காமாட்சி சுப்ரபாத ஸ்தோத்திரம்

ஜகதவனவிதௌ த்வம்ʼ ஜாகரூகா பவானி
தவ து ஜனனி நித்ராமாத்மவத்கல்பயித்வா.
ப்ரதிதிவஸமஹம்ʼ த்வாம்ʼ போதயாமி ப்ரபாதே
த்வயி க்ருʼதமபராதம்ʼ ஸர்வமேதம்ʼ க்ஷமஸ்வ.
யதி ப்ரபாதம்ʼ தவ ஸுப்ரபாதம்ʼ
ததா ப்ரபாதம்ʼ மம ஸுப்ரபாதம்.
தஸ்மாத் ப்ரபாதே தவ ஸுப்ரபாதம்ʼ
வக்ஷ்யாமி மாத꞉ குரு ஸுப்ரபாதம்.
காமாக்ஷி தேவ்யம்ப தவார்த்ரத்ருʼஷ்ட்யா
மூக꞉ ஸ்வயம்ʼ மூககவிர்யதா(அ)ஸீத்.
ததா குரு த்வம்ʼ பரமேஶ ஜாயே
த்வத்பாதமூலே ப்ரணதம்ʼ தயார்த்ரே.
உத்திஷ்டோத்திஷ்ட வரதே உத்திஷ்ட ஜகதீஶ்வரி.
உத்திஷ்ட ஜகதாதாரே த்ரைலோக்யம்ʼ மங்கலம்ʼ குரு.
ஶ்ருʼணோஷி கஶ்சித் த்வநிருத்திதோ(அ)யம்ʼ
ம்ருʼதங்கபேரீபடஹானகானாம்.
வேதத்வனிம்ʼ ஶிக்ஷிதபூஸுராணாம்ʼ
ஶ்ருʼணோஷி பத்ரே குரு ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ருʼணோஷி பத்ரே நனு ஶங்ககோஷம்ʼ
வைதாலிகானாம்ʼ மதுரம்ʼ ச கானம்.
ஶ்ருʼணோஷி மாத꞉ பிககுக்குடானாம்ʼ
த்வனிம்ʼ ப்ரபாதே குரு ஸுப்ரபாதம்.
மாதர்நிரீக்ஷ்ய வதனம்ʼ பகவான் ஶஶாங்கோ
லஜ்ஜான்வித꞉ ஸ்வயமஹோ நிலயம்ʼ ப்ரவிஷ்ட꞉.
த்ரஷ்டும்ʼ த்வதீயவதனம்ʼ பகவான் தினேஶோ
ஹ்யாயாதி தேவி ஸதனம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.
பஶ்யாம்ப கேசித் த்ருʼதபூர்ணகும்பா꞉
கேசித் தயார்த்ரே த்ருʼதபுஷ்பமாலா꞉ .
காசித் ஶுபாங்க்யோ நனு வாத்யஹஸ்தா-
ஸ்திஷ்டந்தி தேஷாம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.
பேரீம்ருʼதங்கபணவானகவாத்யஹஸ்தா꞉
ஸ்தோதும்ʼ மஹேஶதயிதே ஸ்துதிபாடகாஸ்த்வாம்.
திஷ்டந்தி தேவி ஸமயம்ʼ தவ காங்க்ஷமாணா꞉
ஹ்யுத்திஷ்ட திவ்யஶயனாத் குரு ஸுப்ரபாதம்.
மாதர்நிரீக்ஷ்ய வதனம்ʼ பகவான் த்வதீயம்ʼ
நைவோத்தித꞉ ஶஶிதியா ஶயிதஸ்தவாங்கே.
ஸம்போதயாஶு கிரிஜே விமலம்ʼ ப்ரபாதம்ʼ
ஜாதம்ʼ மஹேஶதயிதே குரு ஸுப்ரபாதம்.
அந்தஶ்சரந்த்யாஸ்தவ பூஷணானாம்
ஜல்ஜல்த்வனிம்ʼ நூபுரகங்கணானாம்.
ஶ்ருத்வா ப்ரபாதே தவ தர்ஶனார்தீ
த்வாரி ஸ்திதோ(அ)ஹம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.
வாணீ புஸ்தகமம்பிகே கிரிஸுதே பத்மானி பத்மாஸனா
ரம்பா த்வம்பரடம்பரம்ʼ கிரிஸுதா கங்கா ச கங்காஜலம்.
காலீ தாலயுகம்ʼ ம்ருʼதங்கயுகலம்ʼ ப்ருʼந்தா ச நந்தா ததா
நீலா நிர்மலதர்பணம்ʼ த்ருʼதவதீ தாஸாம்ʼ ப்ரபாதம்ʼ ஶுபம்.
உத்தாய தேவி ஶயநாத்பகவான் புராரி꞉
ஸ்னாதும்ʼ ப்ரயாதி கிரிஜே ஸுரலோகனத்யாம்.
நைகோ ஹி கந்துமனகே ரமதே தயார்த்ரே
ஹ்யுத்திஷ்ட தேவி ஶயனாத்குரு ஸுப்ரபாதம்.
பஶ்யாம்ப கேசித்பலபுஷ்பஹஸ்தா꞉
கேசித்புராணானி படந்தி மாத꞉.
படந்தி வேதான்பஹவஸ்தவாக்ரே
தேஷாம்ʼ ஜனானாம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.
லாவண்யஶேவதிமவேக்ஷ்ய சிரம்ʼ த்வதீயம்ʼ
கந்தர்பதர்பதலனோ(அ)பி வஶம்ʼ கதஸ்தே.
காமாரிசும்பிதகபோலயுகம்ʼ த்வதீயம்ʼ
த்ரஷ்டும்ʼ ஸ்திதா வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
காங்கேயதோயமமவாஹ்ய முனீஶ்வராஸ்த்வாம்ʼ
கங்காஜலை꞉ ஸ்னபயிதும்ʼ பஹவோ கடாம்ʼஶ்ச.
த்ருʼத்வா ஶிர꞉ஸு பவதீமபிகாங்க்ஷமாணா꞉
த்வாரி ஸ்திதா ஹி வரதே குரு ஸுப்ரபாதம்.
மந்தாரகுந்தகுஸுமைரபி ஜாதிபுஷ்பை-
ர்மாலாக்ருʼதாவிரசிதானி மனோஹராணி.
மால்யானி திவ்யபதயோரபி தாதுமம்ப
திஷ்டந்தி தேவி முனய꞉ குரு ஸுப்ரபாதம்.
காஞ்சீகலாபபரிரம்பநிதம்பபிம்பம்ʼ
காஶ்மீரசந்தனவிலேபிதகண்டதேஶம்.
காமேஶசும்பிதகபோலமுதாரனாஸாம்ʼ
த்ரஷ்டும்ʼ ஸ்திதா வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
மந்தஸ்மிதம்ʼ விமலசாருவிஶாலநேத்ரம்ʼ
கண்டஸ்தலம்ʼ கமலகோமலகர்பகௌரம்.
சக்ராங்கிதம்ʼ ச யுகலம்ʼ பதயோர்ம்ருʼகாக்ஷி
த்ரஷ்டும்ʼ ஸ்திதா꞉ வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
மந்தஸ்மிதம்ʼ த்ரிபுரநாஶகரம்ʼ புராரே꞉
காமேஶ்வரப்ரணயகோபஹரம்ʼ ஸ்மிதம்ʼ தே.
மந்தஸ்மிதம்ʼ விபுலஹாஸமவேக்ஷிதும்ʼ தே
மாத꞉ ஸ்திதா வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
மாதா ஶிஶூனாம்ʼ பரிரக்ஷணார்தம்ʼ
ந சைவ நித்ராவஶமேதி லோகே.
மாதா த்ரயாணாம்ʼ ஜகதாம்ʼ கதிஸ்த்வம்ʼ
ஸதா விநித்ரா குரு ஸுப்ரபாதம்.
மாதர்முராரிகமலாஸனவந்திதாங்க்ர்யா
ஹ்ருʼத்யானி திவ்யமதுராணி மனோஹராணி.
ஶ்ரோதும்ʼ தவாம்ப வசனானி ஶுபப்ரதான
த்வாரி ஸ்திதா வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
திகம்பரோ ப்ரஹ்மகபாலபாணி-
ர்விகீர்ணகேஶ꞉ பணிவேஷ்டிதாங்க꞉.
ததா(அ)பி மாதஸ்தவ தேவிஸங்காத்
மஹேஶ்வரோ(அ)பூத் குரு ஸுப்ரபாதம்.
அயி து ஜனனி தத்தஸ்தன்யபானேன தேவி
த்ரவிடஶிஶுரபூத்வை ஜ்ஞானஸம்பன்னமூர்தி꞉.
த்ரவிடதனயபுக்தக்ஷீரஶேஷம்ʼ பவானி
விதரஸி யதி மாத꞉ ஸுப்ரபாதம்ʼ பவேன்மே.
ஜனனி தவ குமார꞉ ஸ்தன்யபானப்ரபாவாத்
ஶிஶுரபி தவ பர்து꞉ கர்ணமூலே பவானி.
ப்ரணவபதவிஶேஷம்ʼ போதயாமாஸ தேவி
யதி மயி ச க்ருʼபா தே ஸுப்ரபாதம்ʼ பவேன்மே.
த்வம்ʼ விஶ்வநாதஸ்ய விஶாலநேத்ரா
ஹாலஸ்யநாதஸ்ய நு மீனநேத்ரா.
ஏகாம்ரநாதஸ்ய நு காமநேத்ரா
காமேஶஜாயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீசந்த்ரஶேகரகுருர்பகவான் ஶரண்யே
த்வத்பாதபக்திபரித꞉ பலபுஷ்பபாணி꞉.
ஏகாம்ரநாததயிதே தவ தர்ஶனார்தீ
திஷ்டத்யயம்ʼ யதிவரோ மம ஸுப்ரபாதம்.
ஏகாம்ரநாததயிதே நனு காமபீடே
ஸம்பூஜிதா(அ)ஸி வரதே குருஶங்கரேண.
ஶ்ரீஶங்கராதிகுருவர்யஸமர்சிதாங்க்ரிம்ʼ
த்ரஷ்டும்ʼ ஸ்திதா வயமயே குரு ஸுப்ரபாதம்.
துரிதஶமனதக்ஷௌ ம்ருʼத்யுஸந்தாஸதக்ஷௌ
சரணமுபகதானாம்ʼ முக்திதௌ ஜ்ஞானதௌ தௌ.
அபயவரதஹஸ்தௌ த்ரஷ்டுமம்ப ஸ்திதோ(அ)ஹம்ʼ
த்ரிபுரதலனஜாயே ஸுப்ரபாதம்ʼ மமார்யே.
மாதஸ்ததீயசரணம்ʼ ஹரிபத்மஜாத்யை-
ர்வந்த்யம்ʼ ரதாங்கஸரஸீருஹஶங்கசிஹ்னம்.
த்ரஷ்டும்ʼ ச யோகிஜனமானஸராஜஹம்ʼஸம்ʼ
த்வாரி ஸ்திதோ(அ)ஸ்மி வரதே குரு ஸுப்ரபாதம்.
பஶ்யந்து கேசித்வதனம்ʼ த்வதீயம்ʼ
ஸ்துவந்து கல்யாணகுணாம்ʼஸ்தவான்யே.
நமந்து பாதாப்ஜ யுகம்ʼ த்வதீயா
த்வாரே ஸ்திதானாம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.
கேசித்ஸுமேரோ꞉ ஶிகரே(அ)திதுங்கே
கேசின்மணித்வீபவரே விஶாலே.
பஶ்யந்து கேசித்த்வம்ருʼதாப்திமத்யே
பஶ்யாம்யஹம்ʼ த்வாமிஹ ஸுப்ரபாதம்.
ஶம்போர்வாமாங்கஸம்ʼஸ்தாம்ʼ ஶஶினிபவதனாம்ʼ நீலபத்மாயதாக்ஷீம்ʼ
ஶ்யாமாங்காம்ʼ சாருஹாஸாம்ʼ நிபிடதரகுசாம்ʼ பக்வபிம்பாதரோஷ்டீம்.
காமாக்ஷீம்ʼ காமதாத்ரீம்ʼ குடிலகசபராம்ʼ பூஷணைர்பூஷிதாங்கீம்ʼ
பஶ்யாம꞉ ஸுப்ரபாதே ப்ரணதஜனிமதாமத்ய ந꞉ ஸுப்ரபாதம்.
காமப்ரதாகல்பதருர்விபாஸி
நான்யா கதிர்மே நனு சாதகோ(அ)ஹம்.
வர்ஷஸ்ய மோக꞉ கனகாம்புதாரா꞉
காஶ்சித்து தாரா மயி கல்பயாஶு.
த்ரிலோசனப்ரியாம்ʼ வந்தே வந்தே த்ரிபுரஸுந்தரீம்.
த்ரிலோகநாயிகாம்ʼ வந்தே ஸுப்ரபாதம்ʼ மமாம்பிகே.
காமாக்ஷி தேவ்யம்ப தவார்த்ரத்ருʼஷ்ட்யா
க்ருʼதம்ʼ மயேதம்ʼ கலு ஸுப்ரபாதம்.
ஸத்ய꞉ பலம்ʼ மே ஸுகமம்ப லப்தம்ʼ
ததா ச மே து꞉கதஶா கதா ஹி.
யே வா ப்ரபாதே புரதஸ்தவார்யே
படந்தி பக்த்யா நனு ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ருʼண்வந்தி யே வா த்வயி பத்தசித்தா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ப்ரபாதம்ʼ குரு ஸுப்ரபாதம்.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |