மீனாட்சி ஸ்துதி

ஶரஶராஸன- பாஶலஸத்கரா-
மருணவர்ணதனும் பரரூபிணீம்.
விஜயதாம் பரமாம் மனுஜா꞉ ஸதா
பஜத மீனஸமானஸுலோசனாம்.
அபினவேந்து- ஶிரஸ்க்ருதபூஷணா-
முதிதபாஸ்கர- துல்யவிசித்ரிதாம்.
ஜனனிமுக்யதராம் மனுஜா꞉ ஸதா
பஜத மீனஸமானஸுலோசனாம்.
அகணிதாம் புருஷேஷு பரோத்தமாம்
ப்ரணதஸஜ்ஜன- ரக்ஷணதத்பராம்.
குணவதீமகுணாம் மனுஜா꞉ ஸதா
பஜத மீனஸமானஸுலோசனாம்.
விமலகாந்தித- சாருஸரோஜகா-
மகதவாங்மய- மானஸகோசராம்.
அமிதஸூர்யருசிம் மனுஜா꞉ ஸதா
பஜத மீனஸமானஸுலோசனாம்.
பரமதாமபவாம் ச சதுஷ்கராம்
ஸுரமஸுந்தர- ஶங்கரஸம்யுதாம்.
அதுலிதாம் வரதாம் மனுஜா꞉ ஸதா
பஜத மீனஸமானஸுலோசனாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |