రామ ప్రణామ స్తోత్రం

విశ్వేశమాదిత్యసమప్రకాశం
పృషత్కచాపే కరయోర్దధానం.
సదా హి సాకేతపురప్రదీప-
మానందవర్ధం ప్రణమామి రామం.
నానాగుణైర్భూషితమాదిదేవం
దివ్యస్వరూపం విమలం మనోజ్ఞం.
ఆపత్సు రక్షాకరమీశచాప-
భంగం సుసంగం ప్రణమామి రామం.
సీతాపతిం సర్వనతం వినీతం
సర్వస్వదాతారమనంతకీర్తిం.
సిద్ధైః సుయుక్తం సురసిద్ధిదాన-
కర్తారమీశం ప్రణమామి రామం.
శుభప్రదం దాశరథం స్వయంభుం
దశాస్యహంతారమురం సురేడ్యం.
కటాక్షదృష్ట్యా కరుణార్ద్రవృష్టి-
ప్రవర్షణం తం ప్రణమామి రామం.
ముదాకరం మోదవిధానహేతుం
దుఃస్వప్నదాహీకరధూమకేతుం.
విశ్వప్రియం విశ్వవిధూతవంద్య-
పదాంబుజం తం ప్రణమామి రామం.
రామస్య పాఠం సతతం స్తుతేర్యః
కరోతి భూతిం కరుణాం సురమ్యాం.
ప్రాప్నోతి సిద్ధిం విమలాం చ కీర్తి-
మాయుర్ధనం వంశబలే గుణం చ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

హనుమాన్ స్తుతి

హనుమాన్ స్తుతి

అరుణారుణ- లోచనమగ్రభవం వరదం జనవల్లభ- మద్రిసమం. హరిభక్తమపార- సముద్రతరం హనుమంతమజస్రమజం భజ రే. వనవాసినమవ్యయ- రుద్రతనుం బలవర్ద్ధన- త్త్వమరేర్దహనం. ప్రణవేశ్వరముగ్రమురం హరిజం హనుమంతమజస్రమజం భజ రే. పవనాత్మజమాత్మవిదాం సకలం కపిలం కపితల్లజమార్తిహరం. కవిమంబుజ- నేత్రమ

Click here to know more..

నరసింహ అష్టోత్తర శతనామావలి

నరసింహ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం శ్రీనారసింహాయ నమః. ఓం మహాసింహాయ నమః. ఓం దివ్యసింహాయ నమః. ఓం మహాబలాయ నమః. ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం స్తంభజాయ నమః. ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః. ఓం రౌద్రాయ నమః. ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం యోగానందాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం

Click here to know more..

స్త్రీల వ్రత కథలు

స్త్రీల వ్రత కథలు

మోచేటి పద్మము (మూగనోము). ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య మొదలుకొని కార్తీక శుద్ధ పూర్ణిమ వరకును మూడుపూటలు భోజనముచేసి సాయంకాల సమయమున కంఠ స్నానముచేసి

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |