రామ ప్రణామ స్తోత్రం

విశ్వేశమాదిత్యసమప్రకాశం
పృషత్కచాపే కరయోర్దధానం.
సదా హి సాకేతపురప్రదీప-
మానందవర్ధం ప్రణమామి రామం.
నానాగుణైర్భూషితమాదిదేవం
దివ్యస్వరూపం విమలం మనోజ్ఞం.
ఆపత్సు రక్షాకరమీశచాప-
భంగం సుసంగం ప్రణమామి రామం.
సీతాపతిం సర్వనతం వినీతం
సర్వస్వదాతారమనంతకీర్తిం.
సిద్ధైః సుయుక్తం సురసిద్ధిదాన-
కర్తారమీశం ప్రణమామి రామం.
శుభప్రదం దాశరథం స్వయంభుం
దశాస్యహంతారమురం సురేడ్యం.
కటాక్షదృష్ట్యా కరుణార్ద్రవృష్టి-
ప్రవర్షణం తం ప్రణమామి రామం.
ముదాకరం మోదవిధానహేతుం
దుఃస్వప్నదాహీకరధూమకేతుం.
విశ్వప్రియం విశ్వవిధూతవంద్య-
పదాంబుజం తం ప్రణమామి రామం.
రామస్య పాఠం సతతం స్తుతేర్యః
కరోతి భూతిం కరుణాం సురమ్యాం.
ప్రాప్నోతి సిద్ధిం విమలాం చ కీర్తి-
మాయుర్ధనం వంశబలే గుణం చ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

71.8K

Comments

z6ubt

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |