కామాక్షీ స్తోత్రం

 

Sri Kamakshi Stotram

 

కామాక్షి మాతర్నమస్తే। కామదానైకదక్షే స్థితే భక్తపక్షే। కామాక్షిమాతర్నమస్తే।
కామారికాంతే కుమారి। కాలకాలస్య భర్తుః కరే దత్తహస్తే।
కామాయ కామప్రదాత్రి। కామకోటిస్థపూజ్యే గిరం దేహి మహ్యం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
శ్రీచక్రమధ్యే వసంతీం। భూతరక్షఃపిశాచాదిదుఃఖాన్ హరంతీం।
శ్రీకామకోట్యాం జ్వలంతీం। కామహీనైః సుగమ్యాం భజే దేహి వాచం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
ఇంద్రాదిమాన్యే సుధన్యే। బ్రహ్మవిష్ణ్వాదివంద్యే గిరీంద్రస్య కన్యే।
మాన్యాం న మన్యే త్వదన్యాం। మానితాంఘ్రిం మునీంద్రైర్భజే మాతరం త్వాం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
సింహాధిరూఢే నమస్తే। సాధుహృత్పద్మగూఢే హతాశేషమూఢే।
రూఢం హర త్వం గదం మే। కంఠశబ్దం దృఢం దేహి వాగ్వాదిని త్వం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
కల్యాణదాత్రీం జనిత్రీం। కంజపత్రాభనేత్రాం కలానాదవక్త్రాం।
శ్రీస్కందపుత్రాం సువక్త్రాం। సచ్చరిత్రాం శివాం త్వాం భజే దేహి వాచం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
శ్రీశంకరేంద్రాదివంద్యాం। శంకరాం సాధుచిత్తే వసంతీం సురూపాం।
సద్భావనేత్రీం సునేత్రాం। సర్వయజ్ఞస్వరూపాం భజే దేహి వాచం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
భక్త్యా కృతం స్తోత్రరత్నం। ఈప్సితానందరాగేన దేవీప్రసాదాత్।
నిత్యం పఠేద్భక్తిపూర్ణం। తస్య సర్వార్థసిద్ధిర్భవేదేవ నూనం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే।
దేవి కామాక్షి మాతర్నమస్తే। దేవి కామాక్షి మాతర్నమస్తే।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

కిరాతాష్టక స్తోత్రం

కిరాతాష్టక స్తోత్రం

ప్రత్యర్థివ్రాత- వక్షఃస్థలరుధిర- సురాపానమత్తం పృషత్కం చాపే సంధాయ తిష్ఠన్ హృదయసరసిజే మామకే తాపహంతా. పింఛోత్తంసః శరణ్యః పశుపతితనయో నీరదాభః ప్రసన్నో దేవః పాయాదపాయా- చ్ఛబరవపురసౌ సావధానః సదా నః. ఆఖేటాయ వనేచరస్య గిరిజాసక్తస్య శంభోః సుత- స్త్రాతుం యో భువనం పురా

Click here to know more..

గణేశ ఆర్తి

గణేశ ఆర్తి

జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా. మాతా జాకీ పార్వతీ పితా మహాదేవా. పాన చఢేం ఫూల చఢేం ఔర చఢేం మేవా. లడువన కా భోగ లగే సంత కరే సేవా.

Click here to know more..

మనశ్శాంతిని కోరుతూ ప్రార్థన

మనశ్శాంతిని కోరుతూ ప్రార్థన

శాంతా ద్యౌః శాంతా పృథివీ శాంతమిదముర్వంతరిక్షం . శాంతా ఉదన్వతీరాపః శాంతా నః సంత్వోషధీః ..1..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |