧಾರಿಣಂ ಶರವಣೋದ್ಭವಮೀಶಸುತಂ ಭಜೇ.
ಅಥ ಕವಚಂ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಶಿವಾತ್ಮಜಃ.
ಶಿವಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ.
ಭುವೌ ಪಾತು ಕುಮಾರೋ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಪಾತು ತ್ರಿನೇತ್ರಕಃ.
ಪಾಯಾದ್ಗೌರೀಸುತಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಗಂಡಯುಗ್ಮಂ ಹರಾತ್ಮಜಃ.
ದಕ್ಷನಾಸಾಪುಟದ್ವಾರಂ ಪ್ರಾಣರೂಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ.
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ.
ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ದೇವೇಶಃ ತಾಲುಯುಗ್ಮಂ ಶಿವಾತ್ಮಜಃ.
ದೇವಸೇನಾಪತಿಃ ಪಾತು ಚುಬುಕಂ ಚಾದ್ರಿಜಾಸುತಃ.
ಪಾರ್ವತೀನಂದನಃ ಪಾತು ದ್ವಾವೋಷ್ಠೌ ಮಮ ಸರ್ವದಾ.
ಷಣ್ಮುಖೋ ಮೇ ಮುಖಂ ಪಾತು ಸರ್ವದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ.
ಸಿಂಹಗರ್ವಾಪಹಂತಾ ಮೇ ಗ್ರೀವಾಂ ಪಾತು ಸನಾತನಃ.
ತಾರಕಾಸುರಸಂಹಂತಾ ಕಂಠಂ ದುಷ್ಟಾಂತಕೋಽವತು.
ಸುಭುಜೋ ಮೇ ಭುಜೌ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧಮಗ್ನಿಸುತೋ ಮಮ.
ಸಂಧಿಯುಗ್ಮಂ ಗುಹಃ ಪಾತು ಕರೌ ಮೇ ಪಾತು ಪಾವನಃ.
ಕರಾಂಗುಲೀಃ ಶ್ರೀಕರೋಽವ್ಯಾತ್ ಸುರರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಃ.
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಹಾಸೇನಃ ತಾರಕಾಸುರಸೂದನಃ.
ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಸದಾ ದೇವಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ.
ಉದರಂ ಪಾತು ರಕ್ಷೋಹಾ ನಾಭಿಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಃ.
ಲೋಕೇಶಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಧರಾಧರಃ.
ಗುಹ್ಯಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಶಿಶ್ನಂ ಪಾತು ಪ್ರಜಾಪತಿಃ.
ಅಂಡದ್ವಯಂ ಮಹಾದೇವ ಊರುಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಮಮ.
ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಾನುಯುಗ್ಮಮಘಾಪಹಃ.
ಜಂಘೇ ಮೇ ವಿಶ್ವಭುಕ್ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಸನಾತನಃ.
ವಲ್ಲೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಮಮ ಮಣಿಬಂಧೌ ಮಹಾಬಲಃ.
ಪಾತು ವಲ್ಲೀಪತಿಃ ಪಾದೌ ಪಾದಪೃಷ್ಠಂ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ.
ಪಾದಾಂಗುಲೀಃ ಶ್ರೀಕರೋ ಮೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸುರೇಶ್ವರಃ.
ತ್ವಚಂ ಮಹೀಪತಿಃ ಪಾತು ರೋಮಕೂಪಾಂಸ್ತು ಶಾಂಕರಿಃ.
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ಚ ಹರಪ್ರಿಯಃ.
ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ತು ಶುಕ್ಲಂ ಮೇ ರಕ್ತಂ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ.
ವಾಚಂ ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ನಾದಂ ಮೇಽವ್ಯಾತ್ಕುಮಾರಕಃ.
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸೇನಾನೀರ್ಮಾಂ ಪಾತು ಜಗದೀಶ್ವರಃ.
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿದೇವಶ್ಚ ಕ್ರತುರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ.
ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಗ್ರರೂಪಃ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಃ.
ಖಡ್ಗಧಾರೀ ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷೋನಿಯಾಮಕಃ.
ಪಶ್ಚಿಮಾಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸದಾ ಜಲಾಧಾರೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ.
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣರೂಪೋಽವ್ಯಾನ್ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹಾಬಲಃ.
ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸದಾ ನಿಧಿಕರ್ತಾ ಸ ಪಾತು ಮಾಂ.
ಶಂಭುಪುತ್ರಃ ಸದಾ ಪಾತು ದಿಶ್ಯೈಶಾನ್ಯಾಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ.
ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಪತಿಃ ಪಾತು ಚತುರ್ಮುಖನಿಷೇವಿತಃ.
ಅಧಸ್ತಾತ್ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೃತ್ಪರಃ.
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಸೇನಃ ಶೂರಸಂಹಾರಕೃತ್ಸದಾ.
ಅಹಂಕಾರಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಂ ಸ್ಕಂದಃ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ.
ಗಂಗಾತೀರನಿವಾಸೀ ಮಾಮಾದಿಯಾಮೇ ಸದಾಽವತು.
ಮಧ್ಯಯಾಮೇ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತೃತೀಯೇ ಪಾತು ಶಾಂಭವಃ.
ದಿನಾಂತೇ ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಂ ಪುರ್ವರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಪುರಾರಿಜಃ.
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಮಹಾಯೋಗೀ ನಿಶಾಂತೇ ಕಾಲರೂಪಧೃತ್.
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಸರ್ವಕಾಲಮಂತಸ್ತು ಶಿಖಿವಾಹನಃ.
ಬಹಿಃ ಸ್ಥಿತಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಃ.
ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ಸದಾ ಪಾತು ಯೋಗವಿದ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ.
ಪಾತು ಮಾಂ ಪಂಚಭೂತೇಭ್ಯಃ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಸ್ತದಾ.
ತಿಷ್ಠಂತಮಗ್ನಿಭೂಃ ಪಾತು ಗಚ್ಛಂತಂ ಶೂರಸೂದನಃ.
ವಿಶಾಖೋಽವ್ಯಾಚ್ಛಯಾನಂ ಮಾಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ತು ಸುರೇಶ್ವರಃ.
ಮಾರ್ಗೇ ಮೇ ನೀಲಕಂಠಶ್ಚ ಶೈಲದುರ್ಗೇಷು ನಾಯಕಃ.
ಅರಣ್ಯದೇಶೇ ದುರ್ಗೇ ಚಾಭಯಂ ದದ್ಯಾದ್ಭಯಾಪಹಃ.
ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಪ್ರದಃ ಪಾತು ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷೇತ್ ಹರಾತ್ಮಜಃ.
ಪಶೂನ್ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾತೇಜಾ ಧನಂ ಧನಪತಿರ್ಮಮ.
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಃ ಪಾತು ಹ್ರಸ್ವದೇಹಂ ಮಹಾಬಲಃ.
ಜೀವನಂ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶೋ ಮಹಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಃ.
ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ತು ಮಾಂ ಸರ್ವೋ ಹ್ಯಶ್ವಿನ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ಚ ತಾರಕಾಃ.
ಮೇಷಾದ್ಯಾ ರಾಶಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಭವಾದ್ಯಾಶ್ಚ ವತ್ಸರಾಃ.
ಅಯನೇ ದ್ವೇ ಷಡೃತವೋ ಮಾಸಾಶ್ಚೈತ್ರಮುಖಾಸ್ತಥಾ.
ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣೌ ತಥಾ ಪಕ್ಷೌ ತಿಥಯಃ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖಾಃ.
ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಚ ಯಾಮಾದಿ ಮುಹೂರ್ತಾ ಘಟಿಕಾಸ್ತಥಾ.
ಕಲಾಃ ಕಾಷ್ಠಾದಯಶ್ಚೈವ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಕಾಲಭೇದಕಾಃ.
ತೇ ಸರ್ವೇ ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಃ ಸಂತು ಸೌಮ್ಯಾಸ್ತದಾಜ್ಞಯಾ.
ಯೇ ಪಕ್ಷಿಣೋ ಮಹಾಕ್ರೂರಾಃ ಉರಗಾಃ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಯಃ.
ಉಲೂಕಾಃ ಕಾಕಸಂಘಾಶ್ಚ ಶ್ಯೇನಾಃ ಕಂಕಾದಿಸಂಜ್ಞಕಾಃ.
ಶುಕಾಶ್ಚ ಸಾರಿಕಾಶ್ಚೈವ ಗೃಧ್ರಾಃ ಕಂಕಾ ಭಯಾನಕಾಃ.
ತೇ ಸರ್ವೇ ಸ್ಕಂದದೇವಸ್ಯ ಖಡ್ಗಜಾಲೇನ ಖಂಡಿತಾಃ.
ಶತಶೋ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತು ಭಿನ್ನಪಕ್ಷಾ ಭಯಾತುರಾಃ.
ಯೇ ದ್ರವ್ಯಹಾರಿಣಶ್ಚೈವ ಯೇ ಚ ಹಿಂಸಾಪರಾ ದ್ವಿಷಃ.
ಯೇ ಪ್ರತ್ಯೂಹಕರಾ ಮರ್ತ್ಯಾ ದುಷ್ಟಮರ್ತ್ಯಾ ದುರಾಶಯಾಃ.
ದುಷ್ಟಾ ಭೂಪಾಲಸಂದೋಹಾಃ ಯೇ ಭೂಭಾರಕರಾಃ ಸದಾ.
ಕಾಯವಿಘ್ನಕರಾ ಯೇ ಚ ಯೇ ಖಲಾ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯಃ.
ಯೇ ಚ ಮಾಯಾವಿನಃ ಕ್ರೂರಾಃ ಸರ್ವದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಿಣಃ.
ಯೇ ಚಾಪಿ ದುಷ್ಟಕರ್ಮಾಣೋ ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಶ್ಚ ಯವನಾದಯಃ.
ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷುದ್ರಕರಾ ಯೇ ಚ ಹ್ಯಸ್ಮದ್ಬಾಧಾಕರಾಃ ಪರೇ.
ದಾನವಾ ಯೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಾಃ ಪಿಶಾಚಾ ಯೇ ಮಹಾಬಲಾಃ.
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಭೇದಾಃ ವೇತಾಲಾ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ.
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೈರವಾದ್ಯಾ ಯೇ ಕಾಮಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ತಥಾ.
ಅಪಸ್ಮಾರಗ್ರಹಾ ಯೇ ಚ ರಕ್ತಮಾಂಸಭುಜೋ ಹಿ ಯೇ.
ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯೇ ಚ ದೇವಸ್ಯ ಯೋನಯಃ.
ಯೇ ಚ ಪ್ರೇತಾಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಃ ಯೇ ವಿನಾಯಕಸಂಜ್ಞಕಾಃ.
ಮಹಾಮೇಷಾ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಾ ಮಹಾತುರಗಸಂಜ್ಞಕಾಃ.
ಮಹಾಗೋವೃಷಸಿಂಹಾದ್ಯಾಃ ಸೈಂಧವಾ ಯೇ ಮಹಾಗಜಾಃ.
ವಾನರಾಃ ಶುನಕಾ ಯೇ ಚ ವರಾಹಾ ವನಚಾರಿಣಃ.
ವೃಕೋಷ್ಟ್ರಖರಮಾರ್ಜಾರಾಃ ಯೇ ಚಾತಿಕ್ಷುದ್ರಜಂತವಃ.
ಅಗಾಧಭೂತಾ ಭೂತಾಂಗಗ್ರಹಗ್ರಾಹ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಃ.
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಶ್ಚ ತಡಿತೋ ದುರಾತ್ಮಾನೋಽತಿದುಃಖದಾಃ.
ನಾನಾರೋಗಕರಾ ಯೇ ಚ ಕ್ಷುದ್ರವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾಃ.
ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಸಮುದ್ಭೂತಾಃ ತಂತ್ರಕಲ್ಪಿತವಿಗ್ರಹಾಃ.
ಯೇ ಸ್ಫೋಟಕಾ ಮಹಾರೋಗಾಃ ವಾತಿಕಾಃ ಪೈತ್ತಿಕಾಶ್ಚ ಯೇ.
ಸನ್ನಿಪಾತಶ್ಲೇಷ್ಮಕಾಶ್ಚ ಮಹಾದುಃಖಕರಾಸ್ತಥಾ.
ಮಾಹೇಶ್ವರಾ ವೈಷ್ಣವಾಶ್ಚ ವೈರಿಂಚಾಶ್ಚ ಮಹಾಜ್ವರಾಃ.
ಚಾತುರ್ಥಿಕಾಃ ಪಾಕ್ಷಿಕಾಶ್ಚ ಮಾಸಷಾಣ್ಮಾಸಿಕಾಶ್ಚ ಯೇ.
ಸಾಂವತ್ಸರಾ ದುರ್ನಿವಾರ್ಯಾ ಜ್ವರಾಃ ಪರಮದಾರುಣಾಃ.
ಸೃಷ್ಟಕಾ ಯೇ ಮಹೋತ್ಪಾತಾ ಯೇ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನದೂಷಕಾಃ.
ಯೇ ಗ್ರಹಾಃ ಕ್ರೂರಕರ್ತಾರೋ ಯೇ ವಾ ಬಾಲಗ್ರಹಾದಯಃ.
ಮಹಾಶಿನೋ ಮಾಂಸಭುಜೋ ಮನೋಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾಪಹಾಃ.
ಸ್ಫೋಟಕಾಶ್ಚ ಮಹಾಘೋರಾಃ ಚರ್ಮಮಾಂಸಾದಿಸಂಭವಾಃ.
ದಿವಾಚೋರಾ ರಾತ್ರಿಚೋರಾ ಯೇ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಚ ದಾರುಣಾಃ.
ಜಲಜಾಃ ಸ್ಥಲಜಾಶ್ಚೈವ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾಶ್ಚ ಯೇ.
ವಿಷಪ್ರದಾಃ ಕೃತ್ರಿಮಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಕ್ರಿಯಾಕರಾಃ.
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನೋನ್ಮೂಲದ್ವೇಷಮೋಹನಕಾರಿಣಃ.
ಗರುಡಾದ್ಯಾಃ ಪಕ್ಷಿಜಾತಾ ಉದ್ಭಿದಶ್ಚಾಂಡಜಾಶ್ಚ ಯೇ.
ಕೂಟಯುದ್ಧಕರಾ ಯೇ ಚ ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಕರಾಶ್ಚ ಯೇ.
ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ರಾಮಹರಾ ಯೇ ಚ ಬಂಧನೋಪದ್ರವಪ್ರದಾಃ.
ಮಂತ್ರಾ ಯೇ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಃ ಯೇ ಚ ಪೀಡಾಕರಾಸ್ತಥಾ.
ಯೋ ಚೋಕ್ತಾ ಯೇ ಹ್ಯನುಕ್ತಾಶ್ಚ ಭೂಪಾತಾಲಾಂತರಿಕ್ಷಗಾಃ.
ತೇ ಸರ್ವೇ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ಯ ಕವಚೋತ್ತಾರಣಾದಿಹ.
ಸಹಸ್ರಧಾ ಲಯಂ ಯಾಂತು ದೂರಾದೇವ ತಿರೋಹಿತಾಃ.
ಫಲಶ್ರುತಿಃ.
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ.
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಕಾಯಾರ್ಥಸಾಧನಂ.
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಕಂ.
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್.
ಸರ್ವೇದೇವಪ್ರಿಯಕರಂ ಸರ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಂ.
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಂ.
ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ವರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕೇ.
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಶೃಣು ಪುತ್ರ ಮಹಾಮುನೇ.
ಏಕವಾರಂ ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಮುನಿತುಲ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ.
ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ.
ಸ ಏವ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕೋ ಭವೇತ್.
ಪಠತಾಂ ಯೋ ಭೇದಕೃತ್ಸ್ಯಾತ್ ಪಾಪಕೃತ್ಸ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ.
ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಾನಿ ವರ್ಮಾಣಿ ನಾನೇನ ಸದೃಶಾನಿ ಹಿ.
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಂ ಚೇದಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಸಮಂ ಮುನೇ.
ಸಕೃತ್ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಪಶ್ಚಿಮದಿಙ್ಮುಖಃ.
ಮಂಡಲಾನ್ನಿಗಡಗ್ರಸ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನ ವಿಚಾರಣಾ.
ವಿದ್ವೇಷೀ ಚ ಭವೇದ್ವಶ್ಯಃ ಪಠನಾದಸ್ಯ ವೈ ಮುನೇ.
ಕೃತ್ರಿಮಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಠನಾದ್ಧ್ರುವಂ.
ಯಂ ಯಂ ಚ ಯಾಚತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ.
ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠನಾತ್ಖಂಡಯೇಚ್ಛತ್ರುಮಂಡಲಂ.
ದಶವಾರಂ ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ಭವೇನ್ನರಃ.
ಇಂದ್ರಸ್ಯೇಂದ್ರತ್ವಮೇತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮತಾಽಭವತ್.
ಚಕ್ರವರ್ತಿತ್ವಮೇತೇನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ಭೂಭೃತಾಂ.
ವಜ್ರಸಾರತಮಂ ಚೈತತ್ಕವಚಂ ಶಿವಭಾಷಿತಂ.
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪರಂ.
ಗುರುಪೂಜಾಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಕವಚಂ ಯಃ ಪಠೇದಿದಂ.
ಮಾತುಃ ಸ್ತನ್ಯಂ ಪುನಃ ಸೋಽಪಿ ನ ಪಿಬೇನ್ಮುನಿಸತ್ತಮ.
ಕುಮಾರಕವಚಂ ಚೇದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ್ವಾಮಿಸನ್ನಿಧೌ.
ಸಕೃತ್ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ಕಂದಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಸೇನಾನೀರಗ್ನಿಭೂಃ ಸ್ಕಂದಸ್ತಾರಕಾರಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಃ.
ಷಾಣ್ಮಾತುರೋ ಬಾಹುಲೇಯಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಪ್ರಿಯಪುತ್ರಕಃ.
ಮಯೂರವಾಹನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ.
ವಿಶಾಖಃ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಗುಹಸ್ತಥಾ.
ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶೃಣುಯಾತ್ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಸದಾ.
ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಕರಸ್ಥೈವ ನ ಸಂಶಯಃ.
ಗೋಮೂತ್ರೇಣ ತು ಪಕ್ತ್ವಾನ್ನಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಷಣ್ಮಾಸತೋ ಮುನೇ.
ಸಹಸ್ರಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ಚ ಜಪ್ತ್ವಾ ನಿಯಮತಂತ್ರಿತಃ.
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿವಾರಂ ತು ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಪಠೇದಿದಂ.
ವಾಯುವೇಗಮನೋವೇಗೌ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ.
ಯ ಏವಂ ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ.
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಚ ವೈಕುಂಠಂ ಕೈಲಾಸಂ ಸಮವಾಪ್ಸ್ಯತಿ.
ತಸ್ಮಾದನೇನ ಸದೃಶಂ ಕವಚಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಂ.
ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ವಥಾ ಮುನಿಸತ್ತಮ.
ಪಠನ್ನಿತ್ಯಂ ಚ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯತಿ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ಲಭತೇ ಧ್ರುವಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

32.9K

Comments

nthen

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |