ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸ್ತುತಿ

ಶರಶರಾಸನ- ಪಾಶಲಸತ್ಕರಾ-
ಮರುಣವರ್ಣತನುಂ ಪರರೂಪಿಣೀಂ.
ವಿಜಯದಾಂ ಪರಮಾಂ ಮನುಜಾಃ ಸದಾ
ಭಜತ ಮೀನಸಮಾನಸುಲೋಚನಾಂ.
ಅಭಿನವೇಂದು- ಶಿರಸ್ಕೃತಭೂಷಣಾ-
ಮುದಿತಭಾಸ್ಕರ- ತುಲ್ಯವಿಚಿತ್ರಿತಾಂ.
ಜನನಿಮುಖ್ಯತರಾಂ ಮನುಜಾಃ ಸದಾ
ಭಜತ ಮೀನಸಮಾನಸುಲೋಚನಾಂ.
ಅಗಣಿತಾಂ ಪುರುಷೇಷು ಪರೋತ್ತಮಾಂ
ಪ್ರಣತಸಜ್ಜನ- ರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಂ.
ಗುಣವತೀಮಗುಣಾಂ ಮನುಜಾಃ ಸದಾ
ಭಜತ ಮೀನಸಮಾನಸುಲೋಚನಾಂ.
ವಿಮಲಗಾಂಧಿತ- ಚಾರುಸರೋಜಗಾ-
ಮಗತವಾಙ್ಮಯ- ಮಾನಸಗೋಚರಾಂ.
ಅಮಿತಸೂರ್ಯರುಚಿಂ ಮನುಜಾಃ ಸದಾ
ಭಜತ ಮೀನಸಮಾನಸುಲೋಚನಾಂ.
ಪರಮಧಾಮಭವಾಂ ಚ ಚತುಷ್ಕರಾಂ
ಸುರಮಸುಂದರ- ಶಂಕರಸಂಯುತಾಂ.
ಅತುಲಿತಾಂ ವರದಾಂ ಮನುಜಾಃ ಸದಾ
ಭಜತ ಮೀನಸಮಾನಸುಲೋಚನಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |