ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

 

 

ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೇ
ತ್ರಿಭುವನತಾರಿಣಿ ತರಲತರಂಗೇ.
ಶಂಕರಮೌಲಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಮಲೇ
ಮಮ ಮತಿರಾಸ್ತಾಂ ತವ ಪದಕಮಲೇ.
ಭಾಗೀರಥಿಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾತಃ
ತವ ಜಲಮಹಿಮಾ ನಿಗಮೇ ಖ್ಯಾತಃ.
ನಾಹಂ ಜಾನೇ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ
ತ್ರಾಹಿ ಕೃಪಾಮಯಿ ಮಾಮಜ್ಞಾನಂ.
ಹರಿಪದಪಾದ್ಯತರಂಗಿಣಿ ಗಂಗೇ
ಹಿಮವಿಧುಮುಕ್ತಾಧವಲತರಂಗೇ.
ದೂರೀಕುರು ಮಮ ದುಷ್ಕೃತಿಭಾರಂ
ಕುರು ಕೃಪಯಾ ಭವಸಾಗರಪಾರಂ.
ತವ ಜಲಮಮಲಂ ಯೇನ ನಿಪೀತಂ
ಪರಮಪದಂ ಖಲು ತೇನ ಗೃಹೀತಂ.
ಮಾತರ್ಗಂಗೇ ತ್ವಯಿ ಯೋ ಭಕ್ತಃ
ಕಿಲ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಯಮಃ ಶಕ್ತಃ.
ಪತಿತೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಗಂಗೇ
ಖಂಡಿತಗಿರಿವರಮಂಡಿತಭಂಗೇ.
ಭೀಷ್ಮಜನನಿ ಹೇ ಮುನಿವರಕನ್ಯೇ
ಪತಿತನಿವಾರಿಣಿ ತ್ರಿಭುವನಧನ್ಯೇ.
ಕಲ್ಪಲತಾಮಿವ ಫಲದಾಂ ಲೋಕೇ
ಪ್ರಣಮತಿ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ನ ಪತತಿ ಶೋಕೇ.
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣಿ ಗಂಗೇ
ವಿಬುಧವಧೂಕೃತತರಲಾಪಾಂಗೇ.
ತವ ಚೇನ್ಮಾತಃ ಸ್ರೋತಸ್ನಾತಃ
ಪುನರಪಿ ಜಠರೇ ಸೋಽಪಿ ನ ಜಾತಃ.
ನರಕನಿವಾರಿಣಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಗಂಗೇ
ಕಲುಷವಿನಾಶಿನಿ ಮಹಿಮೋತ್ತುಂಗೇ.
ಪರಿಲಸದಂಗೇ ಪುಣ್ಯತರಂಗೇ
ಜಯ ಜಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಕರುಣಾಪಾಂಗೇ.
ಇಂದ್ರಮುಕುಟಮಣಿರಾಜಿತಚರಣೇ
ಸುಖದೇ ಶುಭದೇ ಸೇವಕಚರಣೇ.
ರೋಗಂ ಶೋಕಂ ಪಾಪಂ ತಾಪಂ
ಹರ ಮೇ ಭಗವತಿ ಕುಮತಿಕಲಾಪಂ.
ತ್ರಿಭುವನಸಾರೇ ವಸುಧಾಹಾರೇ
ತ್ವಮಸಿ ಗತಿರ್ಮಮ ಖಲು ಸಂಸಾರೇ.
ಅಲಕಾನಂದೇ ಪರಮಾನಂದೇ
ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ಕಾತರವಂದ್ಯೇ.
ತವ ತಟನಿಕಟೇ ಯಸ್ಯ ಹಿ ವಾಸಃ
ಖಲು ವೈಕುಂಠೇ ತಸ್ಯ ನಿವಾಸಃ.
ವರಮಿಹ ನೀರೇ ಕಮಠೋ ಮೀನಃ
ಕಿಂ ವಾ ತೀರೇ ಸರಟಃ ಕ್ಷೀಣಃ.
ಅಥವಾ ಗವ್ಯೂತೌ ಶ್ವಪಚೋ ದೀನ-
ಸ್ತವ ನ ಹಿ ದೂರೇ ನೃಪತಿಕುಲೀನಃ.
ಭೋ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪುಣ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ
ದೇವಿ ದ್ರವಮಯಿ ಮುನಿವರಕನ್ಯೇ.
ಗಂಗಾಸ್ತವಮಿಮಮಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ
ಪಠತಿ ನರೋ ಯಃ ಸ ಜಯತಿ ಸತ್ಯಂ.
ಯೇಷಾಂ ಹೃದಯೇ ಗಂಗಾ ಭಕ್ತಿ-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಭವತಿ ಸದಾ ಸುಖಮುಕ್ತಿಃ.
ಮಧುರಮನೋಹರಪಂಝಟಿಕಾಭಿಃ
ಪರಮಾನಂದಕಲಿತಲಲಿತಾಭಿಃ.
ಗಂಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭವಸಾರಂ
ವಾಂಛಿತಫಲದಂ ವಿದಿತಮುದಾರಂ.
ಶಂಕರಸೇವಕಶಂಕರರಚಿತಂ
ಪಠತಿ ಚ ವಿಷಯೀದಮಿತಿ ಸಮಾಪ್ತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |