మీనాక్షీ స్తుతి

శరశరాసన- పాశలసత్కరా-
మరుణవర్ణతనుం పరరూపిణీం.
విజయదాం పరమాం మనుజాః సదా
భజత మీనసమానసులోచనాం.
అభినవేందు- శిరస్కృతభూషణా-
ముదితభాస్కర- తుల్యవిచిత్రితాం.
జననిముఖ్యతరాం మనుజాః సదా
భజత మీనసమానసులోచనాం.
అగణితాం పురుషేషు పరోత్తమాం
ప్రణతసజ్జన- రక్షణతత్పరాం.
గుణవతీమగుణాం మనుజాః సదా
భజత మీనసమానసులోచనాం.
విమలగాంధిత- చారుసరోజగా-
మగతవాఙ్మయ- మానసగోచరాం.
అమితసూర్యరుచిం మనుజాః సదా
భజత మీనసమానసులోచనాం.
పరమధామభవాం చ చతుష్కరాం
సురమసుందర- శంకరసంయుతాం.
అతులితాం వరదాం మనుజాః సదా
భజత మీనసమానసులోచనాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

94.0K
1.1K

Comments

dwdfk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |