హనుమాన్ మంగల అష్టక స్తోత్రం

వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే.
పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ.
నానామాణిక్యహారాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
సువర్చలాకలత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ.
ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
దివ్యమంగలదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ.
తప్తకాంచనవర్ణాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
భక్తరక్షణశీలాయ జానకీశోకహారిణే.
జ్వలత్పావకనేత్రాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
పంపాతీరవిహారాయ సౌమిత్రిప్రాణదాయినే.
సృష్టికారణభూతాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
రంభావనవిహారాయ గంధమాదనవాసినే.
సర్వలోకైకనాథాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ.
కౌండిన్యగోత్రజాతాయ మంగలం శ్రీహనూమతే.
ఇతి స్తుత్వా హనూమంతం నీలమేఘో గతవ్యథః.
ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ పంచవారం చకార సః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |