രാമ പ്രണാമ സ്തോത്രം

വിശ്വേശമാദിത്യസമപ്രകാശം
പൃഷത്കചാപേ കരയോർദധാനം.
സദാ ഹി സാകേതപുരപ്രദീപ-
മാനന്ദവർധം പ്രണമാമി രാമം.
നാനാഗുണൈർഭൂഷിതമാദിദേവം
ദിവ്യസ്വരൂപം വിമലം മനോജ്ഞം.
ആപത്സു രക്ഷാകരമീശചാപ-
ഭംഗം സുസംഗം പ്രണമാമി രാമം.
സീതാപതിം സർവനതം വിനീതം
സർവസ്വദാതാരമനന്തകീർതിം.
സിദ്ധൈഃ സുയുക്തം സുരസിദ്ധിദാന-
കർതാരമീശം പ്രണമാമി രാമം.
ശുഭപ്രദം ദാശരഥം സ്വയംഭും
ദശാസ്യഹന്താരമുരം സുരേഡ്യം.
കടാക്ഷദൃഷ്ട്യാ കരുണാർദ്രവൃഷ്ടി-
പ്രവർഷണം തം പ്രണമാമി രാമം.
മുദാകരം മോദവിധാനഹേതും
ദുഃസ്വപ്നദാഹീകരധൂമകേതും.
വിശ്വപ്രിയം വിശ്വവിധൂതവന്ദ്യ-
പദാംബുജം തം പ്രണമാമി രാമം.
രാമസ്യ പാഠം സതതം സ്തുതേര്യഃ
കരോതി ഭൂതിം കരുണാം സുരമ്യാം.
പ്രാപ്നോതി സിദ്ധിം വിമലാം ച കീർതി-
മായുർധനം വംശബലേ ഗുണം ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഗിരീശ സ്തുതി

ഗിരീശ സ്തുതി

ശിവശർവമപാര- കൃപാജലധിം ശ്രുതിഗമ്യമുമാദയിതം മുദിതം. സുഖദം ച ധരാധരമാദിഭവം ഭജ രേ ഗിരിശം ഭജ രേ ഗിരിശം. ജനനായകമേക- മഭീഷ്ടഹൃദം ജഗദീശമജം മുനിചിത്തചരം. ജഗദേകസുമംഗല- രൂപശിവം ഭജ രേ ഗിരിശം ഭജ രേ ഗിരിശം. ജടിനം ഗ്രഹതാരകവൃന്ദപതിം ദശബാഹുയുതം സിതനീലഗലം. നടരാജമുദാര- ഹൃദന്ത

Click here to know more..

കനകധാരാ സ്തോത്രം

കനകധാരാ സ്തോത്രം

അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുലാഭരണം തമാലം। അംഗീകൃതാഖിലവിഭൂതിരപാംഗലീലാ മാംഗല്യദാഽസ്തു മമ മംഗലദേവതായാഃ। മുഗ്ധാ മുഹുർവിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി। മാലാ ദൃശോർമധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ।

Click here to know more..

തർക്കങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ നകുലി സരസ്വതി മന്ത്രം

തർക്കങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ നകുലി സരസ്വതി മന്ത്രം

ഐം ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ക്ലീം ദന്തൈഃ പരിവൃതാ പവിഃ. സൗഃ സർവസ്യൈ വാച ഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദയേത്.. വദ വദ വാഗ്വാദിനീ സ്വാഹാ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |