కామాక్షీ సుప్రభాత స్తోత్రం

జగదవనవిధౌ త్వం జాగరూకా భవాని
తవ తు జనని నిద్రామాత్మవత్కల్పయిత్వా.
ప్రతిదివసమహం త్వాం బోధయామి ప్రభాతే
త్వయి కృతమపరాధం సర్వమేతం క్షమస్వ.
యది ప్రభాతం తవ సుప్రభాతం
తదా ప్రభాతం మమ సుప్రభాతం.
తస్మాత్ ప్రభాతే తవ సుప్రభాతం
వక్ష్యామి మాతః కురు సుప్రభాతం.
కామాక్షి దేవ్యంబ తవార్ద్రదృష్ట్యా
మూకః స్వయం మూకకవిర్యథాఽసీత్.
తథా కురు త్వం పరమేశ జాయే
త్వత్పాదమూలే ప్రణతం దయార్ద్రే.
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ వరదే ఉత్తిష్ఠ జగదీశ్వరి.
ఉత్తిష్ఠ జగదాధారే త్రైలోక్యం మంగలం కురు.
శృణోషి కశ్చిద్ ధ్వనిరుత్థితోఽయం
మృదంగభేరీపటహానకానాం.
వేదధ్వనిం శిక్షితభూసురాణాం
శృణోషి భద్రే కురు సుప్రభాతం.
శృణోషి భద్రే నను శంఖఘోషం
వైతాలికానాం మధురం చ గానం.
శృణోషి మాతః పికకుక్కుటానాం
ధ్వనిం ప్రభాతే కురు సుప్రభాతం.
మాతర్నిరీక్ష్య వదనం భగవాన్ శశాంకో
లజ్జాన్వితః స్వయమహో నిలయం ప్రవిష్టః.
ద్రష్టుం త్వదీయవదనం భగవాన్ దినేశో
హ్యాయాతి దేవి సదనం కురు సుప్రభాతం.
పశ్యాంబ కేచిద్ ధృతపూర్ణకుంభాః
కేచిద్ దయార్ద్రే ధృతపుష్పమాలాః .
కాచిత్ శుభాంగ్యో నను వాద్యహస్తా-
స్తిష్ఠంతి తేషాం కురు సుప్రభాతం.
భేరీమృదంగపణవానకవాద్యహస్తాః
స్తోతుం మహేశదయితే స్తుతిపాఠకాస్త్వాం.
తిష్ఠంతి దేవి సమయం తవ కాంక్షమాణాః
హ్యుత్తిష్ఠ దివ్యశయనాత్ కురు సుప్రభాతం.
మాతర్నిరీక్ష్య వదనం భగవాన్ త్వదీయం
నైవోత్థితః శశిధియా శయితస్తవాంకే.
సంబోధయాశు గిరిజే విమలం ప్రభాతం
జాతం మహేశదయితే కురు సుప్రభాతం.
అంతశ్చరంత్యాస్తవ భూషణానాం
ఝల్ఝల్ధ్వనిం నూపురకంకణానాం.
శ్రుత్వా ప్రభాతే తవ దర్శనార్థీ
ద్వారి స్థితోఽహం కురు సుప్రభాతం.
వాణీ పుస్తకమంబికే గిరిసుతే పద్మాని పద్మాసనా
రంభా త్వంబరడంబరం గిరిసుతా గంగా చ గంగాజలం.
కాలీ తాలయుగం మృదంగయుగలం బృందా చ నందా తథా
నీలా నిర్మలదర్పణం ధృతవతీ తాసాం ప్రభాతం శుభం.
ఉత్థాయ దేవి శయనాద్భగవాన్ పురారిః
స్నాతుం ప్రయాతి గిరిజే సురలోకనద్యాం.
నైకో హి గంతుమనఘే రమతే దయార్ద్రే
హ్యుత్తిష్ఠ దేవి శయనాత్కురు సుప్రభాతం.
పశ్యాంబ కేచిత్ఫలపుష్పహస్తాః
కేచిత్పురాణాని పఠంతి మాతః.
పఠంతి వేదాన్బహవస్తవాగ్రే
తేషాం జనానాం కురు సుప్రభాతం.
లావణ్యశేవధిమవేక్ష్య చిరం త్వదీయం
కందర్పదర్పదలనోఽపి వశం గతస్తే.
కామారిచుంబితకపోలయుగం త్వదీయం
ద్రష్టుం స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతం.
గాంగేయతోయమమవాహ్య మునీశ్వరాస్త్వాం
గంగాజలైః స్నపయితుం బహవో ఘటాంశ్చ.
ధృత్వా శిరఃసు భవతీమభికాంక్షమాణాః
ద్వారి స్థితా హి వరదే కురు సుప్రభాతం.
మందారకుందకుసుమైరపి జాతిపుష్పై-
ర్మాలాకృతావిరచితాని మనోహరాణి.
మాల్యాని దివ్యపదయోరపి దాతుమంబ
తిష్ఠంతి దేవి మునయః కురు సుప్రభాతం.
కాంచీకలాపపరిరంభనితంబబింబం
కాశ్మీరచందనవిలేపితకంఠదేశం.
కామేశచుంబితకపోలముదారనాసాం
ద్రష్టుం స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతం.
మందస్మితం విమలచారువిశాలనేత్రం
కంఠస్థలం కమలకోమలగర్భగౌరం.
చక్రాంకితం చ యుగలం పదయోర్మృగాక్షి
ద్రష్టుం స్థితాః వయమయే కురు సుప్రభాతం.
మందస్మితం త్రిపురనాశకరం పురారేః
కామేశ్వరప్రణయకోపహరం స్మితం తే.
మందస్మితం విపులహాసమవేక్షితుం తే
మాతః స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతం.
మాతా శిశూనాం పరిరక్షణార్థం
న చైవ నిద్రావశమేతి లోకే.
మాతా త్రయాణాం జగతాం గతిస్త్వం
సదా వినిద్రా కురు సుప్రభాతం.
మాతర్మురారికమలాసనవందితాంఘ్ర్యా
హృద్యాని దివ్యమధురాణి మనోహరాణి.
శ్రోతుం తవాంబ వచనాని శుభప్రదాన
ద్వారి స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతం.
దిగంబరో బ్రహ్మకపాలపాణి-
ర్వికీర్ణకేశః ఫణివేష్టితాంగః.
తథాఽపి మాతస్తవ దేవిసంగాత్
మహేశ్వరోఽభూత్ కురు సుప్రభాతం.
అయి తు జనని దత్తస్తన్యపానేన దేవి
ద్రవిడశిశురభూద్వై జ్ఞానసంపన్నమూర్తిః.
ద్రవిడతనయభుక్తక్షీరశేషం భవాని
వితరసి యది మాతః సుప్రభాతం భవేన్మే.
జనని తవ కుమారః స్తన్యపానప్రభావాత్
శిశురపి తవ భర్తుః కర్ణమూలే భవాని.
ప్రణవపదవిశేషం బోధయామాస దేవి
యది మయి చ కృపా తే సుప్రభాతం భవేన్మే.
త్వం విశ్వనాథస్య విశాలనేత్రా
హాలస్యనాథస్య ను మీననేత్రా.
ఏకామ్రనాథస్య ను కామనేత్రా
కామేశజాయే కురు సుప్రభాతం.
శ్రీచంద్రశేఖరగురుర్భగవాన్ శరణ్యే
త్వత్పాదభక్తిభరితః ఫలపుష్పపాణిః.
ఏకామ్రనాథదయితే తవ దర్శనార్థీ
తిష్ఠత్యయం యతివరో మమ సుప్రభాతం.
ఏకామ్రనాథదయితే నను కామపీఠే
సంపూజితాఽసి వరదే గురుశంకరేణ.
శ్రీశంకరాదిగురువర్యసమర్చితాంఘ్రిం
ద్రష్టుం స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతం.
దురితశమనదక్షౌ మృత్యుసంతాసదక్షౌ
చరణముపగతానాం ముక్తిదౌ జ్ఞానదౌ తౌ.
అభయవరదహస్తౌ ద్రష్టుమంబ స్థితోఽహం
త్రిపురదలనజాయే సుప్రభాతం మమార్యే.
మాతస్తదీయచరణం హరిపద్మజాద్యై-
ర్వంద్యం రథాంగసరసీరుహశంఖచిహ్నం.
ద్రష్టుం చ యోగిజనమానసరాజహంసం
ద్వారి స్థితోఽస్మి వరదే కురు సుప్రభాతం.
పశ్యంతు కేచిద్వదనం త్వదీయం
స్తువంతు కల్యాణగుణాంస్తవాన్యే.
నమంతు పాదాబ్జ యుగం త్వదీయా
ద్వారే స్థితానాం కురు సుప్రభాతం.
కేచిత్సుమేరోః శిఖరేఽతితుంగే
కేచిన్మణిద్వీపవరే విశాలే.
పశ్యంతు కేచిత్త్వమృదాబ్ధిమధ్యే
పశ్యామ్యహం త్వామిహ సుప్రభాతం.
శంభోర్వామాంకసంస్థాం శశినిభవదనాం నీలపద్మాయతాక్షీం
శ్యామాంగాం చారుహాసాం నిబిడతరకుచాం పక్వబింబాధరోష్ఠీం.
కామాక్షీం కామదాత్రీం కుటిలకచభరాం భూషణైర్భూషితాంగీం
పశ్యామః సుప్రభాతే ప్రణతజనిమతామద్య నః సుప్రభాతం.
కామప్రదాకల్పతరుర్విభాసి
నాన్యా గతిర్మే నను చాతకోఽహం.
వర్షస్య మోఘః కనకాంబుధారాః
కాశ్చిత్తు ధారా మయి కల్పయాశు.
త్రిలోచనప్రియాం వందే వందే త్రిపురసుందరీం.
త్రిలోకనాయికాం వందే సుప్రభాతం మమాంబికే.
కామాక్షి దేవ్యంబ తవార్ద్రదృష్ట్యా
కృతం మయేదం ఖలు సుప్రభాతం.
సద్యః ఫలం మే సుఖమంబ లబ్ధం
తథా చ మే దుఃఖదశా గతా హి.
యే వా ప్రభాతే పురతస్తవార్యే
పఠంతి భక్త్యా నను సుప్రభాతం.
శృణ్వంతి యే వా త్వయి బద్ధచిత్తా-
స్తేషాం ప్రభాతం కురు సుప్రభాతం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

62.7K

Comments

httus
Fantastic! 🎉🌟👏 -User_se91ec

Fabulous! -Vivek Rathour

Brilliant! -Abhilasha

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |