ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯಂ ಭೂಲೋಕಭಕ್ತಾನ್ ಪರಿಪಾಲಯಂತಂ.
ಶ್ರೀಸಹ್ಯಜಾತೀರನಿವಾಸಿನಂ ತಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ಭಿಷಜಾಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಸೌಂದರ್ಯಗಾಂಭೀರ್ಯವಿಭೂಷಿತಂ ತಂ.
ಭಕ್ತಾರ್ತಿವಿದ್ರಾವಣದೀಕ್ಷಿತಂ ತಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ಸುಮನೋಜ್ಞಬಾಲಂ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಜಾನಿಗುರುಸ್ವರೂಪಂ.
ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಾದಿಗಣೈಃ ಸಮೇತಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ಸುರಸೈನ್ಯಪಾಲಂ ಶೂರಾದಿಸರ್ವಾಸುರಸೂದಕಂ ತಂ.
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಸುಸೇವ್ಯಮಾನಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ಶುಭದಂ ಶರಣ್ಯಂ ವಂದಾರುಲೋಕಸ್ಯ ಸುಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ.
ಮಂದಾರಕುಂದೋತ್ಪಲಪುಷ್ಪಹಾರಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ವಿಬುಧಾಗ್ರ್ಯವಂದ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ.
ಅಹೋಪಯೋವೀವಧನಿತ್ಯತೃಪ್ತಂ ವಂದೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗುರುರೂಪಿಣಂ ನಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |