ಸ್ಕಂದ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರಿಯೈ ಭೂಯಾಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛರವಣಭವ ತ್ವಂ ಶಿವಸುತಃ
ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಭೂಯಾಃ ಪ್ರತನಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಹಜ.
ತ್ವಯಿ ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಾತ್ಪ್ರಕಟವಚಸಾ ಸ್ತೋತುಮನಸಾ
ಮಯಾಽಽರಬ್ಧಂ ಸ್ತೋತುಂ ತದಿದಮನುಮನ್ಯಸ್ವ ಭಗವನ್.
ನಿರಾಬಾಧಂ ರಾಜಚ್ಛರದುದಿತರಾಕಾಹಿಮಕರ-
ಪ್ರರೂಢಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಾಸ್ಮಿತವದನಷಟ್ಕಸ್ತ್ರಿಣಯನಃ.
ಪುರಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ಸ್ಫುರತು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಃ
ಕರೋತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ವೈ ಕಮಲದಲಬಿಂದೂಪಮಹೃದಿ.
ನ ಲೋಕೇಽನ್ಯಂ ದೇವಂ ನತಜನಕೃತಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಿಂ
ವಿಲೋಕೇ ಭೀತಾನಾಂ ನಿಖಿಲಭಯಭೀತೈಕಶರಣಂ.
ಕಲೌ ಕಾಲೇಽಪ್ಯಂತರ್ಹರಸಿ ತಿಮಿರಂ ಭಾಸ್ಕರ ಇವ
ಪ್ರಲುಬ್ಧಾನಾಂ ಭೋಗೇಷ್ವಪಿ ನಿಖಿಲಭೋಗಾನ್ವಿತರಸಿ.
ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಶ್ರಿತಕಲುಷನಿಃಶೇಷಣ ವಿಭೋ
ಭವಧ್ವಾಂತಧ್ವಂಸೇ ಮಿಹಿರಶತಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಟ.
ಶಿವಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸಮ್ಯಕ್ಫಲಿತಸದುಪಾಯಪ್ರಕಟನ
ಧ್ರುವಂ ತ್ವತ್ಕಾರುಣ್ಯೇ ಕಲಿರಪಿ ಕೃತೀ ಭೂಪವಿಭವಃ.
ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ಮಸ್ವಪಿ ನಿಖಿಲನಿಃಶ್ರೇಯಸಕೃತೌ
ಪಶುತ್ವಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ಪತಿರಸಿ ವಿಪಾಶತ್ವಕಲನೇ.
ಪ್ರಶಸ್ತಾನಾಂ ಭೂಮ್ನಾಂ ನಿಧಿರಸಿ ನಿರೋದ್ಧಾ ನಿಜಶುಚಾ-
ಮಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ತಾ ಜಗತಿ ಧೃತಶಕ್ತಿಃ ಕಿಲ ಭವಾನ್.
ರುಷಾಽಽರ್ತಾನಾಂ ಹರ್ತಾ ವಿಷಯಿವಿಷಯಾಣಾಂ ಘಟಯಿತಾ
ತೃಷಾಽಽರ್ತಾನಾಂ ಕಾಲೇ ಪರಮಮೃತವರ್ಷೀ ಘನ ಇವ.
ಮೃಷಾಜ್ಞಾನಾರ್ತಾನಾಂ ನಿಖಿಲವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಪರಿಹರೋ
ವಿಷಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ತ್ವಂ ಸಕಲಭಯಹರ್ತಾ ವಿಲಸಸಿ.
ರಸಾಧಿಕ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರಧಿಕಮಧಿಕಂ ವರ್ಷಯ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರಕಟಯ ಚಿದಾನಂದಲಹರೀಂ.
ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ಸದಸತಿ ನ ಲಿಪ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ
ಕುಸೀದಂ ಭೂಯಾನ್ಮೇ ಕುಶಲವತಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪಥೇ.
ಮಹಾಮೋಹಾರಣ್ಯೇ ವಿಚರತಿ ಮನಸ್ತನ್ನಿಯಮಯನ್
ಅಹಂತಾಂ ನಿಶ್ಶೇಷೀಕುರು ಕರುಣಯಾ ತ್ವಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ.
ಮಹೀಯೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತವ ಮನನಮಾರ್ಗೇ ಸ್ಫುರತು ಮೇ
ಮಹಸ್ಸ್ತೋಮಾಕಾರೇ ತ್ವಯಿ ಮತಿಜುಷಿ ಸ್ಯಾತ್ಕ್ವ ನು ತಮಃ.
ವಲಕ್ಷಾಭಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ವದನಕಮಲೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಸೃಮರಂ
ಮಿಲತ್ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಂ ಮೃದಿತಭುವನಾರ್ತಿ ಸ್ಮಿತಪದಂ.
ಪುಲಿಂದಾಪತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಪುಲಕೋದ್ರೇಕಜನಕಂ
ದಲದ್ದೈನ್ಯಂ ಖೇದಂ ಹರತು ಸತತಂ ನಃ ಸುರಗುರೋ.
ಅತೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಕೃತಿಮುಖಕೃತಃ ಕಾರಣಪತೀನ್
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿರ್ಮರುದಸಿ ವಿಯತ್ತತ್ತ್ವಮಖಿಲಂ.
ಪತಿಃ ಕೃತ್ಯಾನಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಣತಚಿದಾತ್ಮೇಕ್ಷಣವತಾಂ
ಧೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಧ್ಯಾತಃ ಸನ್ ದಿಶಸಿ ನಿಜಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಂ.
ತ್ವದಾತ್ಮಾ ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಸ್ತ್ವದನುಭವಬುದ್ಧಿಸ್ಮೃತಿಪಥಃ
ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಮಶೇಷಂ ಸ್ಥಿರಚರಂ.
ಸದಾ ಯೋಗೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಜತಿ ತವ ಸಾರೂಪ್ಯಮಮಲಂ
ತ್ವದಾಯತ್ತಾನಾಂ ಕಿಂ ನ ಹಿ ಸುಲಭಮಷ್ಟೌ ಚ ವಿಭವಾಃ.
ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಾ ಕತಿ ಕಮಲನೇತ್ರಾಃ ಕತಿ ಹರಾಃ
ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಕತಿ ಚ ಶತಕೋಟಿಷ್ವಧಿಕೃತಾಃ.
ಕೃತಾಜ್ಞಾಃ ಸಂತಸ್ತೇ ವಿವಿಧಕೃತಿರಕ್ಷಾಭೃತಿಕರಾಃ
ಅತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ತವ ಯದಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಿಭವಂ.
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಕಂದಾಯ ತ್ರಿದಶಪರಿಪಾಲಾಯ ಮಹತೇ
ನಮಃ ಕ್ರೌಞಾಭಿಖ್ಯಾಸುರದಲನದಕ್ಷಾಯ ಭವತೇ.
ನಮಃ ಶೂರ ಕ್ರೂರತ್ರಿದಶರಿಪುದಂಡಾಧ್ವರಕೃತೇ
ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನತಿಕೃದವನೇ ಜಾಗರವತೇ.
ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಥಯಸಿ ತದೈಕ್ಯಂ ಗುಹ ವಿಭೋ
ಸ್ತವೇ ಧ್ಯಾನೇ ಪೂಜಾಜಪನಿಯಮಮುಖ್ಯೇಷ್ವಭಿರತಾಃ.
ಭುವಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಸುಚಿರಮುಪಭುಜ್ಯ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ
ಭವಂತಿ ಸ್ಥಾನೇ ತತ್ ತದನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿವಿಮುಖಾಃ.
ಗುರೋರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಕಲಭಯಹಂತ್ರೀಂ ಜಪಪರಾಃ
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಮುಖ್ಯಕ್ರಮವಿಧಿಜುಷೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಾಃ.
ವ್ರತಸ್ಥೈಃ ಕಾಮೌಘೈರಭಿಲಷಿತವಾಂಛಾಂ ಪ್ರಿಯಭುಜಃ
ಚಿರಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾ ಜಗತಿ ವಿಜಯಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ.
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶುಭ್ರಂ ಸ್ಫಟಿಕನಿಕುರುಂಬಾಭರುಚಿರಂ
ಸ್ಫುರನ್ಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ಧವಲವಸನಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ.
ಪ್ರರೋಹತ್ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಬಹುಲಧಾರಾಭಿರಭಿತಃ
ಚಿರಂ ಸಿಕ್ತಾತ್ಮಾ ವೈ ಸ ಭವತಿ ಚ ವಿಚ್ಛಿನ್ನನಿಗಡಃ.
ವೃಧಾ ಕರ್ತುಂ ದುಷ್ಟಾನ್ ವಿವಿಧವಿಷವೇಗಾನ್ ಶಮಯಿತುಂ
ಸುಧಾರೋಚಿಷ್ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಭಟರುಚಿಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ.
ಅಧಃ ಕರ್ತುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವತಿ ವಿನತಾಸೂನುಮಚಿರಾತ್
ವಿಧತ್ತೇ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ವಿವಿಧವಿಷದರ್ಪಾಪಹರಣಂ.
ಪ್ರವಾಲಾಭಾಪೂರೇ ಪ್ರಸರತಿ ಮಹಸ್ತೇ ಜಗದಿದಂ
ದಿವಂ ಭೂಮಿಂ ಕಾಷ್ಠಾಃ ಸಕಲಮಪಿ ಸಂಚಿಂತಯತಿ ಯಃ.
ದ್ರವೀಕುರ್ಯಾಚ್ಚೇತಸ್ತ್ರಿದಶನಿವಹಾನಾಮಪಿ ಸುಖಾದ್-
ಭುವಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ವಶಯತಿ ತಿರಶ್ಚಾಮಪಿ ಮನಃ.
ನವಾಂಭೋದಶ್ಯಾಮಂ ಮರಕತಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಮಥ ವಾ
ಭವಂತಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಯೋ ಭವತಿ ನಿಪುಣೋ ಮೋಹನವಿಧೌ.
ದಿವಿಷ್ಠಾನಾಂ ಭೂಮಾವಪಿ ವಿವಿಧದೇಶೇಷು ವಸತಾಂ
ನೃಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ವಾ ವಿಯತಿ ಚರತಾಂ ಪತ್ರಿಫಣಿನಾಂ.
ಕುಮಾರ ಶ್ರೀಮಂಸ್ತ್ವಾಂ ಕನಕಸದೃಶಾಭಂ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ
ಸಮಾರಬ್ಧಸ್ತಂಭೇ ಸಕಲಜಗತಾಂ ವಾ ಪ್ರಭವತಿ.
ಸಮಸ್ತದ್ಯುಃಸ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಬಲಪೃತನಾನಾಂ ಸವಯಸಾಂ
ಪ್ರಮತ್ತವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ಕಿಟಿಹಯಗಜಾನಾಂ ಚ ಸಪದಿ.
ಘಟಾತ್ಕಾರೈಃ ಸಾಕಂ ಸಹಕೃತಮಹಾಧೂಮಪಟಲ-
ಸ್ಫುಟಾಕಾರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ಮರತಿ ಯದಿ ಮಂತ್ರೀ ಸಕೃದಪಿ.
ಹಠಾದುಚ್ಚಾಟಾಯ ಪ್ರಭವತಿ ಮೃಗಾಣಾಂ ಸ ಪತತಾಂ
ಪಟುರ್ವಿದ್ವೇಷೇ ಸ್ಯಾದ್ವಿಧಿರಚಿತಪಾಶಂ ವಿಘಟಯನ್.
ಸ್ಮರನ್ಘೋರಾಕಾರಂ ತಿಮಿರನಿಕುರುಂಬಸ್ಯ ಸದೃಶಂ
ಜಪನ್ಮಂತ್ರಾನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಕಲರಿಪುದರ್ಪಕ್ಷಪಯಿತಾ.
ಸ ರುದ್ರೇಣೌಪಮ್ಯಂ ಭಜತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಗುಹ ವಿಭೋ
ವರಿಷ್ಠಃ ಸಾಧೂನಾಮಪಿ ಚ ನಿತರಾಂ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್.
ಮಹಾಭೂತವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಲಯತಿ ಚ ಯೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಃ
ಸ ಭೂತೈಃ ಸಂತ್ಯಕ್ತಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ ಚ ಯೋಗೇನ ಸರಸಃ.
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಂತರ್ದಹರಯತಿ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ತು ಕಲಯನ್
ಜಹನ್ಮಾಯೋ ಜೀವನ್ಭವತಿ ಸ ವಿಮುಕ್ತಃ ಪಟುಮತಿಃ.
ಶಿವಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಸುತ ಮಯೂರಾಸನ ಗುಹೇ-
ತ್ಯಮೂನ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಾನ್ಯಖಿಲದುರಿತೌಘಾನ್ ಕ್ಷಪಯತಿ.
ಇಹಾಸೌ ಲೋಕೇ ತು ಪ್ರಬಲವಿಭವಸ್ಸನ್ ಸುವಿಚರನ್
ವಿಮಾನಾರೂಢೋಽನ್ತೇ ತವ ಭಜತಿ ಲೋಕಂ ನಿರುಪಮಂ.
ತವ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಕಲಯಿತುಮನೀಶೋಽಹಮಧುನಾ
ಭವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜಂ ಭವಭಯಹರಂ ನೌಮಿ ಶರಣಂ.
ಅತಃ ಸತ್ಯಾದ್ರೀಶ ಪ್ರಮಥಗಣನಾಥಾತ್ಮಜ ವಿಭೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ವಿತನು ಮಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ಭವಾಯಾನಂದಾಬ್ಧೇ ಶ್ರುತಿನಿಕರಮೂಲಾರ್ಥಮಖಿಲಂ
ನಿಗೃಹ್ಯ ವ್ಯಾಹರ್ತುಂ ಕಮಲಜಮಸಕ್ತಂ ತು ಸಹಸಾ.
ಬ್ರುವಾಣಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಾಮಿಕ್ಷಿತಿಧರಪತೇ ದೇಶಿಕಗುರೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿಂದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ಅಗಸ್ತ್ಯಪ್ರಷ್ಠಾನಾಮಮಲಹೃದಯಾಬ್ಜೈಕನಿಲಯಂ
ಸಕೃದ್ವಾ ನ ಧ್ಯಾತಂ ಪದಕಮಲಯುಗ್ಮಂ ತವ ಮಯಾ.
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೀಜಂತಿ ಸ್ಥಲನಿಲಯ ದೇವೇಶ ವರದ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿಂದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ರಣೇ ಹತ್ವಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಕಲದನುಜಾಂಸ್ತಾರಕಮುಖಾನ್
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಸುರಮುನೀನಾಂ ಭುವಿ ನೃಣಾಂ.
ಮುದಂ ಕುರ್ವಾಣಃ ಶ್ರೀಶಿವಶಿಖರಿನಾಥ ತ್ವಮಖಿಲಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ಶರದ್ರಾಕಾಜೈವಾತೃಕ ವಿಮಲಷಡ್ವಕ್ತ್ರವಿಲಸದ್-
ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹೋ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿದಲಿತಮಹಾಕ್ರೌಂಚಶಿಖರಿನ್.
ಹೃದಾವಾಸ ಶ್ರೀಹಲ್ಲಕಗಿರಿಪತೇ ಸರ್ವವಿದುಷಾಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿಂದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ಮಹಾಂತಂ ಕೇಕೀಂದ್ರಂ ವರದ ಸಹಸಾಽಽರುಹ್ಯ ದಿವಿಷದ್-
ಗಣಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಭಯದ ಮುನೀನಾಂ ಚ ಭಜತಾಂ.
ಬಲಾರಾತೇಃ ಕನ್ಯಾರಮಣ ಬಹುಪುಣ್ಯಾಚಲಪತೇ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿಂದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಂ.
ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಶಿವಗುರುಂ ಸಂತತಲಸತ್-
ತಟಿತ್ಕೋಟಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಘ್ನಮಮಲಂ.
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರಗಣನಮಸ್ಕಾರ್ಯಚರಣಂ
ಗುಹಂ ಶ್ರೀಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಮಹಮಂತರ್ಹೃದಿ ಭಜೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.2K

Comments

4tzki

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |