ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಗದವನವಿಧೌ ತ್ವಂ ಜಾಗರೂಕಾ ಭವಾನಿಜಗದವನವಿಧೌ ತ್ವಂ ಜಾಗರೂಕಾ ಭವಾನಿತವ ತು ಜನನಿ ನಿದ್ರಾಮಾತ್ಮವತ್ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ.ಪ್ರತಿದಿವಸಮಹಂ ತ್ವಾಂ ಬೋಧಯಾಮಿ ಪ್ರಭಾತೇತ್ವಯಿ ಕೃತಮಪರಾಧಂ ಸರ್ವಮೇತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ.ಯದಿ ಪ್ರಭಾತಂ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂತದಾ ಪ್ರಭಾತಂ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಭಾತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವ್ಯಂಬ ತವಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾಮೂಕಃ ಸ್ವಯಂ ಮೂಕಕವಿರ್ಯಥಾಽಸೀತ್.ತಥಾ ಕುರು ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ ಜಾಯೇತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲೇ ಪ್ರಣತಂ ದಯಾರ್ದ್ರೇ.ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ವರದೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಜಗದೀಶ್ವರಿ.ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಜಗದಾಧಾರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು.ಶೃಣೋಷಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಧ್ವನಿರುತ್ಥಿತೋಽಯಂಮೃದಂಗಭೇರೀಪಟಹಾನಕಾನಾಂ.ವೇದಧ್ವನಿಂ ಶಿಕ್ಷಿತಭೂಸುರಾಣಾಂಶೃಣೋಷಿ ಭದ್ರೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಶೃಣೋಷಿ ಭದ್ರೇ ನನು ಶಂಖಘೋಷಂವೈತಾಲಿಕಾನಾಂ ಮಧುರಂ ಚ ಗಾನಂ.ಶೃಣೋಷಿ ಮಾತಃ ಪಿಕಕುಕ್ಕುಟಾನಾಂಧ್ವನಿಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಾತರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ವದನಂ ಭಗವಾನ್ ಶಶಾಂಕೋಲಜ್ಜಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಹೋ ನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ.ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದೀಯವದನಂ ಭಗವಾನ್ ದಿನೇಶೋಹ್ಯಾಯಾತಿ ದೇವಿ ಸದನಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಪಶ್ಯಾಂಬ ಕೇಚಿದ್ ಧೃತಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಃಕೇಚಿದ್ ದಯಾರ್ದ್ರೇ ಧೃತಪುಷ್ಪಮಾಲಾಃ .ಕಾಚಿತ್ ಶುಭಾಂಗ್ಯೋ ನನು ವಾದ್ಯಹಸ್ತಾ-ಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಭೇರೀಮೃದಂಗಪಣವಾನಕವಾದ್ಯಹಸ್ತಾಃಸ್ತೋತುಂ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕಾಸ್ತ್ವಾಂ.ತಿಷ್ಠಂತಿ ದೇವಿ ಸಮಯಂ ತವ ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾಃಹ್ಯುತ್ತಿಷ್ಠ ದಿವ್ಯಶಯನಾತ್ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಾತರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ವದನಂ ಭಗವಾನ್ ತ್ವದೀಯಂನೈವೋತ್ಥಿತಃ ಶಶಿಧಿಯಾ ಶಯಿತಸ್ತವಾಂಕೇ.ಸಂಬೋಧಯಾಶು ಗಿರಿಜೇ ವಿಮಲಂ ಪ್ರಭಾತಂಜಾತಂ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಅಂತಶ್ಚರಂತ್ಯಾಸ್ತವ ಭೂಷಣಾನಾಂಝಲ್ಝಲ್ಧ್ವನಿಂ ನೂಪುರಕಂಕಣಾನಾಂ.ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಭಾತೇ ತವ ದರ್ಶನಾರ್ಥೀದ್ವಾರಿ ಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ವಾಣೀ ಪುಸ್ತಕಮಂಬಿಕೇ ಗಿರಿಸುತೇ ಪದ್ಮಾನಿ ಪದ್ಮಾಸನಾರಂಭಾ ತ್ವಂಬರಡಂಬರಂ ಗಿರಿಸುತಾ ಗಂಗಾ ಚ ಗಂಗಾಜಲಂ.ಕಾಲೀ ತಾಲಯುಗಂ ಮೃದಂಗಯುಗಲಂ ಬೃಂದಾ ಚ ನಂದಾ ತಥಾನೀಲಾ ನಿರ್ಮಲದರ್ಪಣಂ ಧೃತವತೀ ತಾಸಾಂ ಪ್ರಭಾತಂ ಶುಭಂ.ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ಶಯನಾದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರಾರಿಃಸ್ನಾತುಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಗಿರಿಜೇ ಸುರಲೋಕನದ್ಯಾಂ.ನೈಕೋ ಹಿ ಗಂತುಮನಘೇ ರಮತೇ ದಯಾರ್ದ್ರೇಹ್ಯುತ್ತಿಷ್ಠ ದೇವಿ ಶಯನಾತ್ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಪಶ್ಯಾಂಬ ಕೇಚಿತ್ಫಲಪುಷ್ಪಹಸ್ತಾಃಕೇಚಿತ್ಪುರಾಣಾನಿ ಪಠಂತಿ ಮಾತಃ.ಪಠಂತಿ ವೇದಾನ್ಬಹವಸ್ತವಾಗ್ರೇತೇಷಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಮವೇಕ್ಷ್ಯ ಚಿರಂ ತ್ವದೀಯಂಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನೋಽಪಿ ವಶಂ ಗತಸ್ತೇ.ಕಾಮಾರಿಚುಂಬಿತಕಪೋಲಯುಗಂ ತ್ವದೀಯಂದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಥಿತಾ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಗಾಂಗೇಯತೋಯಮಮವಾಹ್ಯ ಮುನೀಶ್ವರಾಸ್ತ್ವಾಂಗಂಗಾಜಲೈಃ ಸ್ನಪಯಿತುಂ ಬಹವೋ ಘಟಾಂಶ್ಚ.ಧೃತ್ವಾ ಶಿರಃಸು ಭವತೀಮಭಿಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾಃದ್ವಾರಿ ಸ್ಥಿತಾ ಹಿ ವರದೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಂದಾರಕುಂದಕುಸುಮೈರಪಿ ಜಾತಿಪುಷ್ಪೈ-ರ್ಮಾಲಾಕೃತಾವಿರಚಿತಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ.ಮಾಲ್ಯಾನಿ ದಿವ್ಯಪದಯೋರಪಿ ದಾತುಮಂಬತಿಷ್ಠಂತಿ ದೇವಿ ಮುನಯಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಕಾಂಚೀಕಲಾಪಪರಿರಂಭನಿತಂಬಬಿಂಬಂಕಾಶ್ಮೀರಚಂದನವಿಲೇಪಿತಕಂಠದೇಶಂ.ಕಾಮೇಶಚುಂಬಿತಕಪೋಲಮುದಾರನಾಸಾಂದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಥಿತಾ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ವಿಮಲಚಾರುವಿಶಾಲನೇತ್ರಂಕಂಠಸ್ಥಲಂ ಕಮಲಕೋಮಲಗರ್ಭಗೌರಂ.ಚಕ್ರಾಂಕಿತಂ ಚ ಯುಗಲಂ ಪದಯೋರ್ಮೃಗಾಕ್ಷಿದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಥಿತಾಃ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತ್ರಿಪುರನಾಶಕರಂ ಪುರಾರೇಃಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಕೋಪಹರಂ ಸ್ಮಿತಂ ತೇ.ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ವಿಪುಲಹಾಸಮವೇಕ್ಷಿತುಂ ತೇ ಮಾತಃ ಸ್ಥಿತಾ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಾತಾ ಶಿಶೂನಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂನ ಚೈವ ನಿದ್ರಾವಶಮೇತಿ ಲೋಕೇ.ಮಾತಾ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂಸದಾ ವಿನಿದ್ರಾ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಮಾತರ್ಮುರಾರಿಕಮಲಾಸನವಂದಿತಾಂಘ್ರ್ಯಾಹೃದ್ಯಾನಿ ದಿವ್ಯಮಧುರಾಣಿ ಮನೋಹರಾಣಿ.ಶ್ರೋತುಂ ತವಾಂಬ ವಚನಾನಿ ಶುಭಪ್ರದಾನದ್ವಾರಿ ಸ್ಥಿತಾ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ದಿಗಂಬರೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲಪಾಣಿ-ರ್ವಿಕೀರ್ಣಕೇಶಃ ಫಣಿವೇಷ್ಟಿತಾಂಗಃ.ತಥಾಽಪಿ ಮಾತಸ್ತವ ದೇವಿಸಂಗಾತ್ಮಹೇಶ್ವರೋಽಭೂತ್ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಅಯಿ ತು ಜನನಿ ದತ್ತಸ್ತನ್ಯಪಾನೇನ ದೇವಿದ್ರವಿಡಶಿಶುರಭೂದ್ವೈ ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಮೂರ್ತಿಃ.ದ್ರವಿಡತನಯಭುಕ್ತಕ್ಷೀರಶೇಷಂ ಭವಾನಿವಿತರಸಿ ಯದಿ ಮಾತಃ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಭವೇನ್ಮೇ.ಜನನಿ ತವ ಕುಮಾರಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಪ್ರಭಾವಾತ್ಶಿಶುರಪಿ ತವ ಭರ್ತುಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಭವಾನಿ.ಪ್ರಣವಪದವಿಶೇಷಂ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ದೇವಿಯದಿ ಮಯಿ ಚ ಕೃಪಾ ತೇ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಭವೇನ್ಮೇ.ತ್ವಂ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ಯ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಹಾಲಸ್ಯನಾಥಸ್ಯ ನು ಮೀನನೇತ್ರಾ.ಏಕಾಮ್ರನಾಥಸ್ಯ ನು ಕಾಮನೇತ್ರಾಕಾಮೇಶಜಾಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಗುರುರ್ಭಗವಾನ್ ಶರಣ್ಯೇತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಿಭರಿತಃ ಫಲಪುಷ್ಪಪಾಣಿಃ.ಏಕಾಮ್ರನಾಥದಯಿತೇ ತವ ದರ್ಶನಾರ್ಥೀತಿಷ್ಠತ್ಯಯಂ ಯತಿವರೋ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಏಕಾಮ್ರನಾಥದಯಿತೇ ನನು ಕಾಮಪೀಠೇಸಂಪೂಜಿತಾಽಸಿ ವರದೇ ಗುರುಶಂಕರೇಣ.ಶ್ರೀಶಂಕರಾದಿಗುರುವರ್ಯಸಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಂದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಥಿತಾ ವಯಮಯೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ದುರಿತಶಮನದಕ್ಷೌ ಮೃತ್ಯುಸಂತಾಸದಕ್ಷೌಚರಣಮುಪಗತಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದೌ ಜ್ಞಾನದೌ ತೌ.ಅಭಯವರದಹಸ್ತೌ ದ್ರಷ್ಟುಮಂಬ ಸ್ಥಿತೋಽಹಂತ್ರಿಪುರದಲನಜಾಯೇ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಮಮಾರ್ಯೇ.ಮಾತಸ್ತದೀಯಚರಣಂ ಹರಿಪದ್ಮಜಾದ್ಯೈ-ರ್ವಂದ್ಯಂ ರಥಾಂಗಸರಸೀರುಹಶಂಖಚಿಹ್ನಂ.ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ಯೋಗಿಜನಮಾನಸರಾಜಹಂಸಂದ್ವಾರಿ ಸ್ಥಿತೋಽಸ್ಮಿ ವರದೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಪಶ್ಯಂತು ಕೇಚಿದ್ವದನಂ ತ್ವದೀಯಂಸ್ತುವಂತು ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಂಸ್ತವಾನ್ಯೇ.ನಮಂತು ಪಾದಾಬ್ಜ ಯುಗಂ ತ್ವದೀಯಾದ್ವಾರೇ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಕೇಚಿತ್ಸುಮೇರೋಃ ಶಿಖರೇಽತಿತುಂಗೇಕೇಚಿನ್ಮಣಿದ್ವೀಪವರೇ ವಿಶಾಲೇ.ಪಶ್ಯಂತು ಕೇಚಿತ್ತ್ವಮೃದಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಮಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಶಂಭೋರ್ವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ ಶಶಿನಿಭವದನಾಂ ನೀಲಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷೀಂಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಂ ಚಾರುಹಾಸಾಂ ನಿಬಿಡತರಕುಚಾಂ ಪಕ್ವಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಠೀಂ.ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಾಮದಾತ್ರೀಂ ಕುಟಿಲಕಚಭರಾಂ ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಾಂಗೀಂಪಶ್ಯಾಮಃ ಸುಪ್ರಭಾತೇ ಪ್ರಣತಜನಿಮತಾಮದ್ಯ ನಃ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಕಾಮಪ್ರದಾಕಲ್ಪತರುರ್ವಿಭಾಸಿನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ಮೇ ನನು ಚಾತಕೋಽಹಂ.ವರ್ಷಸ್ಯ ಮೋಘಃ ಕನಕಾಂಬುಧಾರಾಃಕಾಶ್ಚಿತ್ತು ಧಾರಾ ಮಯಿ ಕಲ್ಪಯಾಶು.ತ್ರಿಲೋಚನಪ್ರಿಯಾಂ ವಂದೇ ವಂದೇ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ.ತ್ರಿಲೋಕನಾಯಿಕಾಂ ವಂದೇ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಮಮಾಂಬಿಕೇ.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವ್ಯಂಬ ತವಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾಕೃತಂ ಮಯೇದಂ ಖಲು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಸದ್ಯಃ ಫಲಂ ಮೇ ಸುಖಮಂಬ ಲಬ್ಧಂತಥಾ ಚ ಮೇ ದುಃಖದಶಾ ಗತಾ ಹಿ.ಯೇ ವಾ ಪ್ರಭಾತೇ ಪುರತಸ್ತವಾರ್ಯೇಪಠಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನನು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.ಶೃಣ್ವಂತಿ ಯೇ ವಾ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧಚಿತ್ತಾ-ಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತಂ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |