రామ నమస్కార స్తోత్రం

 

Rama Namaskara Stotra

 

ఓం శ్రీహనుమానువాచ.
తిరశ్చామపి రాజేతి సమవాయం సమీయుషాం.
యథా సుగ్రీవముఖ్యానాం యస్తముగ్రం నమామ్యహం.
సకృదేవ ప్రపన్నాయ విశిష్టాయైవ యత్ ప్రియం.
విభీషణాయాబ్ధితటే యస్తం వీరం నమామ్యహం.
యో మహాన్ పూజితో వ్యాపీ మహాబ్ధేః కరుణామృతం.
స్తుతం జటాయునా యేన మహావిష్ణుం నమామ్యహం.
తేజసాఽఽప్యాయితా యస్య జ్వలంతి జ్వలనాదయః.
ప్రకాశతే స్వతంత్రో యస్తం జ్వలంతం నమామ్యహం.
సర్వతోముఖతా యేన లీలయా దర్శితా రణే.
రాక్షసేశ్వరయోధానాం తం వందే సర్వతోముఖం.
నృభావం తు ప్రపన్నానాం హినస్తి చ యథా నృషు.
సింహః సత్త్వేష్వివోత్కృష్టస్తం నృసింహం నమామ్యహం.
యస్మాద్బిభ్యతి వాతార్కజ్వలేంద్రాః సమృత్యవః.
భియం ధినోతి పాపానాం భీషణం తం నమామ్యహం.
పరస్య యోగ్యతాపేక్షారహితో నిత్యమంగలం.
దదాత్యేవ నిజౌదార్యాద్యస్తం భద్రం నమామ్యహం.
యో మృత్యుం నిజదాసానాం మారయత్యఖిలేష్టదః.
తత్రోదాహృతయో బహ్వ్యో మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహం.
యత్పాదపద్మప్రణతో భవేదుత్తమపూరుషః.
తమీశం సర్వదేవానాం నమనీయం నమామ్యహం.
ఆత్మభావం సముత్క్షిప్య దాస్యేనైవ రఘూత్తమం.
భజేఽహం ప్రత్యహం రామం ససీతం సహలక్ష్ణం.
నిత్యం శ్రీరామభక్తస్య కింకరా యమకింకరాః.
శివమయ్యో దిశస్తస్య సిద్ధయస్తస్య దాసికాః.
ఇదం హనూమతా ప్రోక్తం మంత్రరాజాత్మకం స్తవం.
పఠేదనుదినం యస్తు స రామే భక్తిమాన్ భవేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |