ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತುತಿ

ಭಾಸ್ವದ್ವಜ್ರಪ್ರಕಾಶೋ ದಶಶತನಯನೇನಾರ್ಚಿತೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಃ
ಭಾಸ್ವನ್ಮುಕ್ತಾ- ಸುವರ್ಣಾಂಗದಮುಕುಟಧರೋ ದಿವ್ಯಗಂಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಃ.
ಪಾವಂಜೇಶೋ ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾನಂದನೋ ವಹ್ನಿಜಾತಃ
ಪಾತು ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ನತಜನವರದೋ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ದಯಾಲುಃ.
ಸೇನಾನೀರ್ದೇವಸೇನಾ- ಪತಿರಮರವರೈಃ ಸಂತತಂ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ
ಸೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಮುಖ್ಯೈರ್ವಿಗತಕಲಿ- ಮಲೈರ್ಜ್ಞಾನಿಭಿರ್ಮೋಕ್ಷಕಾಮೈಃ.
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನೈರ್ಗೃಹಸುಖರತಿಭಿಃ ಪೂಜಿತೋ ಭಕ್ತವೃಂದೈಃ
ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರೀಶಂಭುಸೂನುಃ ಕಲಯತು ಕುಶಲಂ ಶ್ರೀಮಯೂರಾಧಿರೂಢಃ.
ಲೋಕಾಂಸ್ತ್ರೀನ್ ಪೀಡಯಂತಂ ದಿತಿದನುಜಪತಿಂ ತಾರಕಂ ದೇವಶತ್ರುಂ
ಲೋಕೇಶಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಸಿದ್ಧಿಂ ಶಿತಕನಕಶರೈರ್ಲೀಲಯಾ ನಾಶಯಿತ್ವಾ.
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದ್ಯಾದಿತೇಯೈ- ರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೇ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೇ ಯೋ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಪರಿಮಲವಿಲಸತ್-ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟ್ಯಾಽಭಿಷಿಕ್ತಃ.
ಯುದ್ಧೇ ದೇವಾಸುರಾಣಾ- ಮನಿಮಿಷಪತಿನಾ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಯೂಥಪತ್ವೇ
ಯುಕ್ತಃ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಸಿ- ಕುಲಿಶಪರಿಘೈಃ ಸೇನಯಾ ದೇವತಾನಾಂ.
ಹತ್ವಾ ದೈತ್ಯಾನ್ಪ್ರಮತ್ತಾನ್ ಜಯನಿನದಯುತೈ- ರ್ಮಂಗಲೈರ್ವಾದ್ಯಘೋಷೈಃ
ಹಸ್ತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿರೂಢೋ ವಿಬುಧಯುವತಿಭಿರ್ವೀಜಿತಃ ಪಾತು ಯುಕ್ತಃ.
ಶ್ರೀಗೌರೀಕಾಂತಪುತ್ರಂ ಸುರಪತನಯಯಾ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ಯುಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಂ ತಾಮ್ರಚೂಡಾ- ಭಯಕುಲಿಶಧರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಕುಮಾರಂ.
ಷಡ್ಗ್ರೀವಂ ಮಂಜುವೇಷಂ ತ್ರಿದಿವವರಸುಮಸ್ರಗ್ಧರಂ ದೇವದೇವಂ
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗಣಪತಿಸಹಜಂ ತಾರಕಾರಿಂ ನಮಾಮಿ.
ಕೈಲಾಸೋತ್ತುಂಗಶೃಂಗೇ ಪ್ರಮಥಸುರಗಣೈಃ ಪೂಜಿತಂ ವಾರಿವಾಹಂ
ಕೈಲಾಸಾದ್ರೀಶಪುತ್ರಂ ಮುನಿಜನಹೃದಯಾನಂದನಂ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಂ.
ಗಂಧಾಡ್ಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಭೃತಿ- ಸುಮಕೃತಾಂ ಮಾಲಿಕಾಂ ಧಾರಯಂತಂ
ಗಂಗಾಪತ್ಯಂ ಭಜೇಽಹಂ ಗುಹಮಮರನುತಂ ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಾಭಂ.
ಭಕ್ತೇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾನೇ ನಿರತಮಭಯದಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ಸುರೇಶಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸುರರ್ಷಿಪ್ರಮುಖ- ಮುನಿಗಣೈರರ್ಚಿತಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ.
ವಂದ್ಯಂ ಗಂಧರ್ವಮುಖ್ಯೈರ್ಭವ- ಜಲಧಿತರಿಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಬಾಹುಲೇಯಂ ಮದನರಿಪುಸುತಂ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶಂ.
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಾಭಕಾಯಂ ಮಧುರಿಪುತನಯಾ- ಕಾಂತಮಂಭೋಜನೇತ್ರಂ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಿಯಸುತ- ಮಿಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ.
ಗಾಂಗೇಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸ್ಮರಸದೃಶವಪುಂ ರತ್ನಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ
ಗಾನಪ್ರೇಮಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿರಮುಖಂ ಚಾರುಭೂಷಂ ನಮಾಮಿ.
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಾರ್ಕಕಾಂತಿಂ ಶರವನಜನಿತಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರೀತಿಪುತ್ರಂ
ಧ್ಯಾನಪ್ರೇಮಂ ಕೃಪಾಲುಂ ವರದಮಘಹರಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಂ ಪವಿತ್ರಂ.
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ವರೇಣ್ಯಂ ರಜತಗಿರಿವರೋತ್ತುಂಗ- ಶೃಂಗಾಧಿವಾಸಂ
ನಿತ್ಯಂ ದೇವರ್ಷಿವಂದ್ಯಂ ಭವಹರಮಮಲಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |