ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತುತಿ

ಭಾಸ್ವದ್ವಜ್ರಪ್ರಕಾಶೋ ದಶಶತನಯನೇನಾರ್ಚಿತೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಃ
ಭಾಸ್ವನ್ಮುಕ್ತಾ- ಸುವರ್ಣಾಂಗದಮುಕುಟಧರೋ ದಿವ್ಯಗಂಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಃ.
ಪಾವಂಜೇಶೋ ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾನಂದನೋ ವಹ್ನಿಜಾತಃ
ಪಾತು ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ನತಜನವರದೋ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ದಯಾಲುಃ.
ಸೇನಾನೀರ್ದೇವಸೇನಾ- ಪತಿರಮರವರೈಃ ಸಂತತಂ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ
ಸೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಮುಖ್ಯೈರ್ವಿಗತಕಲಿ- ಮಲೈರ್ಜ್ಞಾನಿಭಿರ್ಮೋಕ್ಷಕಾಮೈಃ.
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನೈರ್ಗೃಹಸುಖರತಿಭಿಃ ಪೂಜಿತೋ ಭಕ್ತವೃಂದೈಃ
ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರೀಶಂಭುಸೂನುಃ ಕಲಯತು ಕುಶಲಂ ಶ್ರೀಮಯೂರಾಧಿರೂಢಃ.
ಲೋಕಾಂಸ್ತ್ರೀನ್ ಪೀಡಯಂತಂ ದಿತಿದನುಜಪತಿಂ ತಾರಕಂ ದೇವಶತ್ರುಂ
ಲೋಕೇಶಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಸಿದ್ಧಿಂ ಶಿತಕನಕಶರೈರ್ಲೀಲಯಾ ನಾಶಯಿತ್ವಾ.
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದ್ಯಾದಿತೇಯೈ- ರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೇ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೇ ಯೋ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಪರಿಮಲವಿಲಸತ್-ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟ್ಯಾಽಭಿಷಿಕ್ತಃ.
ಯುದ್ಧೇ ದೇವಾಸುರಾಣಾ- ಮನಿಮಿಷಪತಿನಾ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಯೂಥಪತ್ವೇ
ಯುಕ್ತಃ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಸಿ- ಕುಲಿಶಪರಿಘೈಃ ಸೇನಯಾ ದೇವತಾನಾಂ.
ಹತ್ವಾ ದೈತ್ಯಾನ್ಪ್ರಮತ್ತಾನ್ ಜಯನಿನದಯುತೈ- ರ್ಮಂಗಲೈರ್ವಾದ್ಯಘೋಷೈಃ
ಹಸ್ತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿರೂಢೋ ವಿಬುಧಯುವತಿಭಿರ್ವೀಜಿತಃ ಪಾತು ಯುಕ್ತಃ.
ಶ್ರೀಗೌರೀಕಾಂತಪುತ್ರಂ ಸುರಪತನಯಯಾ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ಯುಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಂ ತಾಮ್ರಚೂಡಾ- ಭಯಕುಲಿಶಧರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಕುಮಾರಂ.
ಷಡ್ಗ್ರೀವಂ ಮಂಜುವೇಷಂ ತ್ರಿದಿವವರಸುಮಸ್ರಗ್ಧರಂ ದೇವದೇವಂ
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗಣಪತಿಸಹಜಂ ತಾರಕಾರಿಂ ನಮಾಮಿ.
ಕೈಲಾಸೋತ್ತುಂಗಶೃಂಗೇ ಪ್ರಮಥಸುರಗಣೈಃ ಪೂಜಿತಂ ವಾರಿವಾಹಂ
ಕೈಲಾಸಾದ್ರೀಶಪುತ್ರಂ ಮುನಿಜನಹೃದಯಾನಂದನಂ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಂ.
ಗಂಧಾಡ್ಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಭೃತಿ- ಸುಮಕೃತಾಂ ಮಾಲಿಕಾಂ ಧಾರಯಂತಂ
ಗಂಗಾಪತ್ಯಂ ಭಜೇಽಹಂ ಗುಹಮಮರನುತಂ ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಾಭಂ.
ಭಕ್ತೇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾನೇ ನಿರತಮಭಯದಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ಸುರೇಶಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸುರರ್ಷಿಪ್ರಮುಖ- ಮುನಿಗಣೈರರ್ಚಿತಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ.
ವಂದ್ಯಂ ಗಂಧರ್ವಮುಖ್ಯೈರ್ಭವ- ಜಲಧಿತರಿಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಬಾಹುಲೇಯಂ ಮದನರಿಪುಸುತಂ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶಂ.
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಾಭಕಾಯಂ ಮಧುರಿಪುತನಯಾ- ಕಾಂತಮಂಭೋಜನೇತ್ರಂ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಿಯಸುತ- ಮಿಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ.
ಗಾಂಗೇಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸ್ಮರಸದೃಶವಪುಂ ರತ್ನಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ
ಗಾನಪ್ರೇಮಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿರಮುಖಂ ಚಾರುಭೂಷಂ ನಮಾಮಿ.
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಾರ್ಕಕಾಂತಿಂ ಶರವನಜನಿತಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರೀತಿಪುತ್ರಂ
ಧ್ಯಾನಪ್ರೇಮಂ ಕೃಪಾಲುಂ ವರದಮಘಹರಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಂ ಪವಿತ್ರಂ.
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ವರೇಣ್ಯಂ ರಜತಗಿರಿವರೋತ್ತುಂಗ- ಶೃಂಗಾಧಿವಾಸಂ
ನಿತ್ಯಂ ದೇವರ್ಷಿವಂದ್ಯಂ ಭವಹರಮಮಲಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ರಾಮದೂತ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮದೂತ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಜ್ರದೇಹಮಮರಂ ವಿಶಾರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವರಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಂ. ರಾಮಪಾದನಿರತಂ ಕಪಿಪ್ರಿಯಂ ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ. ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾನಿಲಾತ್ಮಜಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಪುರೀವಿಭಾವಸುಂ. ಮರ್ತ್ಯಕಲ್ಪಲತಿಕಂ ಶಿವಪ್ರದಂ ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ. ಜಾನಕೀಮುಖವಿಕಾಸಕಾರಣಂ ಸರ್ವದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಂ ಪ್ರಭುಂ. ವ್ಯಕ್ತರೂಪಮಮಲಂ ಧರಾಧರಂ ರಾಮದೂತಮ

Click here to know more..

ದಂಡಪಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ದಂಡಪಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಂಡಪಾಪಹರ- ಪಾದಸೇವನಂ ಗಂಡಶೋಭಿವರ- ಕುಂಡಲದ್ವಯಂ. ದಂಡಿತಾಖಿಲ- ಸುರಾರಿಮಂಡಲಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ. ಕಾಲಕಾಲತನುಜಂ ಕೃಪಾಲಯಂ ಬಾಲಚಂದ್ರವಿಲಸಜ್-ಜಟಾಧರಂ. ಚೇಲಧೂತಶಿಶು- ವಾಸರೇಶ್ವರಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ. ತಾರಕೇಶ- ಸದೃಶಾನನೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತಾರಕಾರಿಮಖಿಲಾರ್ಥದಂ ಜವಾತ್. ತಾರಕಂ ನಿರವಧೇರ್ಭವಾಂಬುಧೇರ್ದಂಡ- ಪಾ

Click here to know more..

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |